Świadectwo pracy 2023 – nowe zmiany

świadectwo pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wprowadzeniem zmian w świadectwie pracy. Powodem jest nowelizacja Kodeksu pracy. W nowym wzorze znajdziemy między innymi informacje dotyczące liczby wykorzystanych dni okazjonalnej pracy zdalnej oraz nowych urlopów. Jak będzie wyglądać świadectwo pracy w 2023 r.?

Świadectwo pracy  

Żeby dokładnie zrozumieć nowe zmiany w świadectwie pracy, przypomnijmy pokrótce czym jest świadectwo pracy i jakie informacje aktualnie zawiera. 

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wydaje pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy w świadectwie pracy między innymi muszą znaleźć się informacje dotyczące: 

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy, 
 • stanowiska wykonywanej pracy, 
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, 
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzeniem umowy (art. 361 § 1 KP),
 • urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi w danym roku, w którym ustał stosunek pracy oraz który pracownik wykorzystał,
 • okresu nieskładkowego, przypadającego w okresie zatrudnienia, 
 • wykorzystanego urlop bezpłatnego, rodzicielskiego, czy ojcowskiego oraz wszelkich podstaw prawnych jego udzielenia, 
 • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy (art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy),
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w danym roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej, 
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, 
 • okresu pracy wykonywanej w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. 

Pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W tym drugim przypadku nie ma jednak obowiązku wystawiania świadectwa pracy, jeśli pracodawca, jak i pracownik chcą kontynuować współpracę lub jeśli najpóźniej w ciągu 7 dni podpiszą kolejną umowę o pracę, bądź też kiedy pracownik nie złożył wniosku o wystawienie świadectwa pracy. 

Świadectwo pracy 2023 – praca zdalna okazjonalna  

Przepisy ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, od 7 kwietnia 2023 r. wprowadziły możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej. Ta nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej do wykorzystania w ciągu roku. 

W związku z tym pracodawca będzie miał obowiązek zamieszczenia na świadectwie pracy informacji, dotyczącej liczby wykorzystanych dni pracy okazjonalnej przez pracownika w danym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Dzięki temu kolejny pracodawca będzie mógł ustalić pozostały do wykorzystania wymiar pracy okazjonalnej danemu pracownikowi. 

Urlop opiekuńczy 

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie do Kodeksu pracy urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy w przypadku działania siły wyższej. 

Celem urlopu opiekuńczego jest zapewnienie wsparcia oraz opieki osobie, która jest członkiem rodziny, lub która zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym i która potrzebuje opieki, lub wsparcia ze względów medycznych. Taki urlop przysługuje pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. 

Zwolnienie w przypadku siły wyższej 

Zwolnienie od pracy w przypadku siły wyższej udzielane jest w pilnych sprawach. Do takich należą sytuacje, które wymagają natychmiastowej i niezbędnej obecności pracownika w innym miejscu. Przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. W okresie zwolnienia od pracy w przypadku siły wyższej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy swojego wynagrodzenia.

Obie powyższe zmiany do Kodeksu pracy wprowadza ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 26 kwietnia 2023 roku. 

Informacje dotyczące wykorzystanych dni/godzin w danym roku kalendarzowym również muszą znaleźć się na świadectwie pracy

Od kiedy nowe świadectwo pracy 2023? 

Powyższe zmiany w prawie pracy wymagają zmiany bieżącego wzoru świadectwa pracy. Nowy wzór został opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.