Licencja 4Inclusive

Korzyści i warunki

Zagwarantuj sobie wygodę

Oprogramowanie finansowo-księgowe z Licencją 4Inclusive

Licencja 4Inclusive to szereg usług zapewnianych w ramach aktualnej wersji programów Varico.

Wybierając oprogramowanie Varico z Licencją 4Inclusive masz pewność, że otrzymasz niezbędną pomoc, a Twoje programy będą zawsze przystosowane do bieżących zmian prawnych.

Aktualne na cały okres trwania licencji
We wszystkich programach Varico
PPC-Marketing-Image
Co zyskujesz z Licencją 4Inclusive?

Największe korzyści z posiadania Licencji 4Inclusive

Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem – Doradcy Techniczni będą

odpowiadać na Twoje pytania dopóki nie uzyskasz niezbędnej wiedzy.

Oprogramowanie finansowo-księgowe z Licencją 4 Inclusive
Co powinieneś wiedzieć o Licencji 4Inclusive

Co mieści się w Licencji 4Inclusive?

Warunki Licencji 4Inclusive

1. Licencjodawca umożliwia wymianę w ciągu roku wadliwego fizycznie nośnika (o ile został wydany). Odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu wad fizycznych nośnika ograniczona jest wyłącznie do wymiany nośnika na wolny od wad. Licencjodawca przenosi na Licencjobiorcę własność wydanych nośników programu.

2. W ramach Licencji 4Inclusive w ciągu jednego roku od dnia wystawienia faktury VAT lub określonej w niej daty początku Licencji 4Inclusive Licencjobiorcy przysługuje prawo do otrzymywania od Licencjodawcy nieodpłatnie nowych wersji programu w ramach jego aktualizacji.

3. Aktualizacje Programu dostępne są bezpłatnie w ramach Licencji 4Inclusive na stronie internetowej www.varico.pl. Licencjodawca zwolniony jest od obowiązku dokonania zawiadomienia Licencjobiorcy o istnieniu nowej wersji programu. Informacje o nowych wersjach są przekazywane poprzez kanał iGadamy bezpośrednio w programie oraz Facebook i newsletter. Licencjobiorca nowe wersje programu odbierać może dodatkowo od Licencjodawcy osobiście lub otrzymywać przesyłką pocztową na podstawie złożonego zamówienia. Aktualizacje odbierane lub wysyłane na nośnikach fizycznych dodatkowo płatne.

4. Licencjobiorca może instalować nowe wersje programu (aktualizacje) według własnego uznania w ramach niniejszych warunków Licencji 4Inclusive. Licencjodawca rezerwuje sobie jednak prawo do automatycznej aktualizacji niektórych komponentów programu w przypadku luk bezpieczeństwa lub niezbędnych poprawek w zakresie technicznym lub merytorycznym. Licencjodawca dołoży starań, aby o tym fakcie poinformować Licencjobiorcę lecz nie jest do tego zobligowany.

5. Licencja 4Inclusive uprawnia Licencjobiorcę do konsultacji telefonicznych, elektronicznych za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych lub osobistych w siedzibie Licencjodawcy wyłącznie w zakresie użytkowania programu, to jest jego konfiguracji oraz istniejącej funkcjonalności. Jeżeli przeprowadzenie konsultacji i wykonanie w tym zakresie Licencji 4Inclusive wymaga wykorzystania przez Licencjodawcę archiwum znajdującego się na twardym dysku Licencjobiorcy lub innych materiałów Licencjobiorcy (np. wydruków), wykonanie Licencji 4Inclusive jest uzależnione od przekazania wyczerpujących materiałów przez Licencjobiorcę. Licencjodawca zapewnia, że otrzymane materiały objęte będą poufnością i wykorzystane tylko w celu związanym z zapewnieniem Licencjobiorcy należytego korzystania z programu.

6. Po upływie okresu ważności Licencji 4Inclusive Licencjobiorca ma prawo do odnowienia Licencji 4Inclusive według cennika dostępnego na stronie www.varico.pl.

7. Licencjodawca ma prawo do zablokowania wprowadzania do programu wpisów nowszych niż data końca Licencji 4Inclusive.

8. W przypadku, gdy Licencjobiorca nie opłacił całości lub części Licencji 4Inclusive Licencjodawca ma prawo do zablokowania w części lub w całości możliwości użycia programu.

9. Warunkiem otrzymania rabatu jest odnowienie Licencji 4Inclusive programu w przeciągu 2 tygodni od wygaśnięcia licencji. W przypadku powrotu do programu rabat 50% jest utrzymywany do 2 lat od daty zakończenia licencji, natomiast powyżej 2 lat rabat wynosi 30%.

Wersja warunków Licencji 4Inclusive z dnia 18.08.2021.

Warunki wieczystego prawa do użytkowania programu

Firma „Varico: w biznesie warto na nas liczyć” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3, zwana dalej Licencjodawcą, udziela przedsiębiorstwu lub osobie nabywającej prawa licencyjne do niniejszego programu, zwanej dalej Licencjobiorcą Licencji 4Inclusive, na podanych niżej warunkach wraz z określeniem zasad Licencji 4Inclusive oraz wyłączenia rękojmi. 

Uwaga:

Z momentem zainstalowania programu, Licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki wieczystego użytkowania programu, jak również warunki Licencji 4Inclusive i zasady wyłączenia rękojmi. Jeżeli Licencjobiorca nie wyraża zgody na związanie się poniższymi warunkami, powinien w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zestawu (program wraz ze wszystkimi nośnikami i dokumentacją o ile zostały wydane) zwrócić go Licencjodawcy. Zwrócenie tak określonego zestawu w zastrzeżonym terminie przy jednoczesnym zaniechaniu instalacji i użytkowania programu, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży programu.

1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw osobistych i majątkowych do programu, jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z programu, co Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości z zobowiązaniem do bezwzględnego przestrzegania.

2. Licencjodawca nie przenosi na Licencjobiorcę autorskich praw majątkowych do programu.

3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z programu wraz z wyrażającą go dokumentacją.

4. Wieczyste prawo do użytkowania programu jest udzielone na czas nieokreślony.

5. Wieczyste prawo do użytkowania programu obejmuje prawo do korzystania z programu na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzenie do pamięci operacyjnej komputera lub zainstalowanie w pamięci stałej komputera np. na dysku twardym,

b) dostosowanie programu bez naruszania zasad określonych w niniejszej licencji, jak i przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie praw autorskich, do platformy sprzętowej oraz konfiguracji używanej przez Licencjobiorcę,

6. Licencja jest udzielana na korzystanie całościowo z programu a jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku.

7. Licencja może być udzielona na jednego lub wielu użytkowników pracujących w sieci. Jedna licencja jest zawsze udzielana na jedną fizyczną lokalizację Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca posiada więcej niż jedną fizyczną lokalizację (oddział) powinien zakupić tyle licencji ile posiada lokalizacji. Jeśli Licencjobiorca chciałby mieć możliwość pracy na wielu komputerach (niekoniecznie połączonych w sieć) powinien nabyć tyle licencji na ilu komputerach chce pracować.

8. Dodatkowe i szczegółowe określenie pól eksploatacji, dokładne oznaczenie programu, jak również wskazanie liczby wykupionych użytkowników oraz wersji sieciowej bądź niesieciowej, jest każdorazowo oznaczone na fakturze VAT. Dane wskazane na fakturze VAT stanowią uzupełnienie niniejszych warunków licencji i wiążą Licencjobiorcę.

9. Program może być zainstalowany na dowolnej liczbie komputerów w jednej lokalizacji, jednak używany może być jednocześnie tylko na tylu stanowiskach komputerowych, ile zostało oznaczonych na fakturze VAT. Ograniczenie to dotyczy zarówno sieci lokalnej, rozległej, pracy za pośrednictwem Internetu jak i pracy zdalnej (terminalowej).

10. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, jak również nie jest uprawniony do przekazania programu do korzystania osobom trzecim pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, ani w całości ani w części, na podstawie innego tytułu prawnego. Odnosi się to również do dokumentacji.

11. Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji programu, jego dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania programu, tłumaczenia, adaptacji lub jakichkolwiek innych zmian bez zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Licencjobiorca nie jest uprawniony do publicznego rozpowszechniania programu.

12. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na utworzenie trzech kopii zapasowych programu dla celów archiwalnych. Licencjobiorca nie jest uprawniony do tworzenia kopii dokumentacji, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W pozostałym zakresie zwielokrotnienie programu w całości lub w części, trwałe lub czasowe jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Licencjodawcy. Wskazane kopie programu nie mogą być używane równocześnie z oryginalnym programem. Tworząc kopię zapasową Licencjobiorca jest obowiązany do reprodukcji na tej kopii zastrzeżenia praw autorskich Licencjodawcy oraz innych odpowiednich opisów, które znajdowały się na oryginale programu.

13. Licencjobiorca może przenieść na osobę trzecią własność nośnika programu wraz z wyrażającą go dokumentacją. W takim przypadku Licencjodawca zachowuje pełnię praw autorskich do programu. Przeniesienie własności nośnika programu wymaga formy pisemnej oraz przeniesienia na osobę trzecią oryginału nośnika i dokumentacji otrzymanych od Licencjodawcy wraz z wszystkimi kopiami, jak również usunięcia programu z komputera Licencjobiorcy w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie. Przeniesienie na osobę trzecią dotyczy całości programu wraz ze wszystkimi częściami składowymi, także poświadczeniem autentyczności programu, jak również, w razie uaktualniania programu w czasie obowiązywania licencji, wszystkie jego uprzednie wersje. Licencjobiorca jest zobowiązany do odebrania od osoby trzeciej pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu niniejszych warunków. W zakresie, w jakim Licencjobiorca nie wydał programu osobie trzeciej, jest zobowiązany do jego zniszczenia lub usunięcia z komputera w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie. Przeniesienie licencji na osobę trzecią, jest prawnie wiążące tylko pod warunkiem skutecznego powiadomienia o tym fakcie Licencjodawcy, w czasie dwóch tygodni od przeniesienia pod rygorem nieważności.

14. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszych warunków licencji Licencjodawca może je wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niezależnie Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego (art. 78 i nast. ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W razie wypowiedzenia niniejszych warunków licencji Licencjobiorca zobowiązany będzie do wydania całości otrzymanego programu i ewentualnych aktualizacji wraz ze wszystkimi nośnikami i dokumentacją (w tym utworzonymi kopiami), jak również usunięcia programu z komputera w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie.

15. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych statystycznych uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową. Dane te mogą być gromadzone przez Licencjodawcę bez dodatkowej zgody Licencjobiorcy w wyłącznym celu zapewnienia jakości i funkcjonalności programu. Bez zgody Licencjobiorcy nie będzie możliwe zidentyfikowanie w jakikolwiek sposób Licencjobiorcy lub konkretnego użytkownika.

Wyłączenie rękojmi

1. Licencjobiorcy nie przysługuje w żadnym zakresie rękojmia, która niniejszym zostaje wyłączona.

2. Licencjodawca zapewnia, że program został stworzony z zachowaniem należytej staranności, bez przyjęcia odpowiedzialności za jego działanie w sposób należyty i oczekiwany. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę związane z używaniem programu, a w szczególności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych, jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych itp. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również niezakłócone korzystanie i posiadanie programu.

3. Licencjodawca nie gwarantuje również, że program jest odpowiedniej dla kupującego jakości i że będzie nadawał się do zamierzonego przez Licencjobiorcę celu i użytku. Licencjodawca informuje Licencjobiorcę, że program jest produktem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach.

Niniejsze warunki stanowią wyłączną podstawę praw oraz obowiązków stron w zakresie objętym jej przedmiotem i uchyla wszelkie wcześniejsze ustalenia oraz uzgodnienia stron w tym zakresie. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia stron winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej z dowodem doręczenia ich drugiej stronie. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać na tle niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy. Wszelkie spory prowadzone będą w języku polskim.

Wersja warunków Licencji 4Inclusive z dnia 24.07.2020.

Usługi w ramach Licencji 4Inclusive

 1. Nieograniczone aktualizacje w postaci nowych wersji programu i poprawek (łatek) w trakcie trwania licencji, a także gratis 14 dni po jej zakończeniu.
 2. Wszystkie poprawki (łatki) do wersji, do której Klient ma prawo w ostatnim dniu obowiązywania Licencji 4Inclusive;
 3. Licencja 4Inclusive bez limitów: bez limitu liczby telefonów, maili czy zgłoszeń w czasie Licencji 4Inclusive;
 4. Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne: odpowiedzi na konkretne pytania typu: Jak zrobić? Gdzie mogę znaleźć? Jak osiągnąć? Wsparcie techniczne nie obejmuje jednak wykonywania prac na komputerach klienta np. administracyjnych na serwerach;
 5. Analizę bazy danych: oznacza analizę wskazanych, konkretnych nieprawidłowości, nie obejmuje jednak odzyskiwania danych w przypadku ich uszkodzenia;
 6. Analizę poprzez połączenie zdalne: łączenie się z komputerem użytkownika na czas do 15 minut niezbędny do wykonania np. weryfikacji ustawień, konfiguracji programu. Wsparcie zdalne nie obejmuje jednak szkoleń czy asysty;
 7. Materiały szkoleniowe: FAQ (najczęściej zadawane pytania) w formie graficznej, tekstowej i filmów w rozdzielczości HD;
 8. Pomoc w siedzibie Varico: ustawienia programu, odpowiedzi na konkretne pytania, wyjaśnienia na przykładach. Spotkanie z Doradcą Technicznym IT trwa zwyczajowo do 15 minut. Nie obejmuje jednak instalacji, szkoleń czy wdrożenia programu i sprzętu;
 9. Zgłoszenia: trudniejsza sprawa, która nie jest możliwa do natychmiastowego rozwiązania, z reguły wymagane jest przysłanie archiwum oraz wyczerpującego opisu sprawy. Doradcy Techniczni IT dokładają starań, aby w możliwie najkrótszym czasie (do 5 dni roboczych) wyjaśnić sprawę lub ustalić jej przyczynę. W przypadku, gdy przyczyna leży po stronie programu sprawa zostanie rozwiązana przez jego aktualizację. Gdy przyczyna nie leży po stronie programu zalecamy na przykład reinstalację systemu operacyjnego, przegląd komputera czy dodatkowe szkolenia lub kierujemy zapytania do właściwych urzędów;
 10. Szablony księgowania: w ramach Licencji 4Inclusive możliwe jest tworzenie szablonów przez użytkowników i ich używanie, natomiast tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów są dodatkowo płatne ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

Usługi nie objęte Licencją 4Inclusive i dodatkowo płatne

 1. Asysta telefoniczna: usługa polegająca na asystowaniu Klientowi w ściśle określonym przedziale czasowym (np. w godzinach od 10 do 12), przez cały czas podczas realizacji usługi. Minimalny poziom asystowania obejmuje połączenie głosowe realizowane za pomocą telefonu lub połączenia via Skype, może także obejmować połączenie zdalne z komputerem Klienta;
 2. Szkolenia z obsługi programu: dla użytkowników, którzy oczekują szkoleń prowadzimy je zarówno w siedzibie Klienta jak i w biurach Varico;
 3. Eksport informacji z baz danych do pliku: umożliwiamy przeniesienie informacji zgromadzonych w programach Varico® do innego oprogramowania;
 4. Analiza plików eksportowych z fakturami z innych programów sprzedażowych w celu ich późniejszego wczytania do programów księgowych Varico®. Analiza jest przeprowadzana na plikach krótkich zawierających do 20 dokumentów. Analiza bywa niezbędna przy ustaleniu dlaczego dane z innych programów niż Varico wczytują się niepoprawnie lub generują błędy przy wczytaniu. Wyniki tego sprawdzenia pozwalają na poprawę struktury lub zawartości pliku eksportowego w taki sposób, aby dane wczytywały się poprawnie;
 5. Łączenie baz danych: przenoszenie informacji między programami i gromadzenie ich w pojedynczej bazie danych;
 6. Naprawa bazy danych: Doradcy Techniczni IT dokładają maksymalnej staranności analizując możliwe przyczyny uszkodzenia bazy danych. W przypadku stwierdzenia sytuacji, w której działanie programu nie było przyczyną uszkodzenia bazy danych taka usługa jest dodatkowo płatna,
 7. Wdrożenie: zwykle pełne wdrożenie obejmuje cały proces od profesjonalnej instalacji programu (we wszystkich skomplikowanych układach serwerowych), przez jego konfigurację, optymalizację działania, wprowadzenie początkowych danych oraz szkolenie użytkowników;
 8. Dostarczanie aktualizacji na nośniku fizycznym: bezpłatne aktualizacje są dostarczane w formie elektronicznej jednak nagranie konkretnej wersji na płytę wraz z jej dostarczeniem do klienta jest odpłatne;
 9. Dostarczanie starszych wersji programów: dotyczy wszystkich wersji, do których Klient miał prawo, podczas trwania poprzednich Licencji 4Inclusive, a zwróci się o nie po okresie trwania Licencji 4Inclusive;
 10. Personalizacja programu: obejmuje dostosowanie m. in. wydruków programu zgodnie z życzeniem Klienta, wykonanie szablonów księgowania (tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów), indywidualizację wyglądu programu, modyfikację wzorców dokumentów;
 11. Instalacja programu w wersji pojedynczej i sieciowej: pomoc w przypadku wątpliwości podczas instalacji jest oczywiście bezpłatna, jednak sama usługa instalacji bazy danych na serwerze lub konfigurowanie dostępów dla komputerów klienckich wiąże się z odpłatnością.
 12. Proces odzyskiwanie hasła: ze względu na fakt, iż jest to program lokalny, nie istnieje inna możliwość odzyskiwania hasła niż przez serwis informatyczny. Odbywa się to także w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, aby żadna nieuprawniona osoba nie uzyskała do nich dostępu.
 13. Opieka informatyczna obejmująca kompleksowe usługi zapewniające ciągłość pracy.
 14. Instalacje oprogramowania w chmurze na serwerach zdalnych.

Regulamin pomocy zdalnej

Z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu Użytkownik oprogramowania wyraża zgodę na jego zapisy i zawiera równocześnie umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Regulamin Pomocy Zdalnej

1. Pomoc Zdalna polega na przejęciu kontroli nad komputerem użytkownika za jego zgodą i wiedzą. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, do którego dostępu udziela Doradcy |Technicznemu świadczącemu Pomoc Zdalną.
2. Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia i kopie, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (np. kopie zapasowe). Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji oraz że będzie obserwował działania Doradcy Technicznego i współpracował z nim w czasie sesji.
3. Firma „Varico: w biznesie warto na nas liczyć” zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez Użytkownika informacji o charakterze poufnym.
4. Odpowiedzialność Varico z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Pomocy Zdalnej ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie użytkownika.
5. Sesje pomocy zdalnej są przez Varico rejestrowane w celu weryfikacji i analizy w przypadku ewentualnych wątpliwości czy uwag Użytkownika. Po upływie 30 dni od wykonania usługi nagrania są bezpowrotnie kasowane i wobec tego wszelkie uwagi do wykonanej usługi Pomocy Zdalnej są przyjmowane w okresie 30 dni od wykonania usługi. Po tym terminie nie jest możliwa żadna weryfikacja przebiegu usługi.
6. Varico zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Zdalnej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Varico. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników a zawarte w poprzednich wersjach regulaminu.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejszym zostaje zawarta umowa pomiędzy Rafałem Łożyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu przy pl. Andersa 1, zwanym dalej Przetwarzającym,
a
Użytkownikiem zwanym dalej Administratorem.

§ 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą urnową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie Obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
2. Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zamówionej u niego usługi.

§ 2. Obowiązki Przetwarzającego
1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej urnowy.
4. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Przetwarzający po upływie 30 dni od zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie posiadane przez siebie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych informuje Administratora bez zbędnej zwłoki.

§ 3. Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum dwu dniowym jego uprzedzeniem.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 4. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom.
2. Podwykonawca usługi przetwarzania danych będzie dysponować dostępem do danych Administratora wyłącznie w zakresie wymaganym do spełnienia obowiązków powierzonych podwykonawcy w świetle umowy. Podwykonawca usługi przetwarzania danych przyjmie zobowiązania w rozumieniu art. 28 RODO.
3. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 5. Odpowiedzialność Przetwarzającego
1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią urnowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 6. Czas obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu rozpoczęcia wykonywania usługi a kończy się po upływie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty za usługę, do której obowiązywała.
3. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:
1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 7. Zasady zachowania poufności
1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Przetwarzającego

Funkcjonowanie programu po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive

 1. W przypadku nieodnowienia Licencji 4Inclusive w programie jest dostęp do podglądu i drukowania wpisów dodanych w trakcie trwania Licencji 4Inclusive.
 2. Po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive nie ma możliwości wprowadzania nowych wpisów m.in. do księgi, do rejestru VAT i do wynagrodzeń.

Polityka rozszerzeń

Polityka dotycząca rozszerzeń i zgłaszania nieprawidłowości w programach Varico

Jednymi z najważniejszych zasad, jakimi kierujemy się w Varico, są wysoka jakość produktów i otwartość na współpracę. Dlatego szczególnie cenimy Twoje opinie i sugestie dotyczące kierunków rozwoju oprogramowania Varico. Sami nieustannie obserwujemy tendencje rynkowe i wprowadzamy do naszych produktów innowacyjne funkcjonalności.

Potrzebujemy Twojego zdania, aby projektować rozwiązania, które wspierają Ciebie, użytkowniku naszych programów w codziennej pracy i zwiększają możliwości rozwoju biznesu.

Zgłaszając swoje uwagi i sugestie dotyczące działania naszych produktów masz ogromny wpływ na dalszy kształt i formę oprogramowania Varico. Uzyskane opinie i zgłoszone nieprawidłowości pozwolą nam na zwiększenie jakości naszego programu. Wszystkie, przekazane przez użytkowników informacje starannie analizujemy podczas planowania kolejnych wersji programów.

Aby rozwijać oprogramowanie powinniśmy się wzajemnie rozumieć. Oprogramowanie to bardzo precyzyjna konstrukcja i także przy opisywaniu tego co w nim nie działa lub jak powinno działać trzeba wykazać nieco precyzji. Lepiej napisać jedno zdanie więcej niż mniej. Zawsze warto załączyć zdjęcie z ekranu, aby nie było wątpliwości o czym myślimy. Jeśli pojawił się jakiś komunikat prosimy o podanie pełnej jego treści, czasami nawet jedno słowo czy liczba ma kardynalne znaczenie dla poprawy jakości programu. Jeśli w wygenerowanym raporcie czegoś brakuje lub się nie zgadza prosimy o ten raport lub przynajmniej jego fragment. Dane osobowe najlepiej na nim zamazać lub zniekształcić aby zachować zgodność z RODO .

Jak moje opinie wpływają na programy Varico?

Nasi użytkownicy zwykle zgłaszają swoje pomysły telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ważne jest właściwe opisanie swoich oczekiwań, gdyż zbyt skąpy opis może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie Twoich propozycji.

Wszystkie zgłoszenia są wprowadzane przez naszych doradców do systemów wewnętrznych Varico, dlatego pochylimy się nad każdą Twoją potrzebą. Każdy wpis otrzymuje swój numer w naszym systemie, możesz o niego poprosić swojego doradcę aby mieć dowód zapisu. Niekiedy, aby zweryfikować zgłoszenie, kontaktujemy się ze zgłaszającym.

Zgromadzone pomysły na zwiększenie możliwości programów są brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie wysokiej jakości oprogramowania. Nowe funkcje (rozszerzenia) są oceniane pod względem potencjalnej liczby użytkowników, zmian prawnych oraz zgodności z planem rozwoju oprogramowania Varico.

Po wydaniu wersji rynkowej informacje o wprowadzonych nowych funkcjach, zlikwidowanych niedogodnościach, jak i nowych elementach w ofercie Varico znajdziesz:

-na stronie varico.pl,

-naszym profilu na portalu Facebook,

-iGadamy – systemie powiadomień w programach Varico,

-bezpośrednio w każdym Centrum Klienta Biznesowego,

Jeśli Twoje rozszerzenie nie zostało jeszcze wykonane czeka na swoją kolej. Rozszerzenia realizowane są według preferencji większej liczby użytkowników. Ze względu na bardzo dużą zależność od zmian prawnych nigdy nie zobowiązujemy się do ich wykonania ani nie udzielamy informacji o spodziewanych terminach wydania rozszerzeń na rynek. Zgodność z prawem i aktualność mają zawsze najwyższy priorytet, gdyż tego przede wszystkim oczekują od nas nasi użytkownicy.