Słownik pojęć księgowo-rachunkowych cz. 2

Zbiór najważniejszych pojęć księgowo-rachunkowych, szczególnie dla osób rozpoczynających przygodę w tym obszarze doskonale systematyzuje wiedzę. Poniżej druga część słowniczka, pierwsza znajduję się tutaj

Słownik pojęć księgowo-rachunkowych cz.2 

K jak klasyfikacja kosztów

 1. Klasyfikacja kosztów- pozwala podzielić kosztu na różne kryteria, stanowi to podstawę wyróżnienia danej kategorii kosztowej. Klasyfikacja kosztów: wydziałowe, działalności podstawowej, działalności pomocniczej, zakupu, sprzedaży, zarządu. Koszty ze względu na stopień ich złożoności: koszty proste i złożone, odniesienie kosztów na konkretne produkty: koszty pośrednie i bezpośrednie.
 2. Krajowy system- e faktur– KSeF to system, który stworzyło Ministerstwo Finansów. Pozwoli to na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, przez specjalny system  teleinformatyczny. Faktury te będą w obrocie tak samo jak  papierowe i elektroniczne. Osoba, która miała otrzymać fakturę, w sprawny i bezpieczny sposób pobierze ją z KSeF.
 3. Korekta- za pomocą korekty można usunąć, skorygować błędny zapis księgowy. Przekreśla się niepoprawną treść lub liczbę i umieszcza obok poprawnego zapisy ze wskazaniem daty skorygowania błędu. Ważny jest również podpis osoby upoważnionej. 
 4. Koszty prowadzenia działalności- jest to inaczej koszt firmowy. Taki rodzaj wydatku ma na celu uzyskać przychód z działalności lub zabezpieczyć jego źródło. Urzędowi Skarbowemu należy wykazać, że koszty są związane z prowadzeniem działalności. 
 5. Księga handlowa- pozwala na prowadzenie pełnej księgowości np. w biurach rachunkowych. Ułatwia rozliczanie zaawansowanych operacji księgowych.
 6. Księga przychodów i rozchodów- pozwala na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej w MŚP. 

M jak mechanizm podzielonej płatności

 1. Metoda kasowa- obowiązek rozliczania podatku VAT powstaje z dniem uregulowania należności. Jednak nie może być to okres dłuższy niż 180 dni od wydania usługi lub towaru. 
 2. Mechanizm podzielonej płatności- Wejście JPK_VAT7 spowodowało, że firmy które przeprowadzają obowiązkowy alians, muszą dostarczać informację o wykorzystywaniu mechanizmu podzielonej płatności. Mianowicie, będa musiały sygnalizować takie transkacje w  deklaracji.
 3. Moment bilansowy- termin obowiązujący jednostkę do sporządzenia sprawozdania finansowego, inaczej dzień bilansowy.

N jak nadwyżka

 1. Nadwyżka- występująca dodatnia różnica pomiędzy majątkiem rzeczywisty (jego stan wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji a stanem majątku w ewidencji księgowej. 
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – jest to dziesięć cyfr do zidentyfikowania polskiego podatnika, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jako identyfikatora podatkowego używają numeru PESEL.

O jak ochrona danych

 1. Ochrona danych- Obowiązkiem przedsiębiorcy jest, aby wszystkie wrażliwe dokumenty firmy był należycie chronione przed uszkodzeniem, rozpowszechnianiem i zniszczeniem. 
 2. Obroty konta- rozróżnia się dwa typy obrotów: kredytowe i debetowe, są to wszystkie transakcje gospodarcze. 
 3. Opłacalność finansowa- płynność finansowa firmy, kalkulacja wszystkich wpływów i wydatków przedsiębiorstwa, analiza rentowności pozwala na ocenę opłacalności finansowej firmy. 

P jak przychody 

 1. Przychody- są to korzyści ekonomiczne brutto, z danego okresu w firmie wpływające pozytywnie na wielkość kapitału własnego. 
 2. Porównawczy wariant rachunku zysków i strat- tym wariantem można ustalić wynik finansowy, przychody ze sprzedaży produktów któa poprawia się o zmianę stanu wszelkich dóbr i przeciwstawia im koszty rodzajowe. 
 3. Podatek VAT-  inaczej nazywany podatkiem od wartości dodanej. Jest on typem pośredniego i powszechnego podatku obrotowego. Obciąża on finalnego nabywcę towaru, czyli osobę, która nabywa jakiś produkt.

R jak rachunkowość

 1. Rachunkowość- ujmuje się ją w mierniku pieniężnym. Składa się na to cały proces, który wskazuje na stan finansowy firmy. Rachunkowość służy ocenie przedsiębiorstwa pod kątem finansowym. 
 2. Rodzaje kalkulacji- występują dwa rodzaje kalkulacji: sporządzoną przed rozpoczęciem produkcji, sporządzoną po rozliczeniu rzeczywistych kosztów okresu.
 3. Rozwiązania kadrowo-płacowe- system kadrowo- płacowy pozwala na szybką, sprawną i zautomatyzowaną pracę oraz łatwy kontakt pomiędzy współpracownikami. 
 4. Reguła podwójnego zapisu- polega ona na planie kont, czyli na konkretnej liście nazywanych kont, która powstaje na określonych zasadach.