Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 2021 r.

Na początku tego roku zmieniły się przepisy dot. ryczałtu ewidencjonowanego. Z rozliczenia w formie ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów może teraz korzystać znacznie więcej podatników niż w latach wcześniejszych. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).

Kto może płacić ryczałt od 2021 r.?

Zmiany w ustawie dotyczyły wzrostu limitu przychodów uprawniających do ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro. Zniesione zostały także ograniczenia dla wolnych zawodów. Ryczałt mogą płacić teraz m.in. adwokaci, notariusze, księgowi, architekci, czy psychologowie. Dotychczas przedstawiciele wolnych zawodów nie mogli skorzystać z takiej formy opodatkowania.

Co więcej, obniżono najwyższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • Z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach
 • Z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych, ubezpieczeniowych, czy architektonicznych. Dotyczy to usług innych niż świadczone w wolnych zawodach.
 • 10 % wyniesie stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Taka forma opodatkowania jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów. Ryczałt płaci się od przychodu i nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania tego przychodu.

Dodatkowo, wprowadzono zmiany skierowane do podatników działających w obszarach najmu nieruchomości. Wcześniej opodatkowanie ryczałtem można było stosować wyłącznie dla najmu prywatnego, poza działalnością gospodarczą. Po zmianach za najem firmowy przedsiębiorcy mogą wybrać: 

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł;
 • podatek według skali, czyli stawek 17% i 32%, od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł; 
 • podatek liniowy według stawki 19% niezależnie od wysokości dochodów.

Przy ryczałcie dla najmu należy zwrócić uwagę na to, że płacimy podatek od całości przychodu. Nie zmniejszymy go o koszty uzyskania, np. koszty remontu, czy odsetki kredytu.

Ryczałt 2021

Ryczałt może płacić:

 1. osoba fizyczna, która osiąga przychód z działalności gospodarczej,
 2. spółka cywilna, gdzie wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne,
 3. spółka jawna, której wspólnicy są osobami fizycznymi,
 4. przedsiębiorstwo w spadku,
 5. spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Jednym z wymogów jest nie przekroczenie ustawowego limitu 2 mln euro przychodów w poprzednim roku podatkowym. Osoby wykonujące wolne zawody mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu, jeśli wykonują je bez zatrudnienia osób trzecich. Nie mogą zatrudniać na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Zawód muszą wykonywać osobiście, a ich przychody w ubiegłym roku podatkowym nie mogą przekroczyć 2 mln euro. Do tego limitu nie wliczamy kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody, dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

Przejście na ryczałt w 2021 r.

Podatnicy, którzy w obecnym roku otrzymali prawo do ryczałtu i zdecydują się na przejście na tą formę opodatkowania muszą w odpowiednim terminie złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego. Zawiadomienie naczelnika US musi nastąpić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnie pierwszy w 2021 r. przychód.

Takie oświadczenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub podczas rejestracji działalności w CEiDG. Podatnik może to także zrobić z wnioskiem o aktualizację wpisu do CEiDG. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. W spółce oświadczenie złożyć musi każdy ze wspólników. Takie zawiadomienie składa się jednorazowo. Wybór opodatkowania w formie ryczałtu dotyczy także następnych lat.