Wysokość składek ZUS w 2023 roku

składki ZUS

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastają również składki ZUS dla przedsiębiorców. Przeciętne wynagrodzenia, które również będzie wyższe w 2023 roku oraz pensja minimalna to podstawowe wartości, od których zależą składki ZUS przedsiębiorców. Jaka jest wysokość składek ZUS w 2023 roku dla przedsiębiorców, wspólników spółek oraz dla innych zawodów? Dowiedz się z artykułu. 

Przeciętne wynagrodzenie oraz płaca minimalna w 2023 roku

Obecnie przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 5 922 zł brutto. W 2023 roku kwota ta będzie wyższa i wyniesie 6935 zł. Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy pod uwagę bierze się 60% tej kwoty, co daje 4161,00 zł brutto. 

To samo dotyczy płacy minimalnej, która wzrosła z kwoty 3010 zł brutto na 3490 zł od stycznia. Od lipca natomiast wzrośnie do kwoty 3600 zł brutto. Dla osób, które opłacają składki na preferencyjnych zasadach, podstawa wysokości składek wynosi 30% płacy minimalnej. Zatem w 2023 roku od stycznia do czerwca wyniesie 1047 zł brutto. 

Wysokość składek ZUS w 2023 roku 

Dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą pozarolniczą i płacą składki w normalnej, nieobniżonej formie, podstawą wyliczenia jest prognozowane przeciętne wynagrodzenie. Tak jak wyżej wspomniano nie może być to kwota niższa, niż 4161 zł brutto, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. Wynika to z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. W tej sytuacji składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą: 

 • 19,52% składka emerytalna = 812,23 zł  
 • 8% składka rentowa = 332,88 zł
 • 2,45% składka chorobowa = 101,94 zł 
 • 1,67% składka wypadkowa = 69,49 zł
 • 2,45% Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy = 101,94 zł 

Powyższe wyliczenia dotyczą: 

 1. osób, które prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z prawem przedsiębiorców lub innymi przepisami szczególnymi, ale nie korzystają z ,,Małego ZUS’’ lub ,,ZUS Plus’’,
 2. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, 
 3. artystów oraz twórców, 
 4. wspólników jednoosobowej spółki z o.o.
 5. wspólników spółki komandytowej, spółki jawnej lub partnerskiej, 
 6. komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych, 
 7. akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, 
 8. osób, które na podstawie przepisów oświaty prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, placówkę, zespół lub inną formę wychowania przedszkolnego. 
 9. osób, które współpracują z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub korzystających z ulgi na start. 

Wysokość składek ZUS w 2023 roku na preferencyjnych warunkach 

Wyższe składki ZUS dotyczą także osób, które zaczynają prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu mają możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres dwóch lat. Do tej grupy nie należą osoby, które w okresie ostatnich 60 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności prowadziły pozarolniczą działalność oraz osoby, które na rzecz byłego pracodawcy wykonują działalność gospodarczą lub wykonywały czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Składki w tej sytuacji są ustalane od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 1047 zł do czerwca 2023. ZUS wyniesie zatem: 

 • 19,52% składka emerytalna = 204,37 zł  
 • 8% składka rentowa =83,76 zł
 • 2,45% składka chorobowa = 25,65 zł 
 • 1,67% składka wypadkowa = 17,48 zł 

Suma powyższych składek wynosi zatem 331,26 zł, co daje kwotę wyższą o 45,55 zł w porównaniu do 2022 roku. 

Z racji zmiany kwoty najniższej krajowej od lipca do końca grudnia w 2023 roku, na kwotę 3600 zł brutto, wysokość składek wygląda następująco: 

 • 19,52% składka emerytalna = 210,82 zł  
 • 8% składka rentowa = 86,40 zł
 • 2,45% składka chorobowa = 18,04 zł 
 • 1,67% składka wypadkowa = 26,46 zł. 

Zatem od lipca do grudnia suma składek wyniesie 341,72 zł, co daje kwotę wyższą o 56,01 zł w stosunku do poprzedniego roku. 

Przekazanie rozliczenia do ZUS

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przestrzeganie terminów opłacenia oraz przekazania deklaracji rozliczeniowej do ZUS tj.:

 • jednostki oraz zakłady budżetowe do 5 dnia następnego miesiąca, 
 • płatnicy posiadający osobowość prawną jak np. spółki, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, uczelnie wyższe do 15 dnia następnego miesiąca,
 • pozostali płatnicy składek do 20 dnia następnego miesiąca.