Wypłata środków z PPK

Wypłata środków z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy system oszczędzania dla pracowników, w który zaangażowany jest również pracodawca i państwo. Został wprowadzony na mocy ustawy z 4 października 2018 roku. Najwcześniej program PPK pojawił się w dużych przedsiębiorstwach, które zatrudniały co najmniej 250 osób. Od 2021 roku zaczął funkcjonować w firmach zatrudniających mniej niż 20 osób. Celem PPK jest lepsze zabezpieczenie przyszłych świadczeń emerytalnych pracowników i budowa oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Z poniższego artykuł dowiesz się, kiedy możesz wypłacić środki z PPK. Jakie warunki musisz spełnić? I jak sprawdzić stan odłożonych środków?

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje 

PPK to program, który powstał z myślą o pracownikach, chcących zaoszczędzić środki na późniejsze lata. Zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz zatrudnionych osób umowę o prowadzenie PPK. Co do zasady jest ona zawierana z instytucją finansową, wybraną przez pracodawcę.

Oszczędności w ramach PPK tworzone są wspólnie przez pracowników, firmy oraz państwo. Udział w programie jest dobrowolny. Pracownicy zatem nie mają obowiązku gromadzenia środków na rachunku PPK. Jeżeli pracownik chce zrezygnować z tej możliwości, musi złożyć odpowiednią rezygnację. Wtedy jego wypłata nie będzie pomniejszana o wpłaty na rachunek PPK. Należy pamiętać, że taka rezygnacja jest terminowa. Co 4 lata pracownik musi składać deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. 

Wysokość wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe

Jak już wspomniano, wpłaty na PPK pochodzą z trzech źródeł: od osoby zatrudnionej, pracodawcy i z budżetu państwa. Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2% swojego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy uzyskuje wynagrodzenie nie przekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, ma możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia. 

Pracodawca ma obowiązek finansowania wpłat podstawowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca może też zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. 

Od państwa pracownik otrzyma na swój rachunek PPK jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Pod warunkiem, że przez minimum 3 pełne miesiące jest uczestnikiem programu i za co najmniej 3 miesiące dokonał wpłat do PPK. Co roku państwo również wpłaca na rachunek pracownika 240 zł tzw. dopłaty rocznej, ale tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków. 

Zwrot i wypłata środków z PPK – warunki 

Zwrotu zgromadzonych środków z PPK pracownik może dokonać w każdym momencie. Nie wiąże się to z obowiązkiem złożenia rezygnacji z uczestnictwa w programie. Zwrot obejmuje całość zgromadzonych środków. Nie można wypłacić ich w części. Jeżeli uczestnik PPK jeszcze przed ukończeniem 60 roku życia zdecyduje się na zwrot, musi liczyć się z poniższymi potrąceniami:

  • nie otrzyma wpłat od państwa (wpłaty powitalnej i wpłat rocznych), które są rodzajem premii za oszczędzanie do 60. roku życia; 
  • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy zostanie przekazane do ZUS,
  • opłaci 19% podatek od zysków kapitałowych, wypracowany przez zwracane środki. Ważne! Jest to podatek wyłącznie od kwoty, jaką wypracował fundusz. Pracownik nie płaci go od całości zgromadzonego kapitału.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych. W razie poważnego zachorowania uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Również w przypadku kredytu hipotecznego uczestnik PPK, który nie ukończył 45 roku życia, może zwrócić się do instytucji finansowej z wnioskiem o wypłatę do 100 proc. środków zgromadzonych na jego rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego np. przy zakupie mieszkania. Jednak w tej sytuacji musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu środków z PPK w terminie do 15 lat od dnia ich wypłaty.

Jak sprawdzić środki na koncie PPK?

Stan środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych pracownicy mogą sprawdzić w każdym momencie. Na przykład w Serwisie MojePPK oraz w aplikacjach instytucji, które prowadzą indywidualne rachunki PPK. 
Uwaga! Jeżeli szukasz oprogramowania kadrowo-płacowego, które umożliwi pełną obsługę systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych, sprawdź program RP – Rozliczenie Płac. Z łatwością zrealizujesz eksport składek według formatu tzw. grupy roboczej do instytucji finansowych.