Symbol MPP w pliku JPK_VAT7

Wejście JPK_VAT7 spowoduje, że firmy które przeprowadzają obowiązkowy alians, będą dołączać informację o wykorzystywaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mianowicie, będa musiały sygnalizować takie transkacje w  deklaracji. Przepisy, które wejdą w życie, za brak odpowiedniego oznaczenia transakcji będą kosztować firmę 500 zł za każdy wskazany błąd. 

Mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT7

W nakazie mechanizmu podzielonej płatności są uwzględnione faktury, których wartość brutto jest powyżej 15000 zł lub jest równa tej kwocie. Ponadto wzięte są pod uwagę faktury, które dokumentują transakcję, w których istotne są towary i usługi znajdujące się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 

Na czym polega zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności?

  1. Płatność kwoty, która odpowiada całej kwocie lub części podatku. Ma ona związek z otrzymaną fakturą i dokonywana jest na rachunek VAT.
  2. Płatność całej kwoty lub jej części odpowiadającej cenie sprzedaży netto, która wynika z pozyskanej faktury. Realizowana jest na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Może być dla nich prowadzony rachunek VAT lub rozliczenie może przebiegać w inny sposób. 
  3. Kwota, która całościowo przekracza 15000 zł lub jest jej równowartością i obejmuje ona zrealizowaną na rzecz podatnika transakcje, faktura powinna zawierać słowa “mechanizm podzielonej płatności”. 

Nieobligatoryjne oznaczenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

Słowa “mechanizm podzielonej płatności” staną się obowiązkiem faktury. Właściwe organy podatkowe zezwalają jednak na nieobowiązkowe umieszczenie oznaczenia, w niektórych przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, w której sprzedawca wyraża chęć na otrzymanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  Informacja o MPP może widnieć na fakturze, nawet jeżeli kwota nie jest równa lub wyższa 15000 zł. Faktura może zawierać także inne informacje, co w żaden sposób nie narusza przepisów dotyczących faktur. Skarbowy kodeks karny także zezwala na elementy dodatkowe w fakturze. Ponadto objaśnienia podatkowe z 23.12.2019 roku dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, wykazuje że słowa “mechanizm podzielonej płatności, nawet jeżeli nie są wymagane, mogą znaleźć się jako dodatkowa informacja. Nie będzie to w żaden sposób karane. Faktura, na której widnieje napis “mechanizm podzielonej płatności”, nawet jeżeli nie zawiera obowiązku MPP, to nie ma obowiązku płacenia w formie MPP, nie niesie to za sobą żadnych karnych konsekwencji. 

Faktury z mechanizmem podzielonej płatności w nowym JPK_VAT 

Obowiązek sporządzania JPK_VAT7M i JPK_VAT7K został przesunięty w czasie na 1.10.2020 roku. Rozporządzenie Ministra Finansów – Inwestycji i Rozwoju wskazuje jakie dane mają być zawarte w ewidencji VAT, oraz jak mają być przedstawiane. Według ustawy: § 10 ust. 4 pkt 13 podatnik będzie miał obowiązek oznakowania w ewidencji sprzedaży transakcji, która wymaga stosowania mechanizmu podzielonej płatności.  Oznaczenie MPP z JPK_VAT7, będzie obowiązkowe tylko dla podatników, których faktury będą wystawiane na kwotę równą lub powyżej 15000 zł. W momencie, gdy nabywca będzie miał wystawioną fakturę, w której transakcja jest udokumentowana na wartość 15000 zł lub wyższą, a nie będzie wymaganego oznaczenia mechanizmu podzielonej płatności, to w pliku JPK_VAT z deklaracją, obowiązkowo będzie musiał być oznaczony MPP. Oprócz powyższego, od października oznaczenia świadczenia usług i dostaw towarów będą przedstawiane w ewidencji z zakresu podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K przy pomocy GTU o1-GTU 13. Przykładowo: w momencie, gdy transakcji będą dotyczyły komputery z grupy o6 to należy wpisać “1” w polu GTU_o6. Gdy w grę będzie wchodziła transakcja z mechanizmem podzielonej płatności,  to w ewidencji sprzedaży wartość “1” będzie trzeba umieścić w polu “MPP”. 

Konsekwencje braku oznaczenia MPP w nowym JPK_VAT

Brak odpowiedniego oznaczenia transakcji w JPK_V7 będzie podlegał karze. Urząd Skarbowy, który zauważy błąd w rozliczeniu ewidencji VAT, będzie zezwalał na korektę w terminie 14 dniu od wskazania przez nich błędu. W momencie jeżeli korekta nie zostanie wykonana we wskazanym terminie, naczelnik urzędu skarbowego, uzyska prawo do nałożenia kary 500 zł za każdy błąd w deklaracji. Podatnik będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą nie otrzyma powyżej opisanej kary. Zamiast tego będzie odpowiadał za przestępstwo skarbowe, czy też wykroczenie.