Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – korzyści dla pracodawcy.

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne coraz szybciej i lepiej odnajdują się na polskim rynku. Niestety temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest wciąż za mało nagłośniony. Pracodawcy boją się, że zatrudniając u siebie osoby niepełnosprawne, będą musieli poświęcić o wiele więcej czasu na ich szkolenie, a także że stracą tym samym na efektywności swojej firmy. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej niesie za sobą wiele korzyści. Jakich? Przeczytaj dalej. 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Koniecznym warunkiem przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej jest zgoda lekarza. Osoba niepełnosprawna musi mieć potwierdzenie, że może wykonywać daną pracę. Dodatkowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy z pracodawcą, osoba niepełnosprawna musi przedstawić orzeczenie o swojej niepełnosprawności. Punktem odniesienia w razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony pracodawcy jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. 

Dodatkowo każdy pracodawca, kiedy decyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej musi wiedzieć, jaki stopień niepełnosprawności dana osoba posiada. Są trzy stopnie niepełnosprawności.

 • Lekki (III) – osoby o obniżonej sprawności funkcjonowania.
 • Umiarkowany (II)- osoby, których stan zdrowia wymaga pracy w warunkach chronionych. Do pełnienia ról społecznych potrzebują czasowej bądź częściowej pomocy innych osób. 
 • Znaczny (I)- osoby, których stan zdrowia uniemożliwia pracę lub które mogą pracować w warunkach chronionych. Wymagają natomiast stałej lub długotrwałej opieki w funkcjonowaniu.

O czym musi pamiętać pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, musi spełnić kilka zasad z w.w. ustawy. Przede wszystkim musi pamiętać, że osoby w zależności od stopnia niepełnosprawności mają ograniczony czas pracy. W przypadku III stopnia jest to maksymalnie 8 godzin na dobę natomiast w przypadku I i II stopnia do 7 godzin na dobę.

Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowych 10 dni urlopu w roku. Ponadto osoby z II oraz I stopniem niepełnosprawności mają dodatkowy przywilej zwolnienia na okres nie dłuższy niż 21 dni np. w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny bądź zabieg. Należy jednak pamiętać, że łączny wymiar dodatkowego urlopu nie może przekroczyć 21 dni w danym roku kalendarzowym.

Kolejnym wymogiem, o którym musi pamiętać pracodawca, jest odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym przypadku pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną przez min. 36 miesięcy może wystąpić do PFRON o zwrot kosztów za adaptację stanowiska. 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – korzyści dla pracodawcy. 

Zwrot za odpowiednio przygotowane stanowisko pracy to nie jedyna korzyść dla pracodawcy. Może on również liczyć na:

 • dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów szkolenia oraz zatrudnienia osób, które będą pomagać osobom niepełnosprawnym, 
 • zwolnienie z wpłat na PFRON.

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy prowadzą zakład pracy chronionej, którzy zatrudniają min. 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągając ogółem wskaźnik zatrudnienia co najmniej 6% osób z niepełnosprawnością lub którzy zatrudniają mniej niż 25 osób na pełny wymiar czasu. Dofinansowanie wypłacane jest w każdym miesiącu, przy czym pracodawca nie może mieć żadnych zobowiązań wobec PFRON.

Dodatkowo pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów za pracownika, który pomaga w pracy osobie niepełnosprawnej. Kwota uzależniona jest natomiast od wynagrodzenia minimalnego. Pomoc ta nie może przekroczyć 20 godzin na miesiąc. 

Dofinansowania

Kwoty dofinansowania klarują się następująco: 

 • 2400 zł dla osób z I stopniem niepełnosprawności,
 • 1350 zł dla osób z II stopniem niepełnosprawności, 
 • 500 zł dla osób z III stopniem niepełnosprawności. 

Jeśli pracodawca zatrudnił osoby ze stwierdzoną chorobą psychiczną, epilepsją, upośledzeniem umysłowym bądź osobę niewidomą, kwoty te ulegają zwiększeniu następująco:

 • o 1200 zł w przypadku osób z I stopniem niepełnosprawności,
 • o 900 zł w przypadku osób z II stopniem niepełnosprawności,
 • o 600 zł w przypadku osób z III stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty są kwotami maksymalnymi dofinansowania i dotyczą pracowników zatrudnionych na cały etat. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% miesięcznych kosztów płacy brutto. W przypadku pracodawcy, który wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach, które dotyczą pomocy publicznej 75% kosztów. Kwoty miesięcznego dofinansowania ustala się zgodnie z przypisem nr 17 do formularza INF-D-P.

Ulga na PFRON

Wpłat na PFRON nie muszą dokonywać pracodawcy, u których stan zatrudnienia nie przekracza 25 etatów w pełnym wymiarze godzin oraz którzy osiągają wskaźnik 6% osób zatrudnionych z niepełnosprawnością w swojej firmie. W przypadku, kiedy pracodawca zatrudnia osoby ze schorzeniami, które szczególnie utrudniają wykonywanie pracy, może liczyć na obniżenie przyjętego wskaźnika 6%. 

Dodatkowa korzyść 

Pracodawca zatrudniający osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może liczyć na zwrot nawet 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem jest zatrudnienie danej osoby przez min. 12 miesięcy.