Umowa zlecenie — co musisz wiedzieć?

umowa zlecenie co musisz wiedzieć

Obecnie przyjmując do pracy pracownika, możemy zaproponować mu umowę o pracę, kontrakt, lub umowę cywilnoprawną. Najpopularniejszą formą ostatniej z wymienionych jest umowa zlecenie. W artykule przedstawimy najważniejsze informacje, o których musisz pamiętać, podpisując taką umowę. Czytaj dalej!

Umowa zlecenie wedle przepisów

Umowa zlecenie, to umowa cywilnoprawna. Opisana jest w Kodeksie cywilnym — nie stosujemy do niej przepisów Kodeksu pracy. Pracodawcy nie są więc zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących wynagrodzenia, czy urlopu, które wynikają z Kodeksu pracy. Umowa zlecenie staje się wtedy bardziej atrakcyjna. Nie dotyczą jej obowiązkowe przepisy BHP, jednak należy nie zapominać, że rodzaj umowy wcale nie zwalnia z obowiązku zapewnienia właściwej ochrony, czyli bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Umowy zlecenie nie dotyczą również przepisy związane z ochroną przed wypowiedzeniem, co oznacza, że pracownik może odejść w każdej chwili. Warto jednak zaznaczyć, że zleceniobiorcy przysługują takie prawa, jakie zostały zawarte w umowie. W treści tego dokumentu należy więc zawrzeć wszystkie potrzebne informacje dla obu stron.

Czego nie powinna zawierać umowa zlecenie?

Umowa zlecenie, to umowa starannego działania. Zleceniobiorca nie ponosi ryzyka, że wynik spełnionej przez niego czynności będzie w 100% pomyślny. Jest odpowiedzialny za wykonanie umowy (o świadczenie usług) wyłącznie na zasadach starannego działania.

Charakteru umowy nie określamy wyłącznie przez jej nazwę, czy tytuł. Ważna jest treść, okoliczności i warunki. Przy umowie zlecenie powinniśmy unikać zawierania w niej elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, np. określenia rodzaju pracy, która ma być wykonywana pod kierownictwem pracodawcy, w określonym miejscu i czasie. W każdym przypadku PIP lub ZUS może przeprowadzić u nas kontrolę. Aby uniknąć nałożenia ubezpieczenia, bądź nawet kary, warto odpowiednio taką umowę skonstruować. Wzory takich umów można znaleźć w aplikacji Varico Przyjazne Formularze.

Składki przy umowie zlecenie

Obecnie zleceniodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS-u przy umowach zlecenie, ale nie w każdym przypadku. Nie dotyczy to sytuacji, w której zleceniobiorca posiada inne tytuły do takiego ubezpieczenia. Nie mogą jednak przekraczać kwoty minimalnej krajowej. W tym przypadku opłacamy jedynie składkę zdrowotną. Zgłoszenie do ZUS nie dotyczy na przykład studenta, który nie ukończył 26-roku życia.

Ministerstwo Finansów planuje od I kwartału 2024 roku objąć składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkie umowy zlecenia, bez względu na uzyskiwane przychody.

Z każdej umowy zlecenie przedsiębiorca musi naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Robi to do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Stawka PIT została obniżona z 17% na 12%.

Od 2023 roku każdy zleceniobiorca będzie mógł złożyć PIT-2. Do tej pory dotyczyło to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Już od przyszłego roku PIT-2 będziemy składać od każdego źródła dochodu. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na umowę zlecenie będzie mógł odliczyć całą kwotę wolną od podatku od podstawy opodatkowania.

Umowa zlecenie — stawki godzinowe

Wysokość stawki godzinowej na umowie zlecenie jest uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W tym roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł brutto/h. Ile będzie wynosić w 2023 roku?

  • 22,80 zł brutto za godzinę od 1 stycznia 2023 r.
  • 23,50 zł brutto za godzinę od 1 lipca 2023 r. 

Oczywiście każdy pracodawca może ustalić dowolną wyższą kwotę za każdą godzinę świadczenia usługi, czy zlecenia. W związku z ustaleniem tej stawki zleceniodawca musi ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy. Nie ma z góry narzuconej formy ewidencji. Ważne jest, aby organ kontrolujący miał możliwość sprawdzenia, czy wszystkie wymogi dot. stawki godzinowej zostały zastosowane.

Czy umowa zlecenie jest opłacalna?

Zdecydowanie w wielu przypadkach umowa zlecenie jest atrakcyjna. Nie ma ściśle określonych przepisów dot. wypowiedzenia, czy czasu pracy. Koszty pracownicze są nieco niższe niż w przypadku pracowników na umowie o pracę. Umowa zlecenie jest korzystna dla pracodawcy, jednak musi zdawać sobie sprawę z ryzyka, np. odejścia pracownika. Z punktu widzenia pracownika taka umowa jest korzystna w wielu sytuacjach. Mamy wyższe wynagrodzenie, ponieważ nie odprowadzamy wszystkich stawek. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na brak gwarancji ciągłości zatrudnienia, czy brak L4. Warto wszelkie niezbędne informacje zawrzeć w umowie zlecenie, żeby chronić swoich interesów.