Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 24.02.A 24.04.2024)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 

Wersja 24.02.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Udostępniłem możliwość ułożenia własnego zestawu przycisków Menu i ustawienie własnej kolejności ich wyświetlenia na pasku narzędzi. 
 2. W dialogu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela dodałem raport prezentujący szczegółowe dane dotyczące obliczeń dla poszczególnych sposobów opodatkowania.
 3. Podczas przepisywania danych wprowadziłem zerowanie kwot przychodu/dochodu przy korzystaniu z rozliczenia Mały ZUS Plus z roku poprzedzającego przepisywany.
 4. Umożliwiłem prawidłowy import faktur WSTO z plików JPK_FA.
 5. Umożliwiłem import wyciągów bankowych w formacie MT940 z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy i Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 6. Zaktualizowałem stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obowiązujące od 01.04.2024 r.
 7. Zmieniłem graficzny wygląd panelu Gwarancji Odtworzenia Danych.
 8. Poprawiłem datę wpisu do ewidencji sprzedaży/zakupu VAT z ostatniego miesiąca kwartału na miesiąc, w kontekście którego został otwarty dialog korekt z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży/zakupów. Poprawka dotyczy tylko i wyłącznie ulgi za złe długi oraz ustawienia kwartalnej deklaracji VAT.
 9. Poprawiłem odliczenie z tytułu składek zdrowotnych przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy właściciela za styczeń, w przypadku zmiany formy opodatkowania ze skali na liniówkę.
 10. Poprawiłem naliczanie podstawy styczniowej składki zdrowotnej właściciela w przypadku zmiany formy opodatkowania ze skali na liniówkę i odwrotnie.
 11. Poprawiłem zachowanie się programu w przypadku gdy aneks do umowy o pracę zostanie dodany w dniu zakończenia umowy na czas określony. Wyłączyłem możliwość dodania aneksu po upływie okresu umowy o pracę.
 12. Poprawiłem sposób opodatkowania zasiłków ZUS przy występowaniu praw do podatku 0%.
 13. Poprawiłem sposób obliczania sald dla obrotów poprzedniego roku. Uwaga – powoduje to jednorazowe wydłużenie procesu przeliczania obrotów i sald.
Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Łatka 24.01.E 18.03.2024)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 24.01.E jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Zaktualizowałem tablicę unijnych stawek VAT
 2. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(29) do wersji 3-0E.
 3. Ułatwiłem pobieranie kursów walut NBP pobieranych z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
 4. Poprawiłem poprawność filtrowania faktur i dostaw zakupu VAT.
 5. Poprawiłem wyliczanie wynagrodzeń za jeden dzień pracy w miesiącu lutym w roku przestępnym.
 6. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych dla szczególnych przypadków rozliczeń w ramach “pakietu mobilności”.

Łatka 24.01.D 29.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 24.01.D jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Zaktualizowałem dialog i umożliwiłem eksport danych roku 2023 deklaracji CIT-8(33) wraz z załącznikiem CIT-8/O(19) i ORD-ZU do Varico Przyjazne Formularze.
 2. Dostosowałem wygląd dialogu “Księguj faktury”, aby po określeniu szablonu i uzupełnieniu wymaganych pól, przycisk “Rozksięguj” pojawiający się na panelu informacyjnym po prawej stronie okna nie był schowany.
 3. Dodałem kontrolę zliczania przychodów pracownika wg okresów jego zatrudnienia.
 4. Dodałem nowy szablon wydruku – Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.
 5. Umożliwiłem import wyciągów bankowych w formacie MT940 z Banku Spółdzielczego w Halinowie.
 6. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r.
 7. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2024 r.
 8. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązujący w II kwartale 2024 r.
 9. Przyspieszyłem proces “Jak to zaksięgujemy” w Księguj faktury.
 10. Zdjąłem blokadę wpisu do rejestru VAT przy księgowaniu zaimportowanych plików JPK zawierających faktury z datą sprzedaży i datą dostawy na przełomie roku.
 11. Uporządkowałem dane dotyczące składników wynagrodzeń pracowników.
 12. Poprawiłem sposób zaliczania świadczeń ZUS do przychodów w PIT-11 w przypadku gdy firma przechodzi z grupy do 20 pracowników do powyżej 20-tu lub odwrotnie.
 13. Naprawiłem sposób obliczania kosztów uzyskania przychodu w przypadku urlopów w całym miesiącu.
 14. Poprawiłem błąd seryjnego przeliczania wynagrodzeń w przypadku zmiany parametrów.
 15. Poprawiłem udostępnianie treści raportu technicznego w przypadku nieudanego wystawienia zbiorczego PIT-11.
 16. Poprawiłem wartość współczynnika wykorzystywanego przy obliczaniu podstawy składek dla Małego ZUS Plus.

Łatka 24.01.C (01.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 24.01.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Przeniosłem numer UPO do pola „Nr dokumentu” na drukach: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.
 2. Umożliwiłem import wyciągów w formacie MT940 z Santander Bank Polska dla numeru rozliczeniowego jednostki banku [PLxx1910…].
 3. Uwzględniłem warunek ograniczający obowiązywanie „oświadczenia PIT-2” do okresu zatrudnienia pracownika.
 4. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.
 5. Zaktualizowałem minimalną składkę zdrowotną dla właścicieli obowiązującą w styczniu 2024 r. Prosimy o ponowne pobranie parametrów ZUS w menu  Parametry -> ZUS -> Składki i stawki -> Styczeń 2024 -> Modyfikuj -> Pobierz dane. 
 6. Wykluczyłem uwzględnianie faktur z oznaczeniem FP w obliczaniu obrotu całkowitego i obniżeniu VAT należnego z całego roku.
 7. Poprawiłem sugerowanie znaczników VAT na podstawie ostatniej operacji przy księgowaniu do ewidencji sprzedaży VAT. 
 8. Poprawiłem błąd występujący przy ustalaniu kursu waluty używając szablonu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Księguj faktury. 
 9. Poprawiłem sposób obliczania dodatku nocnego i wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla przypadku gdy w miesiącu występuje święto w sobotę.
 10. Poprawiłem wykazywaną wartość w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczącą przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

Łatka 24.01.B (22.01.2024)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 24.01.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od listopada 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do eksportu do platformy PUE ZUS.
 2. Zaktualizowałem w parametrach ZUS limit odliczeń składki zdrowotnej dla podatku liniowego od 01.01.2024 r.
 3. Zaktualizowałem stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązującą od 01.01.2024 r.
 4. Zaktualizowałem kody ZUS obowiązujące od 01.01.2024 r. 
 5. Zaktualizowałem w parametrach procent wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku od 01.01.2024 r.
 6. Umożliwiłem wprowadzenie i księgowanie dowolnej kwoty przy ręcznej jednokrotnej amortyzacji środków trwałych
 7. Poprawiłem działanie klawisza F1 na głównym ekranie programu – zamiast menu kontekstowego, wyświetla się strona pomoc.varico.pl
 8. Poprawiłem błąd, który w przypadku zmiany typu podpisu cyfrowego dla jednej firmy w parametrach deklaracji  powodował zmianę typu podpisu cyfrowego dla innych firm w oknie generowania Jednolitych plików kontrolnych.
 9. Poprawiłem wpływ zmiany statusu ewidencji VAT w danych firmy na listę szablonów w „Księguj faktury”.
 10. Poprawiłem błąd w wyświetlanej wartości w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczycącej przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.
 11. Wyłączyłem możliwość uzupełnienia ręcznie pola z kwotą podatku przy wystawianiu rachunku dla umowy zlecenia.
 12. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF 7.5.1.

Wersja 24.01.A (27.12.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Przygotowałem mechanizm przepisywania bazy danych roku 2023 do bazy danych roku 2024.
 2. Dodałem obsługę e-deklaracji PIT-4R(13) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.
 3. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF. 
 4. Uaktualniłem e-deklarację PIT-8AR(13) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-0E.
 5. Dodałem informację o konieczności aktualizacji PIT-2 w przypadku, gdy w poprzednim roku stosowane były wnioski o preferencyjne opodatkowanie lub niepobieranie zaliczek.
 6. Dodałem import wyciągów bankowych w formacie MT940 z Banku Spółdzielczego w Siedlcu.
 7. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r.
 8. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2023 r.
 9. Zaktualizowałem parametry obowiązujące w I kwartale 2024:
  • minimalne wynagrodzenie,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • obniżone składki społeczne,
  • minimalna składka zdrowotna,
  • kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jej 30-krotność,
  • wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
  • minimalna podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń dla właściciela,
  • limit amortyzacji dla małego podatnika,
  • limit kwoty proporcji VAT.
 10. Wyodrębniłem na druku obliczeń podatku zryczałtowanego za miesiąc pozycję dotyczącą dochodów ze zryczałtowanych rachunków od umów cywilno-prawnych.
 11. Zabezpieczyłem program przed próbą zaksięgowania wyciągu bankowego bez niezaksięgowanych operacji bankowych.
 12. Poprawiłem wyliczanie kosztów pracodawcy z tytułu wynagradzania pracowników dla przypadku z tzw. „dietą wirtualną” w pakiecie mobilności..
 13. Poprawiłem błąd wyliczania podatku dla szczególnego przypadku wielu list pracownika w jednym miesiącu. Poprawiłem wyliczanie ubezpieczeń zdrowotnych dla pakietu mobilności i wielu list w miesiącu.
 14. Zredukowałem wykorzystanie pamięci operacyjnej komputera, przy próbie wykonania dużego archiwum z programu wyświetlany był błąd braku pamięci.

Wersja 24.01.C KsH (aktualna)

Wersja 23.09.A KsH

Wersja 23.05.A KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 4. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A KsH

Wersja 22.08.A KsH