Ulga rehabilitacyjna

Wielu przedsiębiorców zatrudnia w swojej firmie osoby niepełnosprawne. Aby otrzymać ulgę rehabilitacyjną trzeba jednak spełniać określone warunki. Czym jest ulga rehabilitacyjna? Komu przysługuje i na co można przeznaczyć wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule. 

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od nabytego dochodu kwoty wydatkowanej. Przeznaczona jest ona wtedy na rehabilitację osoby niepełnosprawnej.  

Ulga rehabilitacyjna na 2020/2021 należy się:

 1. Osobom fizycznym,
 2. Podatnikom, którzy są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W momencie, gdy są oni niepełnosprawni lub w ich gospodarstwie domowym są takie osoby, które wymagają opieki. Osoby te mają możliwość odliczenia od dochodu lub w przypadku ryczałtowców od przychodu – wydatków na rehabilitację. Wszystkie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (które wymagały poniesienia kosztów) aby otrzymać ulgę rehabilitacyjną, muszą być poniesione w danym roku podatkowym. 

Ulga rehabilitacyjna jest szczegółowo opisana w art. art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Pierwszą i najważniejszą grupą, której przysługuje ulga rehabilitacyjna to osoby niepełnosprawne. Kto według art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 7d, ust. 7f, ust. 7g ustawy o PIT jest osobą niepełnosprawną? 

 1. Osoba, wobec której uchwalono niepełnosprawność, oraz która nie ukończyła 16 roku życia,
 2. osoba, wobec której uchwalono inwalidztwo według przepisów obowiązujących przed 1998 rokiem, 
 3. osoba, której dano rentę z tytułu całościowej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub też rentę socjalną,
 4. osoba, wobec której uchwalono jeden z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki) wg przepisów obowiązujących od 1998 roku. 

Grupy inwalidzkie, brane pod uwagę przy uldze rehabilitacyjnej to:

 1. Pierwsza grupa inwalidzka, dotyczy ona osób, które całkowicie utraciły zdolność do wykonywania pracy i samodzielnego życia. 
 2. Druga grupa inwalidzka, dotyczy osób, które nie są zdolne do pracy całkowicie lub częściowo. 

Roczny dochód osoby niepełnosprawnej, który nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej, zezwala na pobieranie ulgi rehabilitacyjnej przez opiekuna. Ponadto, aby opiekun inwalidy, mógł otrzymać ulgę rehabilitacyjną musi być współmałżonkiem, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem własnym, rodzeństwem, ojczymem, zięciem, synową lub macochą. Renta socjalna w grudniu tego roku wyniesie 1200 zł brutto, a limit po przekroczeniu którego nie obowiązuje ulga rehabilitacyjna to 14400 zł. W momencie, gdy niepełnosprawny ma wyższy dochód w określonym roku, to opiekunowi nie przysługuje ulga rehabilitacyjna. 

Co nie zalicza się do limitu dochodów na ulgę rehabilitacyjną?

Do dochodów inwalidy na potrzeby obliczenia limitu dochodów nie zalicza się: 

 1. zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. świadczenia uzupełniającego,
 3. alimentów dla dzieci:
 1. niepełnoletnich,
 2. niezależnie od wieku, które otrzymywały dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3.  dorosłych do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, jeżeli w  roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu.
 4. 13 emerytury. 

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać ulgę rehabilitacyjną?

Aby otrzymać ulgę rehabilitacyjną należy spełniać któryś z poniższych punktów;

 1. ważne, aby być podatnikiem PIT i osiągnąć w danym roku podatkowym dochód,
 2. trzeba być podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 3. trzeba być opiekunem osoby niepełnosprawnej lub być osobą niepełnosprawną, 
 4. wydatki poniesione w danym roku podatkowym nie mogą być sfinansowane ze: środków zakładowych, zakładowego funduszu aktywności, funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Na wypadek kontroli osób, które z ulgi rehabilitacyjnej korzystają, należy mieć przygotowane dokumenty, które potwierdzą wydatki. Mogą to być faktury, paragony, umowy itp. Musi być widoczna kwota, dane identyfikujące kupującego, rodzaj zakupu. Nie ma znaczenia czy wydatek był poniesiony za granicą czy w Polsce. 

Na co ulga rehabilitacyjna?

Wydatkami, które może wpisać w ulgę rehabilitacyjną są;

 1. pojazdy dla osób niepełnosprawnych,
 2. przystosowanie mieszkań i innych powierzchni do potrzeb niepełnosprawnego,
 3. naprawa i zakup sprzętów niezbędnych do funkcjonowania osoby z grupą inwalidzką,
 4. zakup materiałów edukacyjnych, do pomocy osobom z niepełnosprawnościami,
 5. opłaty za specjalne sanatoria i turnusy,
 6. opłaty za uzdrowiska i zabiegi rehabilitacyjne,
 7. opłaty za przewodnika osoby niepełnosprawnej,
 8.  utrzymanie psa przewodnika,
 9. opieka pielęgniarska,
 10. opłata tłumacza języka migowego,
 11. do 25 roku życia opłata kolonii dzieci z niepełnosprawnościami,
 12. opłaty za leki.