Kto i kiedy musi złożyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera kluczowe informacje o działalności firmy w ciągu roku. To w nim znajdziemy zestawienie wyników finansowych, które pozwoli na ocenę kondycji danego przedsiębiorstwa. To również dokument, który stanowi podstawę do rozliczeń z organami podatkowymi oraz informację dla inwestorów i kontrahentów. Kogo i w jakim terminie dotyczy obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego? Sprawdź w naszym artykule. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Porządek w finansach każdego przedsiębiorstwa jest niezbędny. Sprawozdanie finansowe to dokument, który w sposób uporządkowany przedstawia wszelkie informacje o zyskach, stratach, aktywach, pasywach i przepływach pieniężnych przedsiębiorstwa. To istotne narzędzie, które pokazuje, jak wygląda sytuacja finansowa każdej firmy, po zakończonym roku obrotowym. Zgodnie z przepisami obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają podmioty, które: 

  • muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wielkość przychodów lub formę prawną, 
  • dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek ten leży zarówno na spółkach kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), jak i na spółkach osobowych, na przykład jawnych. Ponadto obowiązek dotyczy również osób fizycznych, które prowadzą jednoosobowe działalności i są zarejestrowane w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy pamiętać, że forma prawna prowadzenia działalności nie wpływa na obowiązek sporządzania sprawozdania. Kluczową rolę odgrywa metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów, stosowana w danej firmie. 

Z uwagi na istotę sprawozdania finansowego za jego sporządzenie odpowiadają zwykle osoby zarządzające firmą lub przedsiębiorstwem. W spółkach partnerskich czy jawnych są to na przykład kierownicy jednostek albo wspólnicy, a w komandytowych bądź komandytowo-akcyjnych komplementariusze. W stanie upadłości firmy za sprawozdanie finansowe może odpowiadać syndyk lub likwidator. 

Kto nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego?

Istnieją pewne wyjątki, które nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego. Są to spółki jawne lub spółki partnerskie, których przychody są mniejsze niż równowartość dwóch milionów euro. W tym przypadku zamiast sprawozdania finansowego składają one w Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Na złożenie takiego oświadczenia mają czas do 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie finansowe? 

Czas na złożenie sprawozdania finansowego jest dla firm bardzo istotny. Jego niedotrzymanie grozi konsekwencjami prawnymi. Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego, który w przypadku, kiedy rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wypada 31 grudnia. Oznacza to, że termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca. 


Zatwierdzenie sprawozdania powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Takiego zatwierdzenia dokonuje organ, który jest do tego uprawniony. Mogą to być właściciele firm jednoosobowych działalności gospodarczych, akcjonariusze, czy też walne zgromadzenie wspólników. Gdy sprawozdanie jest już zatwierdzone przez upoważnione do tego osoby, należy je złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powinno to nastąpić w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania.