Rodzaje kapitałów i jak go obliczyć?

Kapitały, mężczyzna przy laptopie, varico

Każda firma posiada kapitał. Nawet ta, która została zlikwidowana. W momencie, gdy przedsiębiorstwo przestaje istnieć jest on dzielony między współwłaścicieli albo cały przekazywany jest właścicielowi. Co to jest kapitał w jaki sposób można go obliczyć?

Kapitał przedsiębiorstwa

Kapitał przedsiębiorstwa nie jest jasno określony, ponieważ można go odnieść do różnych struktur firmy. Kapitał jest na tyle obszernym tematem, że nie jest się go w stanie opisać jednym terminem. Jest to wielopłaszczyznowe rozwinięte pojęcie. Franco Modigilani i Merton jako pierwsi zdefiniowali jego strukturę. Rozróżnieniu można poddać źródła pochodzenia kapitału i same kapitały. Jak można podzielić kapitał?

  • Finansowy,
  • realny,
  • zakładowy.

Wszystkie trzy określają odrębne segmenty firmy i ich kapitały. Co jest ujęte w kapitale?

  • Akcjonariusze,
  • wkład właściciela,
  • aktywa i pasywa,
  • finanse, czy też zobowiązania,
  • nieruchomości.

Definicja kapitału przedsiębiorstwa mówi o tym, że są to aktywa firmy pomniejszone o zobowiązania. 

Kapitał własny w przedsiębiorstwie

Definiując kapitał własny, mówimy o równowartości składników majątku, które zostały wniesione przez współwłaścicieli lub właścicieli.  Należy pamiętać, że w żadnym wypadku nie powinno się go mylić, czy też łączyć z majątkiem przedsiębiorstwa. Kapitał własny dotyczy jedynie składników majątkowych. Dotyczy on nieoznaczonego rzeczowo majątku jednostki gospodarczej- jest jego równowartością. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo spółki. Jeżeli chcemy,, aby funkcjonowała ona bez szwanku, wartość kapitału własnego powinna się zwiększać. Zysk, który w którymś okresie się wypracowało można dopisać do kapitału. 

Kapitał całkowity

Co wchodzi w skład kapitału całkowitego?

  • Kapitał realny– dotyczy konkretnych dóbr materialnych, wchodzą w jego skład nieruchomości (budynki, fabryki, oraz środki transportu i maszyny), 
  • Kapitał finansowy– to źródła finansowania kapitału realnego, w skład wchodzi gotówka, papiery wartościowe i kredyty.

Do stworzenia kapitału całkowitego wykorzystuje się leasing, czy też emisje akcji na rynku kapitałowym.  

Bilans w kapitale własnym

Co składa się na bilans kapitału własnego?

  • Należne wpłaty,
  • akcje własne, udziały,
  • kapitał podstawowy,
  • kapitał rezerwowy,
  • kapitał zapasowy,
  • strata netto lub zysk,
  • odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Obliczanie kapitału własnego


Jak można sprawdzić czy firma jest efektywna? Należy zaobserwować jak mają się sprawy z rentownością kapitałów własnych. Aby obliczyć kapitał własny należy określić jego wartość i zestawić go z zyskami netto. Innymi słowy to aktywa po odjęciu wszystkich zobowiązań. Jakie czynniki wpływają na rentowność kapitałów?

  • Średni stan kapitału własnego– struktura kapitału;
  • Zyski z prowadzonej sprzedaży czy zyski netto- rentowność netto;
  • Przychody netto z prowadzonej sprzedaży- rotacja aktywów.

Problemy z niską rentownością firmy

 Bez prowadzenia bilansu rentowności firmy nie jesteśmy w stanie określić bardzo istotnych problemów firmy. Jeżeli rentowność jest niska to właściciele przedsiębiorstwa muszą dopłacać z własnej kieszeni. W najgorszym przypadku można doprowadzić do ujemnego kapitału własnego.  Powoduje to, że firma ma coraz większe straty i zamiast się rozwijać grozi jej zamknięcie. Stąd mierzenie rentowności firmy jest bardzo potrzebne i nie powinno się tego ignorować.