Tarcza antykryzysowa 6.0 – co nowego dla firm?

Obecna sytuacja związana z COVID-19 wiele wymaga nie tylko od przedsiębiorców, ale także od państwa. Właścicielom firm i pracownikom należy się wsparcie ze strony kraju. Kolejne wprowadzane “tarcze antykryzysowe” muszą przynosić oczekiwaną pomoc, głównie finansową. Co wprowadza tarcza 6.0?

Zmiany w podatku od nieruchomości i opłata targowa 2021

Nowy rok zbliża się coraz szybciej. Dzięki najnowszym zmianom w ustawie o COVID-19 przedsiębiorcy dostają kilka korzystnych udogodnień. Jednostki samorządu terytorialnego dostaną rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej, co będzie dla nich znacznym ułatwieniem. Dodatkowo gminy będą mogły zwolnić firmy z podatku od nieruchomości lub odroczyć jego zapłatę. Oznacza to, że gminy będą mogły:

 1. wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości. Czyli gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.;
 2. przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. Nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. (art. 1 pkt 10 i 11 ustawy).

 Zmiany te będą obowiązywać już od początku 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie dotyczy jedynie wybranych branż. Jak czytamy na oficjalnej stronie MF, może je otrzymać przedsiębiorca:

 • który na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
 • którego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

Oczywiście musi dodatkowo spełniać jeszcze kilka warunków. M.in. terminowo regulować zobowiązania podatkowe, czy nie spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości. Dodatkowo musi mieć pewność, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie likwidacyjne.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Wnioski składać można już od 16 grudnia. O dodatkowe świadczenie postojowe mogą wystąpić:

 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • działalność organizatorów turystyki,
 • działalność obiektów sportowych.

Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest przede wszystkim to, czy przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe

Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które skorzystała ze świadczenia postojowego (złożyła wniosek RSP-D, RSP-DB). Wnioski składać można od 30 grudnia. Aby otrzymać świadczenie należy wykazać, że przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Wniosek o takie zwolnienie ze składek można składać do ZUS od 30 grudnia. Przedsiębiorca, który chce być zwolnionym ze składek musi spełniać kilka warunków:

 1. był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.;
 2. przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
 3. złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

Zwolnienie ze składek za listopad 2020 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek za listopad można składać od 30 grudnia, najpóźniej do 31 stycznia. Płatnik otrzyma zwolnienie jeśli:

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 • złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowe korzyści w tarczy antykryzysowej 6.0

Szósta wersja tarczy wprowadza również dwie dodatkowe korzyści.

 1. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Osoby, wykonujące umowy cywilnoprawne mogą od 1 stycznia złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Umowa musi być zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r. Łączny przychód uzyskany na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dodatkowo zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.
 2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Może je otrzymać osoba, która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. włącznie z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0. Nie może mieć także innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna. Dodatkowo przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wnioski można składać od 15 stycznia 2021 r.