Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 22.07.A (18.05.2022)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Umożliwiłem obsługę zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców korzystających z ulg: rodzina 4+, senior, powracający z zagranicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub liniowo
 2. Umożliwiłem umniejszanie podstawy zdrowotnego dla właścicieli o kwoty kosztów dodatkowych (np. składki na FP i FGŚP). 
 3. Dostosowałem program do zmian przepisów dotyczących wyliczania wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe – tzw. pakiet mobilności
 4. Udostępniłem możliwość wystawiania deklaracji i wysłania e-deklaracji PIT-11(28) dla dochodów roku 2022
 5. Poprawiłem proces wyliczania podstawy składki zdrowotnej dla właścicieli w przypadku wystąpienia dochodu w styczniu, straty w lutym i dochodu w marcu.
 6. Przyspieszyłem działanie programu podczas wyliczania składek zdrowotnych właścicieli.
 7. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 06.05.2022 r. 
 8. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 06.05.2022 r. 
 9. Zabezpieczyłem dialog “Księguj faktury” przed problemami wynikającym z równoczesnego księgowania zaimportowanych faktur dla jednej firmy na wielu stanowiskach.
 10. Wprowadziłem zapobieganie błędu 217 przy obliczaniu różnic kursowych dla transakcji nie powiązanych.
 11. Poprawiłem mechanizm wyliczania ulgi dla klasy średniej dla przychodów uzyskiwanych z ryczałtu za samochód. 
 12. Poprawiłem mechanizm przedłużania poboru zaliczki na podatek dochodowy dla przychodów przekraczających limit 12 800 zł.
 13. Poprawiłem limit przychodów tzw. Małego ZUS dla właścicieli.
Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Wersja 22.06.A (07.04.2022)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(4) z uwzględnieniem eksportu WSTO
 2. Dodałem w oknie dialogowym informację przypominająca o częściowym przygotowaniu danych do sprawozdania finansowego i konieczności kontynuowania prac redakcyjnych w innych programach (np. VPF).
 3. Przebudowałem proces naliczania podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli oraz dodałem dialog prezentujący ten proces. Program oblicza podstawę zdrowotnego dla właścicieli w następujący sposób: dochód narastająco od początku roku z uwzględnieniem składek społecznych zapłaconych od początku roku.
 4. Umożliwiłem obsługę kontrahenta z Portugalii identyfikującego się prefiksem PT w module księgowania faktur WSTO.
 5. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.03.2022 r.
 6. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 09.03.2022 r. 
 7. Funkcje “Księguj faktury” i “Import faktur” dostosowałem do księgowania faktur zakupu, dotyczących samochodów do rozliczania dowolnych stawek podatku VAT.
 8. Poprawiłem funkcję seryjnego przeliczania wynagrodzeń w wyniku zmiany parametrów ZUS.

Wersja 22.05.D (08.03.2022)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Dodałem obsługę ulgi dla klasy średniej dla właścicieli firm.
 2. Dodałem rozszerzenie pozwalające przekazać wartość z pola “Opis” do pola “Operacja gospodarcza” podczas importu uniwersalnego do KsH z ObSp. Należy zmodyfikować szablon importowy ustawiając w polu “Operacja” klucz “~INNE_DANE”.
 3. Umożliwiłem import wyciągów bankowych z Banku Spółdzielczego w Śmiglu w rozszerzonym formacie MT 940.
 4. Podstawę przychodów do wyliczania ulgi dla klasy średniej uzupełniłem o przychody z tytułu składki PPK opłacanej przez pracodawcę.
 5. Przywróciłem możliwość zbiorczej zmiany znaczników VAT w dialogu “Jak to zaksięgujemy” przy imporcie z plików JPK.
 6. Zmodyfikowałem wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2022 r.
 7. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.02.2022 r.
 8. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 09.02.2022 r.
 9. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2022 r.
 10. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r.
 11. Poprawiłem sposób wyliczania składki zdrowotnej dla pracowników posiadających prawo do podatku 0%, zatrudnionych na umowie o pracę.
 12. Poprawiłem sposób wyliczania składki zdrowotnej dla pracowników posiadających prawo do podatku 0%, zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej.
 13. Poprawiłem działanie programu w przypadku wystąpienia bardzo dużych kwot wynagrodzeń.
 14. Poprawiłem błąd występujący przy imporcie faktur z pliku JPK dla przypadku faktur z korektą.
 15. Poprawiłem komunikat pojawiający się w przypadku zmiany daty zatrudnienia pracownika, gdy ten posiada już wyliczone wynagrodzenie spoza dat umowy o pracę.
 16. Poprawiłem błąd powodujący w niektórych okolicznościach błędne przenoszenie kwoty składki zdrowotnej do dialogu generowania formularza zapłaty składek ZUS.
 17. Poprawiłem naliczanie podstawy składki zdrowotnej dla właściciela, w przypadku prowadzenia kilku działalności gospodarczych, gdzie jedne wykazują dochód, a drugie stratę.
 18. Poprawiłem błąd wyliczania podstawy składki zdrowotnej dla właściciela za miesiąc luty 2022 z właściwym uwzględnieniem opłaconych składek ubezpieczenia społecznego.

Wersja 22.04.B (18.02.2022)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Poprawiłem błąd Access Violation oraz błąd 217 przy wyświetlaniu Listy kontrahentów z pól- Id VAT sprzedawcy, Nazwa sprzedawcy, Adres sprzedawcy w dialogu dodawania faktury do ewidencji VAT zakupu.

Wersja 22.04.A (16.02.2022)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Umożliwiłem import oraz eksport plików JPK_V7M JMP_V7K w wersji 2.
 2. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (7) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 3. W dialogu modyfikacji pracownika dodałem możliwość nie naliczania zaliczki na podatek dochodowy dla umów zleceń których rachunki nie przekroczą w roku 30 000 zł.
 4. Zaimplementowałem zmiany wynikające z rozporządzenia z 07.01.2022, dotyczące wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Dodałem raport objaśniający sposób wyliczenia tych zaliczek.
 5. Zaimplementowałem zmiany wynikające z rozporządzenia z 07.01.2022, dotyczące wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowach cywilno prawnych. Dodałem informację objaśniającą sposób wyliczenia tych zaliczek.
 6. Zaktualizowałem eksport do programu Płatnik (KEDU v.5.4) w związku ze zmianami dotyczącymi tzw. “Polskiego Ładu”.
 7. Zaktualizowałem artykuł pomocy “Obliczanie wynagrodzeń pracowników po zmianach tzw. Polskiego Ładu”.
 8. Naprawiłem błąd związany z brakiem możliwości rozdzielenia nagłówka dla każdego pracownika osobno w liście płac dla roku 2022.
 9. Poprawiłem funkcję obliczającą ulgę dla klasy średniej, w której uwzględniłem tylko przychody uzyskiwane ze stosunku pracy.
 10. Poprawiłem sposób obliczania ubezpieczeń zdrowotnych przy bardzo małych wynagrodzeniach.
 11. Poprawiłem zachowanie się okna “wynagrodzenie” zapewniając automatyczne odświeżanie treści pól dialogu.
 12. Poprawiłem mechanizm rezygnacji z ulgi dla klasy średniej w przypadku wypłat wynagrodzeń w następnym miesiącu.

PIT-28(24) oraz PIT-28/B(18) zostanie udostępniony w kolejnej wersji programu.

Wersja 22.04.A (16.02.2022)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Dostosowałem moduł naliczania składek ZUS dla właścicieli do przepisów obowiązujących od 1.01.2022 r. (bez rozliczania ulgi dla klasy średniej).
 2. Dostosowałem program do zmian w wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach ZUS obowiązujących od 01.01.2022.
 3. Usunąłem możliwość odliczania składki zdrowotnej przy wyliczaniu podatku dochodowego dla właścicieli, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2022 r.
 4. Zaktualizowałem listę zawodów i ich kodów wg klasyfikacji zawodów i specjalności obowiązujących od roku 2022.
 5. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.
 6. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 05.01.2022 r.
 7. Uzależniłem miejsce wstawiania na druku PIT-11 danych osoby upoważnionej od faktu bycia lub nie bycia płatnikiem.
 8. Poprawiłem wygląd dialogu dla rachunków do umów cywilno – prawnych, dla przypadków zastosowania zerowej stawki podatku.
 9. Poprawiłem dialog ustawień dotyczących przekazywania składek PPK do instytucji finansowych.
 10. Poprawiłem dialog ubezpieczeń pracownika dla przypadków ograniczenia ubezpieczenia zdrowotnego do “hipotetycznego podatku”.
 11. Poprawiłem raport z wyliczenia PIT-11. Raport uzupełniłem o informację o sposobie obliczenia przychodów wynikających ze składki PPK pracodawcy.
 12. Poprawiłem mechanizm generowania PIT-11 dla uczniów. Poprawiłem też sposób opodatkowania uczniów.
 13. Poprawiłem sposób wyliczania podatku od rachunków do umów cywilno – prawnych dla osób do 26 lat, dla przypadków stosowania rozliczenia podatku na deklaracji PIT8A.

Wersja 22.02.A (29.12.2021)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Wersja 22.02.A umożliwia otwarcie nowego roku 2022 jak również aktualizację programu na rok 2021.

 1. Dostosowałem mechanizmy wyliczania i opodatkowania wynagrodzeń pracowników do przepisów Polskiego Ładu.
 2. Dodałem parametr “minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne” dla 2022 r.
 3. Dodałem parametr “przeciętne wynagrodzenie w 4 kwartale poprzedniego roku” dla 2022 r.
 4. Wprowadziłem możliwość aktualizacji stawek odsetek ustawowych.
 5. Zaktualizowałem roczny limit kosztów uzyskania przychodu dla pracy twórczej (50%) w 2022 r.
 6. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.12.2021 r.
 7. Wyzerowałem parametr “Procent składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane” dla 2022 r.
 8. Poprawiłem komunikowanie ograniczenia ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku w przypadku stosowaniu prawa do podatku 0%.
 9. Poprawiłem zachowanie się dialogu Księguj Faktury przy wpisywaniu większych kwot.

Wersja 22.04.B KsH (aktualna)

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C KsH

Wersja 21.04.C KsH

Wersja 21.03.B KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Przycisk KUP TERAZ z możliwością przejścia do sklepu internetowego Varico bezpośrednio z programu.

Wersja 21.02.C KsH