Słownik pojęć księgowo-rachunkowych cz. 1

Księgowość i rachunkowość to obszerne dziedziny, które kryją wiele istotnych pojęć wartych uwagi. Usystematyzowanie sobie wiedzy w tym obszarze jest bardzo ważne, szczególnie gdy zaczyna się przygodę z księgowością. Stąd każdy nowicjusz powinien prześledzić słownik najważniejszych pojęć z tej dziedziny. 

Słownik pojęć księgowo-rachunkowych

 1. Aktywa i pasywasą to wszystkie składniki majątku. Kontrolowane one są przez przedsiębiorstwa i przedstawia się je w ujęciu wartościowym. Dzięki aktywom można uzyskać w firmie korzyści ekonomiczne. Wyróżnia się aktywa trwałe i obrotowe. Pasywa wykazują jak został sfinalizowane aktywa.Pasywa dzieli się na kapitał własny i obrotowy. 
 2. Amortyzacja- najprościej mówiąc jest to koszt, który nie jest wydatkiem. Wiąże się on z użytkowaniem środków trwałych. Koszty amortyzacji wiążą się ze zużywaniem środków trwałych i wartości prawnych oraz niematerialnych. 
 3. Akcja- jest to papier wartościowy i oznacza on prawa do własności części przedsiębiorstwa zwanego spółką akcyjną. Właściciel ma prawa do zarządzania spółką w jej zyskach oraz majątkiem spółki. Odbywa się to w momencie likwidacji spółki. 

B jak bilans

 1. Bilans- zestawienie aktywów i pasywów jednostki organizacyjne. Zestawienie to wykonuje się na początek i koniec okresu obrachunkowego. Wykazuje on stan majątkowy danego podmiotu w określonym momencie.
 2. Budżet– to nic innego jak planowane wpływy i wydatki. Nie należy ich mylić z przychodami i kosztami, ponieważ są to inne pojęcia. 
 3. Badanie sprawozdania finansowego– dzięki temu badaniu określa się czy sprawozdanie zostało przygotowanie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

C jak CIT

 1. Cykl życia produktu- Cykl składa się z 4 faz; wprowadzenia na rynek, wzrost sprzedaży, nasycenie produktem, spadek sprzedaży
 2. Czek– dokument, który uprawnia okaziciela do odebrania środków, których wartość określona jest na czeku. Dokument jest wystawiany w formie ściśle określonej przez prawo czekowe
 3. CIT-  podatek dochodowy od osób prawnych. Jest on obligatoryjny i powszechny. Ma bezpośredni charakter i stanowi on dochód państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest zależny od subiektywnego ciężaru podatku dla podatnika.

D jak dotacje 

 1. Dotacje- środki kierowane do podmiotów w celu pomocy realizacji ich założeń. Są one bezzwrotne i mają charakter uznaniowy.
 2. Dowód księgowy-  jest podstawą dokonania zapisu księgowego, wykazuje dokonanie jakiejś określonej operacji zgodnie z jej faktycznym przebiegiem.
 3. Długoterminowy plan finansowy- tworzy się go w celu oszacowania na przełomie najbliższych kilku lat zysku, przepływu pieniężnego i bilansu. 

E jak e- sprawozdanie finansowe 

 1.  Emisja pieniądza- występuje w czasie wprowadzenia do obiegu gotówki, ale również podczas zasilania banków w fundusze np. poprzez operacje otwartego rynku.
 2.  Elektroniczne paragony– alternatywna forma paragonu papierowego, którą można uzyskać bezpośrednio na skrzynkę mailową bez obawy o jego zagubienie, czy wyblaknięcie.
 3.  e- Sprawozdanie finansowe to dokument obrazujący sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu. 
 4.  Finansowy próg rentowności- inaczej zwany „punktem wyrównania”. To wielkość sprzedaży, przy której marża brutto wystarcza na pokrycie kosztów stałych i odsetek od kredytów. Bardzo ważne jest aby podzielić koszty firmy na koszty stałe i zmienne

F jak faktura VAT

 1.  Faktura VAT–  dokumentuje sprzedaż na rzecz firm lub zaliczkę od firmy.  
 2.  GTU- to używana potocznie nazwa kodu grupy towarowej, którą firmy stosują w nowej strukturze JPK.  

I jak inwentaryzacja 

 1.  Inwentarz – wykaz składników aktywów i pasywów potwierdzony ich inwentaryzacją. Inwentarz sporządza wszystkie jednostki, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W pozostałych przypadkach rolę inwentarza spełnia zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, a także zestawienia sald ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 2.  Instrument kapitałowy – Wynika z niego prawo do majątku jednostki, pozostałej po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych.Głównie tyczy się to udziałów, opcji na akcje własne lub warranty.
 3.  Inwentaryzacja wszystkie czynności rachunkowe razem, zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień

J jak JPK_VAT 

 1.  Język ksiąg rachunkowych– w Polsce według prawa księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
 2.  JPK_VAT z deklaracją-  są to księgi i dokumenty księgowe (Jednolity Plik Kontrolny) prowadzi się go za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK składa się ze struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.