Wynagrodzenie chorobowe – jak wyliczać?

wynagrodzenie chorobowe

Jak powszechnie wiadomo, osoba zatrudniona za okres choroby nie otrzymuje pełnego wynagrodzenia. W zależności od rodzaju umowy obowiązują różne zasady. Często na umowach B2B, o dzieło lub zlecenie nie można liczyć na tzw. L4. Na podstawie umowy o pracę, pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za okres, w którym nie był zdolny do pracy. W tym artykule dowiesz się jak prawidłowo obliczać składki i wynagrodzenie chorobowe na umowie o pracę.

Zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie

W danym roku kalendarzowym pracownikowi za czas niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe

 • za maksymalnie 33 dni,
 • lub maksymalnie 14 dni dla osób, które ukończyły 50 rok życia.

Dotyczy to choroby lub izolacji przez chorobę zakaźną. Wynagrodzenie wynosi wtedy 80% pensji i jest finansowane przez pracodawcę. Istnieją przypadki, kiedy wynagrodzenie chorobowe wynosi 100%:

 • jeśli choroba dotyczy pracowniczki ciężarnej,
 • gdy pracownik uległ wypadkowi w drodze do/z pracy;
 • pracownik poddał się badaniom oraz zabiegom lekarskim dla kandydatów na dawców narządów, tkanek, komórek.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia chorobowego jest upłynięcie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, czyli tzw. okresu wyczekiwania. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu dłużej niż 33 dni (lub 14 dni), to przysługuje mu zasiłek chorobowy finansowany z ZUS. Może je wypłacać pracodawca, czyli płatnik składek, jeśli jest do tego uprawniony.

Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe a składki ZUS

Zasiłek chorobowy, który przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje pracownikowi maksymalnie przez 91 dni. Dotyczy to okresu niezdolności do pracy lub okresu niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego nie uwzględniamy w podstawie wymiaru składek społecznych. Od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy opłaca się natomiast składkę zdrowotną. Tej składki nie naliczamy od wypłaconych zasiłków.

Wymiar wynagrodzenia chorobowego

Aby obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego bierzemy przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy. Wliczamy wszystkie składniki stanowiące podstawę wymiaru składki ubezpieczenia chorobowego. tj.:

 • pensja zasadnicza,
 • dodatki stażowe i/lub funkcyjne,
 • wynagrodzenie urlopowe,
 • premie i nagrody,
 • wynagrodzenie za godziny nocne i nadliczbowe.

Liczą się wyłącznie składniki, do których pracownik ma prawo w momencie wypłaty świadczenia chorobowego.

Przy obliczaniu wymiaru wynagrodzenia chorobowego musimy wyłączyć składniki takie jak m.in.:

 • nagrody z okazji narodzin dziecka lub ślubu,
 • bonu z okazji świąt,
 • nagrody za ukończenie studiów.

Są to składniki uzależnione od wyników pracy ale niezależne od indywidualnego wkładu pracy, które wypłacamy niezależnie od niezdolności pracownika do pracy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Składniki wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego są pomniejszane za okres choroby. Od wynagrodzenia, które jest podstawą wymiaru składek społecznych odliczamy składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne oraz chorobowe potrącane przez pracodawcę. Od kwoty brutto odejmujemy sumę procentu czyli 13,71%.

Wynagrodzenie za część miesiąca, którą pracownik przepracował, ustalamy w następujący sposób:

 • dzielimy wynagrodzenie zasadnicze brutto (minus 13,71%) przez 30 (bez względu na liczbę dni w miesiącu kalendarzowym);
 • następnie mnożymy wyliczoną wartość przez 80%, dzięki czemu uzyskamy dzienną stawkę wynagrodzenia chorobowego;
 • dzienną stawkę mnożymy przez liczbę dni zwolnienia lekarskiego.

Otrzymany wynik to wynagrodzenie za okres choroby.

Wynagrodzenie chorobowe a podatek

Z reguły od każdego wynagrodzenia, a także od zasiłku są pobierane zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku przychodów ze stosunku pracy, w tym także wynagrodzenia za okres choroby, stosuje się zryczałtowane koszty pracownicze (250/300 zł). Nie dotyczą one jednak zasiłku chorobowego.

Jeśli pracownik w odpowiednim terminie złożył pracodawcy PIT-2, to istnieje możliwość zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli pracodawca nie otrzymał tego dokumentu, to dla wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, zaliczkę obniżamy o tę kwotę.