Składy podatkowe – co musisz wiedzieć?

Działalność składów podatkowych jest szczegółowo uregulowana prawnie. Przepisy ściśle określają definicję, warunki ich prowadzenia oraz proces uzyskiwania zezwolenia. Skład podatkowy to miejsce o szczególnym statusie, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane, przeładowywane, wprowadzane lub wyprowadzane z zastosowaniem procedury odsunięcia w czasie obowiązku zapłacenia akcyzy.

Składy podatkowe – czym są?

Definicja składu podatkowego znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym. Szczegółowe warunki jego prowadzenia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego. (Dz.U. z 2018 r. poz. 55).

Skład podatkowy to miejsce produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania lub wyprowadzania wyrobów. Musi spełniać określone warunki:

  1. odrębność – wydzielenie pomieszczenia lub oddzielenie ogrodzeniem terenu;
  2. oznaczenie – w składzie musi znaleźć się tablica z widocznym napisem “Skład podatkowy” lub “Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych”;
  3. odpowiednia infrastruktura sanitarna, techniczna i komunikacyjna;
  4. zabezpieczenie – należy zagwarantować nienaruszalność wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie;
  5. narzędzia i maszyny – do weryfikacji ilości wyrobów, dokonania kontroli i prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu.

Prowadzenie składu podatkowego niesie za sobą kilka korzyści. Przede wszystkim pozwala to na zawieszenie poboru podatku akcyzowego do momentu zakończenia procedury. Co więcej można bez obowiązku zapłacenia podatku od akcyzy dokonywać przemieszczeń wyrobów między poszczególnymi składami podatkowymi znajdującymi się w różnych częściach kraju lub UE.

Uprawnienie do prowadzenia składu podatkowego

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może otrzymać podatnik VAT prowadzący działalność polegającą na produkcji, magazynowaniu lub przeładowaniu wyrobów akcyzowych. Nie dotyczy to jednak podatników, którzy są rolnikami i wykonują działalność związaną z tymi wyrobami na własny użytek. Ważne jest także, aby dany podmiot nie miał żadnych zaległości podatkowych, ZUS, czy celnych. Dodatkowo nie powinno być wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne i egzekucyjne.

Podatnik, który chce uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego musi posiadać tytuł prawny do korzystania z tego miejsca. Nie może mieć cofniętych żadnych z udzielonych zezwoleń i koncesji, a także nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, mieniu, papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego?

Wniosek o wydanie takiego zezwolenia składa się do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na lokalizację składu podatkowego. Do tego wniosku podmiot musi dołączyć potwierdzenie statusu podatnika VAT, dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca składu, zaświadczenie o niekaralności, plan składu oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dodatkowo wcześniej należy dokonać opłatę skarbową w wysokości 82 zł i do wniosku dołączyć potwierdzenie jej uiszczenia.