Sprzedaż na raty – jak rozliczać?

sprzedaz ratalna jak rozliczyc

Jednym z wyjątkowych warunków sprzedaży towarów jest sprzedaż na raty. Jest to powszechnie znane rozwiązanie. Zwłaszcza, gdy konsument w danym momencie nie może pozwolić sobie na zakup danej rzeczy lub usługi. Umowa sprzedaży ratalnej polega na wydaniu towaru osobie fizycznej za cenę płatną w konkretnych ratach. Jak podatkowo i księgowo rozliczać tego typu transakcje?

Sprzedaż na raty

Przychodem z działalności są kwoty należne, nawet te nieuregulowane przez klienta. Przychód powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi, (bądź częściowego jej wykonania) nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przy sprzedaży na raty obowiązek wykazania przychodu następuje w momencie podpisania umowy. Nie jest to uzależnione od uregulowania przez klienta całkowitej kwoty.

W przypadku sprzedaży na raty, przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury na tych samych zasadach jak przy sprzedaży z tradycyjną formą płatności. Podatnik musi wystawić fakturę nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Istnieją oczywiście wyjątki. Jednym z nich jest możliwość wystawienia faktury jeszcze przed dostawą. Nie wcześniej jednak niż 30 dni przed dostawą lub wykonaniem usługi. Jeśli przedsiębiorca otrzymał część lub całość zapłaty przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, to musi wystawić fakturę do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej uzyskania.

Rozliczanie sprzedaży na raty

Przy rozliczaniu sprzedaży na raty obowiązują podstawowe zasady. Fakt, że przyjęliśmy ratalną formę sprzedaży nie zmienia ogólnej reguły rozliczenia. Niezależnie od liczby rat, na które rozdzieliliśmy spłatę zamówienia, rozliczamy od razu całą kwotę. Księgując dokument mamy na uwadze datę jego wystawienia. Ze względu na to, że obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wydania towaru nabywcy, to przychodu nie generujemy w odniesieniu do każdej kolejnej raty.

W tym przypadku występuje zasada memoriałowa, która odnosi się do przychodów należnych, nie tych faktycznie otrzymanych. Według kodeksu cywilnego sprzedaż ratalna to sprzedaż osobie fizycznej rzeczy ruchomej za cenę, którą płaci się w określonych ratach. Według umowy, tą rzecz wydaje się kupującemu przed zapłatą całkowitej kwoty. Już wtedy powstaje należność i uprawnienie domagania się zapłaty całej ceny za ten towar. Wysokość należności jest znana podatnikowi – przychód jest ściśle określony na etapie sprzedaży.

Podsumowanie

Należność wiążemy z wierzytelnością, do której sprzedawca ma prawo. Mamy z nią do czynienia już na etapie nawiązania stosunków prawnych. Już ten fakt zwiększa aktywa podatnika. Niezależnie od tego, czy ta wierzytelność jest teraz wymagalna. Wymagalność w sprzedaży na raty odnosi się do daty płatności każdej określonej raty. Księgowe i podatkowe rozliczanie sprzedaży ratalnej określają ogólne zasady. Łączymy sprzedaż z przychodem należnym – nie z płatnościami, które otrzymuje przedsiębiorca w ramach kolejnych rat.