Windykator – co może, a czego nie ma prawa robić?

windykator - co może a czego nie

Z biegiem lat, coraz większa liczba gospodarstw domowych ma problemy z obsługą swoich zobowiązań. Skutkuje to zazwyczaj z procesem windykacji. Windykacja jest działaniem jak najbardziej zgodnym z prawem, a windykator dąży do ustalenia warunków spłaty zadłużenia. Co tak naprawdę może zrobić windykator, a do czego nie ma prawa? 

Wizyta windykatora kojarzy się często z poczuciem wstydu oraz nerwami. Osoby, które spodziewają się windykacji boją się wizyty w pracy lub wzroku sąsiadów. Wizyta windykatora kończy się często oddaniem mu ostatnich funduszy na podstawowe potrzeby. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że działania windykatora, które mają na celu zastraszenie, są całkowicie bezprawne. Uprawnienia windykatora często są mylone z komornikiem, nie jest on jednak funkcjonariuszem publicznym, więc nie ma takich uprawnień jak policjant czy przedstawiciel prokuratury. 

Kim właściwie jest windykator? 

Windykator zajmuje się windykacją należności zadłużenia. Działa na zlecenie swojego wierzyciela, zarówno prywatnie, jak i dla dużych firm. Aby zostać windykatorem, nie trzba zdobyć szczególnych uprawnień ani należeć do samochodu zawodowego. Zazwyczaj windykacja przebiega telefonicznie lub za pośrednictwem pism nadawanych pocztą, ale także w terenie. 

Jego zadaniem jest przekazanie informacji o konsekwencjach spłaty zadłużenia. Dokonuje tego przez polubowne doprowadzenie do spłaty zadłużenia. Jeśli ktokolwiek ma problem z wyegzekwowaniem spłaty od swojego dłużnika, może zgłosić się do wybranego windykatora, który użyje dopuszczalnych metod, aby ten dług odzyskać. Metody muszą być zgodne z prawem. Windykator stara się nakłonić do spłaty zadłużenia w sposób, który uwzględnia problemy dłużnika. Nie powinien więc działać agresywnie, lecz konkretnie. 

Co może windykator?

Windykator może w imieniu własnym lub swojego mocodawcy wysyłać do dłużnika wezwania do zapłaty, choć nie mogą one zastraszać dłużnika.  Ma on za zadanie dążyć do zawarcia ugody z dłużnikiem, jednak zawsze musi działać z poszanowaniem prawa i godności dłużnika. Windykator ma prawo złożyć przeciwko dłużnikowi pozew do sądu i reprezentować swojego pełnomocnika w postępowaniu sądowym za pośrednictwem radcy prawnego lub adwokata. Ma on również prawo do działania w imieniu wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli otrzymał pełnomocnictwo. 

Windykator ma pełne prawo kontaktować się z dłużnikami przez telefon (zarówno w wiadomościach jak i połączeniach) w celu ustalenia warunków spłaty pożyczki. Wszystkie działania windykatora muszą jednak zmierzać jedynie do ustaleń dotyczących uregulowania długu. Jeżeli jednak nachodzi dłużnika w środku nocy, to takie telefony mogą już zostać uznane za próbę nękania. Jednak bez żadnych przeszkód, windykator może wysyłać wiadomości e-mail, jednak również muszą zachowywać odpowiednią treść. Ma również prawo odwiedzić dłużnika w domu oraz informować go o konsekwencjach, jakie czekają w przypadku braku reakcji z jego strony.

Do czego nie ma prawa windykator? 

Windykator nie może: 

  • wielokrotnie nachodzić dłużnika w jego miejscu zamieszkania oraz miejscu pracy,
  • być zbyt natarczywy i nękać zobowiązanej do spłaty zadłużenia osoby, a także jego najbliższych lub znajomych,
  • samodzielnie (bez uprawnionych do tego organów państwowych) zajmować mienia dłużnika,
  • uzyskać informacji o rachunkach bankowych dłużnika (banki obowiązuje bowiem tajemnica bankowa i mają prawo do udzielenia informacji wyłącznie prokuraturze, sądom oraz komornikom),
  • wchodzić siłą do domu dłużnika i używać wobec niego i jego majątku środków przymusu,
  • grozić dłużnikowi np. karą pozbawienia wolności,
  • straszyć dłużnika, np. ewentualnym zawiadomieniem organów ścigania w sprawie (albowiem sprawy te mają charakter spraw cywilnoprawnych, a jeżeli dłużnik nie popełnił żadnego czynu zabronionego, to takie działanie windykatora nosi znamiona przestępstwa),
  • egzekwować już spłaconych przez dłużnika zobowiązań.

Należy pamiętać, że wszelkie czynności mające charakter windykowania zaległych należności mogą być wykonywane jedynie przez firmy windykacyjne. Muszą one szanować porządek prawny oraz wszelkie przepisy prawa. Wszelkie czynności wychodzące poza normy prawne nie mogą mieć miejsca i powinny być zgłaszane. W razie problemów z nadużywaniem praw windykatora należy skonsultować się z prawnikiem.