Wyrejestrowanie z ZUS, a prawo do świadczeń

Wyrejestrowanie-z-zus-a-prawo-do-swiadczen

W przypadku wyrejestrowania z ZUS prawo do świadczeń nie ustaje od razu. Zarówno ze świadczeń pieniężnych, jak i opieki medycznej można korzystać przez pewien czas. Po jakim czasie natomiast prawo do korzystania ze świadczeń ustaje? Co zrobić, aby nadal być objętym zarówno ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i chorobowym? Sprawdź w naszym artykule. 

Prawo do świadczeń. Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe. 

Pomimo podobieństwa nazewnictwa ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne to dwa zupełnie różne ubezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje bezpłatne korzystanie z usług medycznych NFZ. Pozwala na korzystanie z opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Ubezpieczenie chorobowe pozwala natomiast uzyskać:

  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek chorobowy, 
  • zasiłek opiekuńczy, 
  • świadczenie rehabilitacyjne. 

Ważną różnicą jest również to, że ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla większości. Są bowiem grupy, które spełniając warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi pozwalającej na nieopłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego.  

Ubezpieczenie chorobowe natomiast jest obowiązkowe tylko dla osób pracujących na umowie o pracę. Pracownicy na umowie zlecenie oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić dobrowolnie. 

Limit składki chorobowej

Składka chorobowa w przypadku zleceniobiorców ma określony limit. W roku 2023 wynosi 17337,50 zł. Jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie wyższe niż podana kwota, to od całości kwoty swojego wynagrodzenia zleceniobiorca wyliczy pozostałe składki społeczne, natomiast składkę chorobową wyliczy do tego limitu.   

Wysokość składek 

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. W całości finansuje ją ubezpieczony. W każdym miesiącu odgórnie jest potrącana z jego pensji przez pracodawcę. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika wynosi 9 proc. Podstawą wyliczenia jest wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składkę emerytalną, rentową i chorobową finansowaną przez pracownika. Składka na ubezpieczenie zdrowotne również w całości jest finansowana przez pracownika.

Kiedy ustaje prawo do świadczeń – ubezpieczenie zdrowotne

Po wyrejestrowaniu z ZUS pracownik, który był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, ma prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej jeszcze przez 30 dni. W przypadku, jeśli po upływie 30 dni nadal nie będzie posiadał możliwości objęcia tym ubezpieczeniem, może zarejestrować się w urzędzie pracy, jak osoba bezrobotna, opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne lub zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.

Kiedy ustaje prawo do świadczeń – ubezpieczenie chorobowe 

Jeżeli zleceniobiorca przez co najmniej 90 dni podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w razie choroby może otrzymać świadczenie pieniężne ZUS. Czas, przez który obowiązują świadczenia, zależy do tego, czy niezdolność do pracy powstała: 

  • w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie także po jego ustaniu. W tej sytuacji zasiłek chorobowy może być pobierany przez cały okres, w którym pracownik jest niezdolny do pracy. Nie może to być jednak dłużej niż 91 dni w przypadku zwykłej choroby lub 270, kiedy choroba występuje w trakcie ciąży lub jest skutkiem gruźlicy,
  • po ustaniu zatrudnienia, kiedy zwolnienie będzie trwało nieprzerwanie przez minimum 30 dni. Tutaj należy pamiętać, że niezdolność do pracy nie może powstać później niż 14 dni od ustania zatrudnienia.