Ulga na dziecko za 2022 rok

ulga na dziecko

Podatnicy przy rozliczaniu swojego podatku mogą korzystać z różnych odliczeń. Rodzice mogą między innymi skorzystać z ulgi prorodzinnej. Rozliczanie z uwzględnieniem jakiejkolwiek ulgi ma jednak kilka warunków. Czym jest ulga na dziecko? Ile wynosi? Kto nie może z niej skorzystać?

Ulga na dziecko – co to jest

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy określoną kwotę, którą rodzice, lub opiekunowie prawni mogą odliczyć od podatku. Dzięki temu zapłacą niższy podatek i najprawdopodobniej otrzymają zwrot z urzędu skarbowego. Kwota ulgi na dziecko jest zależna od:

  • liczby dzieci,
  • wysokości dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym przez rodziców, lub opiekunów prawnych,
  • stanu cywilnego rodzica, lub opiekuna.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko dotyczy zarówno dzieci małoletnich jak i pełnoletnich. Rodzic małoletniego dziecka może odliczyć od podatku kwotę ulgi, jeśli w danym roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską. Dotyczy to również pełnienia funkcji opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkuje), a także sprawowania opieki poprzez funkcję rodziny zastępczej.

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci pełnoletnie, które uczą się w szkole do 25 roku życia jeżeli:

  • nie osiągnęły dochodów podlegającym opodatkowaniu (z wyjątkiem renty socjalnej, czy zasiłku pielęgnacyjnego) przekraczających limit,
  • nie osiągały przychodów zwolnionych z podatku (np. z umów zlecenia, stażu, praktyki, czy zasiłku macierzyńskiego) przekraczających limit,
  • nie osiągały przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (na podatku liniowym, lub ryczałcie).

Limit dochodów, które dziecko może osiągnąć, aby rodzic mógł skorzystać z ulgi to w 2022 r. 16.061,28 zł, czyli miesięcznie 1338,44 zł.

W przypadku posiadania dwójki dzieci, z których jedno osiągnęło dochód powyżej limitu, rodzic lub opiekun może skorzystać z ulgi na jedno dziecko. W takiej sytuacji ulgę uzależniamy od dochodów rodzica. 

Ulga na dziecko dotyczy każdego miesiąca kalendarzowego. W takim razie, jeśli w ciągu roku dziecko, nad którym sprawujemy opiekę, osiągnie pełnoletność i przestanie się uczyć, to będziemy mogli odliczyć ulgę tylko za kilka miesięcy.

Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Jeżeli jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje dochody opodatkowane podatkiem liniowym, lub ryczałtem ewidencjonowanym, to traci prawo do ulgi na dziecko. Co więcej, traci je wtedy także drugi rodzic. 

Ulga na dziecko nie przysługuje z początkiem miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński, lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Warto zaznaczyć, że ulga przysługuje obojgu rodzicom i każdemu z opiekunów prawnych. Jeżeli pozostają w związku małżeńskim prawo do ulgi, dotyczy ich łącznie i mogą odliczyć ją od podatku w dowolnej proporcji. W przypadku, gdy rodzice wychowują dziecko osobno, ale w tym samym miesiącu sprawowana jest opieka, to każdemu z nich przysługuje 1/30 kwoty ulgi za dzień. Jeśli rodzice są po rozwodzie, lub w separacji, a władza rodzicielska jest wspólna, to obojgu rodzicom przysługuje równa część kwoty ulgi do odliczenia. W innych sytuacjach 100% kwoty odliczenia od podatku z tytułu ulgi na dziecko przysługuje rodzicowi/opiekunowi, który mieszka razem z dzieckiem.

Ulga na dziecko – ile wynosi?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, kwota ulgi na dziecko zależy od liczby dzieci oraz stanu cywilnego i dochodu rodzica/opiekuna. 

Aby uzyskać ulgę na jedno dziecko, dochody osoby samotnie wychowującej dziecko nie mogą przekroczyć 112 000 zł w roku podatkowym. W sytuacji małżeństwa kwota tego limitu jest taka sama, ale dotyczy obojga małżonków łącznie, gdy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. W przypadku rodzica lub opiekuna niepozostającego w związku małżeńskim (także przez część roku podatkowego) dochody nie mogą przekroczyć 56 000 zł. Kwota ulgi na jedno dziecko, przy spełnieniu tych warunków, wynosi 92,67 zł, czyli 1112,04 zł odliczenia rocznie. 

Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumiemy: pannę i kawalera, wdowę i wdowca, rozwódkę i rozwodnika, osobę w separacji oraz osobę, której małżonek odbywa karę w więzieniu, lub został pozbawiony praw rodzicielskich.

Przy posiadaniu kilku dzieci kwota ulgi jest następująca:

  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko),
  • 166,67 zł na trzecie dziecko (do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko),
  • 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (do 2700,00 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko).

Zwrot z tytułu ulgi prorodzinnej

W wielu przypadkach rodzic otrzymuje z urzędu skarbowego zwrot podatku. Jest to różnica między kwotą ulgi przysługującej na dzieci a kwotą, którą odlicza w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie może jednak przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne i sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych już o składki, które odliczamy w zeznaniu rocznym.