Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Składniki

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Ustalając wysokość wynagrodzenia danego urlopu, należy wziąć pod uwagę pensję zasadniczą oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Nie wszystkie jednak wchodzą w skład wynagrodzenia urlopowego. Które elementy należy wziąć pod uwagę przy wyliczeniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? 

Czego nie uwzględnia wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem pracy, w momencie wyliczania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, należy pamiętać o wykluczeniu niektórych składników. Do nich należą między innymi:

 • jednorazowe premie uznaniowe, 
 • nagrody zakładowe,
 • premie jubileuszowe,
 • premie roczne, takie jak np. 13-stki,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • ekwiwalenty pieniężne za urlopy wypoczynkowe,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Premie uznaniowe, a regulaminowe 

Problematyczną kwestię przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, stanowią jednorazowe premie uznaniowe. Te świadczenia są pomijane w wynagrodzeniu urlopowym, ponieważ przyznawane są tylko na podstawie decyzji danego pracodawcy. Premie uznaniowe, które nie stanowią roszczenia pracownika, nie są również podstawą opodatkowania. Według Sądu Najwyższego premie uznaniowe mają charakter nagrodowy i nie są obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. W związku z czym nie należy ich uwzględniać podczas wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Inaczej jest w przypadku premii regulaminowych. Są one wypłacane w określonych okresach i uwzględnione w regulaminie pracy. Stanowią część wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków, stąd należy je uwzględnić przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Składniki wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Pracownikom za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymaliby również w momencie pracy. Do składników wliczających się do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należą między innymi: 

 • premie regulaminowe,
 • dodatki do wynagrodzenia, takie jak dodatek stażowy, funkcyjny,
 • dodatki za pracę w porach nocnych,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

W przypadku zmiennych składników wynagrodzenia, obliczenie wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest wykonywane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie z okresu 3 miesięcy, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli różnice między miesiącami są znaczące, można przedłużyć ten okres do 12 miesięcy. 

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 

Aby wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy w pierwszej kolejności podzielić podstawę wynagrodzenia przez liczbę godzin, w których dany pracownik wykonywał swoją pracę w okresie, z którego została ustalona podstawa. Następnie otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby, gdyby nie skorzystał z urlopu wypoczynkowego. 

Przy ustalaniu liczby godzin pracy danego pracownika, pod uwagę należy wziąć wszystkie faktycznie przepracowane godziny, z uwzględnieniem godzin nadliczbowych.