Nowelizacja ustawy o rachunkowości od 2022 roku

Nowelizacja ustawy o rachunkowosci

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach, które czekają nas już od 2022 roku. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości i kilku innych ustaw została już podpisana przez Prezydenta RP. Nowelizacja dotyczy również biegłych rewidentów, firm audytorskich i nadzoru publicznego. Zmiany w ustawie odnoszą się do przepisów o sprawozdawczości, czy rewizji finansowej. Co więcej, dotyczą także wykorzystaniu nowych technologii w celu usprawnienia procesów związanych z elektronicznymi podpisami i formatami sprawozdań. 

Cel nowelizacji ustawy o rachunkowości 

Aby najlepiej przedstawić założenia i cel ustawy, należy przytoczyć słowa wiceministra finansów, Piotra Patkowskiego. Wyjaśnił on sprawę w następujący sposób: “Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom uprościmy zasady podpisywania sprawozdań finansowych przy zachowaniu ich elektronicznego formatu. W ten sposób odpowiadamy na postulaty rynku, szczególnie NGOs. Ujednolicamy także formaty sprawozdań finansowych emitentów. Zwiększy to dostęp do danych, których analiza i interpretacja będą łatwiejsze. Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie mogła natomiast efektywniej realizować swoje zadania, dzięki większym możliwościom wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych” 

Dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych o nowe technologie, jednostki będą miały szansę na łatwiejsze wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Dotyczy to szczególnie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Nowe zasady pomogą również usprawnić komunikację pomiędzy firmami audytorskimi, a Polską Agencją Nadzoru Audytowego. Takie działania mają korzystnie wpłynąć na efektywność załatwiania spraw, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów działalności tych podmiotów. 

Najważniejsze postulaty ustawy o rachunkowości 

  • Ustalenie ujednoliconego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (format XHTML), a także dla pozostałych jednostek wykorzystujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (format XHTML lub inny przeszukiwalny). Ta zmiana ma na celu ujednolicenie przepisów prawa o rachunkowości z prawodawstwem unijnym oraz zwiększenie użyteczności sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności (automatyczne wyszukiwanie dokumentów oraz porównywanie, analiza i interpretacja danych).
  • W celu uproszczenia podpisywania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (przez jednego członka zarządu, jeśli otrzymał odpowiednie upoważnienie), zostaną wprowadzone możliwości podpisów elektronicznego sprawozdania finansowego. Ta zmiana natomiast wiąże się z ułatwieniem elektronicznego podpisywania sprawozdań dla jednostek, które mają w swoim zarządzie wiele osób. 
  • Brak konieczności sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne. 

Najważniejsze postulaty Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

  • Zezwolenie na wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracach Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Podstawowym rodzajem kontroli firm audytorskich staną się kontrole zdalne. System teleinformacyjny pomoże w sprawnych działaniach prowadzenia listy firm audytorskich, co wpłynie również na zmniejszenie kosztów. 
  • Uszczegółowienie przepisów z zakresu posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym, co ma przyspieszyć proces rozpatrywania spraw. 
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących naruszania tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta. Wykluczone zostały niejasności stosowania przepisów tajemnicy zawodowej. 

Nowelizacja ustawy dotycząca tematu podpisywania sprawozdań finansowych wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Od 1 czerwca 2022 r. zastosowanie będą miały nowe zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego.