Licencja 4Inclusive

Korzyści i warunki

Zagwarantuj sobie wygodę

Oprogramowanie finansowo-księgowe z Licencją 4Inclusive

Licencja 4Inclusive to szereg usług zapewnianych w ramach aktualnej wersji programów Varico.

Wybierając oprogramowanie Varico z Licencją 4Inclusive masz pewność, że otrzymasz niezbędną pomoc, a Twoje programy będą zawsze przystosowane do bieżących zmian prawnych.

Aktualne na cały okres trwania licencji
We wszystkich programach Varico
PPC-Marketing-Image
Co zyskujesz z Licencją 4Inclusive?

Największe korzyści z posiadania Licencji 4Inclusive

Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem – Doradcy Techniczni będą

odpowiadać na Twoje pytania dopóki nie uzyskasz niezbędnej wiedzy.

Licencja 4Inclusive programy księgowe
Oprogramowanie finansowo-księgowe z Licencją 4 Inclusive
Co powinieneś wiedzieć o Licencji 4Inclusive

Co mieści się w Licencji 4Inclusive?

Usługi w ramach Licencji 4Inclusive

 1. Nieograniczone aktualizacje:
 2. Wszystkie nowe wersje programu oraz poprawki (łatki) w czasie trwania licencji 4 Inclusive w wersji elektronicznej,
 3. Dodatkowo gratis w czasie dwóch tygodni po okresie ważności licencji 4 Inclusive,
 4. Wszystkie poprawki (łatki) do wersji, do której Klient ma prawo w ostatnim dniu obowiązywania licencji 4 Inclusive;
 5. Licencja 4 Inclusive bez limitów: bez limitu liczby telefonów, maili czy zgłoszeń w czasie licencji 4 Inclusive;
 6. Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne: odpowiedzi na konkretne pytania typu: Jak zrobić? Gdzie mogę znaleźć? Jak osiągnąć? Wsparcie techniczne nie obejmuje jednak wykonywania prac na komputerach klienta np. administracyjnych na serwerach;
 7. Analizę bazy danych: oznacza analizę wskazanych, konkretnych nieprawidłowości, nie obejmuje jednak odzyskiwania danych w przypadku ich uszkodzenia;
 8. Analizę poprzez połączenie zdalne: łączenie się z komputerem użytkownika na czas do 15 minut niezbędny do wykonania np. weryfikacji ustawień, konfiguracji programu. Wsparcie zdalne nie obejmuje jednak szkoleń czy asysty;
 9. Materiały szkoleniowe: FAQ (najczęściej zadawane pytania) w formie graficznej, tekstowej i filmów w rozdzielczości HD;
 10. Pomoc w siedzibie Varico: ustawienia programu, odpowiedzi na konkretne pytania, wyjaśnienia na przykładach. Spotkanie z Doradcą Technicznym IT trwa zwyczajowo do 15 minut. Nie obejmuje jednak instalacji, szkoleń czy wdrożenia programu i sprzętu;
 11. Zgłoszenia: trudniejsza sprawa, która nie jest możliwa do natychmiastowego rozwiązania, z reguły wymagane jest przysłanie archiwum oraz wyczerpującego opisu sprawy. Doradcy Techniczni IT dokładają starań, aby w możliwie najkrótszym czasie (do 5 dni roboczych) wyjaśnić sprawę lub ustalić jej przyczynę. W przypadku, gdy przyczyna leży po stronie programu sprawa zostanie rozwiązana przez jego aktualizację. Gdy przyczyna nie leży po stronie programu zalecamy na przykład reinstalację systemu operacyjnego, przegląd komputera czy dodatkowe szkolenia lub kierujemy zapytania do właściwych urzędów;
 12. Szablony księgowania: w ramach licencji 4 Inclusive możliwe jest tworzenie szablonów przez użytkowników i ich używanie, natomiast tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów są dodatkowo płatne ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

Usługi wsparcia

 1. Asysta telefoniczna: usługa polegająca na asystowaniu Klientowi w ściśle określonym przedziale czasowym (np. w godzinach od 10 do 12), przez cały czas podczas realizacji usługi. Minimalny poziom asystowania obejmuje połączenie głosowe realizowane za pomocą telefonu lub połączenia via Skype, może także obejmować połączenie zdalne z komputerem Klienta;
 2. Szkolenia z obsługi programu: dla użytkowników, którzy oczekują szkoleń prowadzimy je zarówno w siedzibie Klienta jak i w biurach Varico;
 3. Eksport informacji z baz danych do pliku: umożliwiamy przeniesienie informacji zgromadzonych w programach Varico® do innego oprogramowania;
 4. Analiza plików eksportowych z fakturami z innych programów sprzedażowych w celu ich późniejszego wczytania do programów księgowych Varico®. Analiza jest przeprowadzana na plikach krótkich zawierających do 20 dokumentów. Analiza bywa niezbędna przy ustaleniu dlaczego dane z innych programów niż Varico wczytują się niepoprawnie lub generują błędy przy wczytaniu. Wyniki tego sprawdzenia pozwalają na poprawę struktury lub zawartości pliku eksportowego w taki sposób, aby dane wczytywały się poprawnie;
 5. Łączenie baz danych: przenoszenie informacji między programami i gromadzenie ich w pojedynczej bazie danych;
 6. Naprawa bazy danych: Doradcy Techniczni IT dokładają maksymalnej staranności analizując możliwe przyczyny uszkodzenia bazy danych. W przypadku stwierdzenia sytuacji, w której działanie programu nie było przyczyną uszkodzenia bazy danych taka usługa jest dodatkowo płatna,
 7. Wdrożenie: zwykle pełne wdrożenie obejmuje cały proces od profesjonalnej instalacji programu (we wszystkich skomplikowanych układach serwerowych), przez jego konfigurację, optymalizację działania, wprowadzenie początkowych danych oraz szkolenie użytkowników;
 8. Dostarczanie aktualizacji na nośniku fizycznym: bezpłatne aktualizacje są dostarczane w formie elektronicznej jednak nagranie konkretnej wersji na płytę wraz z jej dostarczeniem do klienta jest odpłatne;
 9. Dostarczanie starszych wersji programów: dotyczy wszystkich wersji, do których Klient miał prawo, podczas trwania poprzednich licencji 4 Inclusive, a zwróci się o nie po okresie trwania licencji 4 Inclusive;
 10. Personalizacja programu: obejmuje dostosowanie m. in. wydruków programu zgodnie z życzeniem Klienta, wykonanie szablonów księgowania (tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów), indywidualizację wyglądu programu, modyfikację wzorców dokumentów;
 11. Instalacja programu w wersji pojedynczej i sieciowej: pomoc w przypadku wątpliwości podczas instalacji jest oczywiście bezpłatna, jednak sama usługa instalacji bazy danych na serwerze lub konfigurowanie dostępów dla komputerów klienckich wiąże się z odpłatnością.
 12. Proces odzyskiwanie hasła: ze względu na fakt, iż jest to program lokalny, nie istnieje inna możliwość odzyskiwania hasła niż przez serwis informatyczny. Odbywa się to także w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, aby żadna nieuprawniona osoba nie uzyskała do nich dostępu.

Regulamin pomocy zdalnej

Z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu Użytkownik oprogramowania wyraża zgodę na jego zapisy i zawiera równocześnie umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Regulamin Pomocy Zdalnej

1. Pomoc Zdalna polega na przejęciu kontroli nad komputerem użytkownika za jego zgodą i wiedzą. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, do którego dostępu udziela Doradcy |Technicznemu świadczącemu Pomoc Zdalną.
2. Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia i kopie, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (np. kopie zapasowe). Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji oraz że będzie obserwował działania Doradcy Technicznego i współpracował z nim w czasie sesji.
3. Firma „Varico: w biznesie warto na nas liczyć” zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez Użytkownika informacji o charakterze poufnym.
4. Odpowiedzialność Varico z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Pomocy Zdalnej ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie użytkownika.
5. Sesje pomocy zdalnej są przez Varico rejestrowane w celu weryfikacji i analizy w przypadku ewentualnych wątpliwości czy uwag Użytkownika. Po upływie 30 dni od wykonania usługi nagrania są bezpowrotnie kasowane i wobec tego wszelkie uwagi do wykonanej usługi Pomocy Zdalnej są przyjmowane w okresie 30 dni od wykonania usługi. Po tym terminie nie jest możliwa żadna weryfikacja przebiegu usługi.
6. Varico zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Zdalnej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Varico. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników a zawarte w poprzednich wersjach regulaminu.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejszym zostaje zawarta umowa pomiędzy Rafałem Łożyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rakoniewicka 20, zwanym dalej Przetwarzającym,
a
Użytkownikiem zwanym dalej Administratorem.

§ 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą urnową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie Obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
2. Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zamówionej u niego usługi.

§ 2. Obowiązki Przetwarzającego
1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej urnowy.
4. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Przetwarzający po upływie 30 dni od zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie posiadane przez siebie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych informuje Administratora bez zbędnej zwłoki.

§ 3. Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum dwu dniowym jego uprzedzeniem.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 4. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom.
2. Podwykonawca usługi przetwarzania danych będzie dysponować dostępem do danych Administratora wyłącznie w zakresie wymaganym do spełnienia obowiązków powierzonych podwykonawcy w świetle umowy. Podwykonawca usługi przetwarzania danych przyjmie zobowiązania w rozumieniu art. 28 RODO.
3. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 5. Odpowiedzialność Przetwarzającego
1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią urnowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowyrn, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 6. Czas obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu rozpoczęcia wykonywania usługi a kończy się po upływie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty za usługę, do której obowiązywała.
3. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:
1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 7. Zasady zachowania poufności
1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Przetwarzającego

Polityka rozszerzeń

Polityka dotycząca rozszerzeń i zgłaszania nieprawidłowości w programach Varico

Jednymi z najważniejszych zasad, jakimi kierujemy się w Varico, są wysoka jakość produktów i otwartość na współpracę. Dlatego szczególnie cenimy Twoje opinie i sugestie dotyczące kierunków rozwoju oprogramowania Varico. Sami nieustannie obserwujemy tendencje rynkowe i wprowadzamy do naszych produktów innowacyjne funkcjonalności.

Potrzebujemy Twojego zdania, aby projektować rozwiązania, które wspierają Ciebie, użytkowniku naszych programów w codziennej pracy i zwiększają możliwości rozwoju biznesu.

Zgłaszając swoje uwagi i sugestie dotyczące działania naszych produktów masz ogromny wpływ na dalszy kształt i formę oprogramowania Varico. Uzyskane opinie i zgłoszone nieprawidłowości pozwolą nam na zwiększenie jakości naszego programu. Wszystkie, przekazane przez użytkowników informacje starannie analizujemy podczas planowania kolejnych wersji programów.

Aby rozwijać oprogramowanie powinniśmy się wzajemnie rozumieć. Oprogramowanie to bardzo precyzyjna konstrukcja i także przy opisywaniu tego co w nim nie działa lub jak powinno działać trzeba wykazać nieco precyzji. Lepiej napisać jedno zdanie więcej niż mniej. Zawsze warto załączyć zdjęcie z ekranu, aby nie było wątpliwości o czym myślimy. Jeśli pojawił się jakiś komunikat prosimy o podanie pełnej jego treści, czasami nawet jedno słowo czy liczba ma kardynalne znaczenie dla poprawy jakości programu. Jeśli w wygenerowanym raporcie czegoś brakuje lub się nie zgadza prosimy o ten raport lub przynajmniej jego fragment. Dane osobowe najlepiej na nim zamazać lub zniekształcić aby zachować zgodność z RODO .

Jak moje opinie wpływają na programy Varico?

Nasi użytkownicy zwykle zgłaszają swoje pomysły telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ważne jest właściwe opisanie swoich oczekiwań, gdyż zbyt skąpy opis może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie Twoich propozycji.

Wszystkie zgłoszenia są wprowadzane przez naszych doradców do systemów wewnętrznych Varico, dlatego pochylimy się nad każdą Twoją potrzebą. Każdy wpis otrzymuje swój numer w naszym systemie, możesz o niego poprosić swojego doradcę aby mieć dowód zapisu. Niekiedy, aby zweryfikować zgłoszenie, kontaktujemy się ze zgłaszającym.

Zgromadzone pomysły na zwiększenie możliwości programów są brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie wysokiej jakości oprogramowania. Nowe funkcje (rozszerzenia) są oceniane pod względem potencjalnej liczby użytkowników, zmian prawnych oraz zgodności z planem rozwoju oprogramowania Varico.

Po wydaniu wersji rynkowej informacje o wprowadzonych nowych funkcjach, zlikwidowanych niedogodnościach, jak i nowych elementach w ofercie Varico znajdziesz:

Jeśli Twoje rozszerzenie nie zostało jeszcze wykonane czeka na swoją kolej. Rozszerzenia realizowane są według preferencji większej liczby użytkowników. Ze względu na bardzo dużą zależność od zmian prawnych nigdy nie zobowiązujemy się do ich wykonania ani nie udzielamy informacji o spodziewanych terminach wydania rozszerzeń na rynek. Zgodność z prawem i aktualność mają zawsze najwyższy priorytet, gdyż tegio przede wszystkim oczekują od nas nasi użytkownicy.