Najważniejsze zmiany prawne w 2024 r.

zmiany prawne w 2024 r.

Zbliżający się 2024 rok niesie za sobą kilka istotnych regulacji w przepisach. Po zmianie rządu możemy spodziewać się także kolejnych ustaw i nowelizacji. Zmiany prawne w 2024 r. dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. O czym musisz pamiętać? Wzrost płacy minimalnej, obowiązkowy KSeF, wzrost składek ZUS i wiele więcej.

Zmiany prawne w 2024 r. – płaca minimalna

Jedną z najważniejszych zmian w 2024 roku jest podwyżka minimalnego wynagrodzenia od stycznia i od lipca. Dwukrotna zmiana nastąpiła także w 2023 roku. Najniższa płaca od 1 stycznia wyniesie 4 242 zł brutto, a następnie od 1 lipca 4 300 zł brutto. Te kwoty dotyczą pracowników zatrudnionych na pełen etat. Przy części etatu, wynagrodzenie liczymy proporcjonalnie. Dwukrotnie zmieni się także minimalna stawka godzinowa – 27,70 zł brutto od 1 stycznia oraz 28,10 zł brutto od 1 lipca 2024 roku. 

W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. zmieniają się kwoty niektórych świadczeń i składek. M.in. zmianie ulegnie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, który od 1 stycznia wyniesie 3 660,42 zł, a od 1 lipca 3710,47 zł. Składka na ubezpieczenia społeczne, które pokrywa pracownik wynosi 13,71 %. Zwiększą się również kwoty wolne od potrąceń, które w 2024 r. wyniosą:

  • 3 221,98 zł dla potrąceń niealimentacyjnych,
  • 2 899,78 zł w zakresie kar pieniężnych,
  • 2 416,49 zł dla udzielonych pracownikowi zaliczek pieniężnych.

Składki ZUS w 2024 r.

Składki ZUS ustalane są między innymi na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. W 2024 r. będzie to zmiana na 7 824 zł. W 2023 roku ta kwota wynosiła 6 935 zł. Podstawą do określenia składek ZUS jest 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a zatem sama składka wyniesie 1 600,27 zł. Składka zdrowotna jest natomiast obliczana zgodnie z formą opodatkowania. O wysokości składek ZUS w 2023 r. można przeczytać w jednym z naszych artykułów.

Od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zależy także podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym roku. Ta bowiem nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym miesiącu na dany rok.

Kodeks pracy – zmiany prawne 2024 r.

Od stycznia 2024 r. wejdą w życie zmiany dotyczące dodatkowej ochrony pracownika przed zwolnieniem z pracy. Sąd może nałożyć na pracodawcę obowiązek przywrócenia pracownika do pracy do czasu zakończenia postępowania, jeżeli zwolniony pracownik złoży do sądu odpowiedni wniosek. Większą ochronę przed zwolnieniem za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym otrzyma:

  • rodzic na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym,
  • pracownik w wieku przedemerytalnym,
  • kobieta w ciąży,
  • członek rady pracowników,
  • pracownik w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (do momentu, w którym możemy zwolnić go w trybie bez wypowiedzenia),
  • społeczny inspektor pracy,
  • działacz związków zawodowych.

W 2024 r. możemy spodziewać się jeszcze innych zmian prawnych na korzyść pracowników. Między innymi, pracownik wnoszący do sądu pozew w sprawie pracowniczej, nie będzie musiał pokrywać kosztów sądowych. W przypadku, gdy powództwo dotyczy prawa pracy, to pracodawca musi wnieść opłatę, niezależnie od wartości przedmiotu sprawy. Jedynym wyjątkiem jest apelacja od wyroku sądu przy wartości sporu powyżej 50 tys. zł., ponieważ wtedy to pracownik będzie musiał pokryć koszty opłaty sądowej.

Zmiany prawne w 2024 r. dotyczą także pracowników korpusu służby cywilnej. Od stycznia zmienią się regulacje dotyczące rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej, za pracę po godzinach  oraz w porze nocnej, będą mogli otrzymać wynagrodzenie. Należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem przełożonego.

Zmiany w KSeF od 2024 r.

Już od lipca 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Oznacza to, że wszystkie programy księgowe oraz do obsługi sprzedaży będą musiały być dostosowane do wysyłania i pobierania faktur z systemu Ministerstwa Finansów. Warto zapytać dostawcę oprogramowania o podstawowe i rozszerzone funkcję, a także wdrożenie i opiekę informatyków. Niektóre programy oferują dodatkowo narzędzia współpracy między biurem rachunkowym a klientem.

Księgowość w 2024 r.

Ministerstwo Finansów dostarcza kolejne projekty do następnych zmian prawnych w 2024 r. M.in. pojawił się projekt nowelizacji w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Szykują się także zmiany w tzw. wakacjach kredytowych i limitach wartości kredytów. Nowe limity dotyczą również jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych oraz od niektórych środków trwałych.