Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym

rodzaje faktur

Faktura to najpopularniejsze pojęcie związane ze sprzedażą. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą doskonale wie, jak ważna jest w dokumentowaniu sprzedaży wszelkich towarów oraz usług. Najpopularniejsze w obrocie gospodarczym są faktury VAT, jednak na rynku mamy jeszcze kilka innych rodzajów. Jakie są zatem rodzaje faktur w obrocie gospodarczym? Czym się różnią i co powinny zawierać?

Czym jest faktura?

Faktura to dokument potwierdzający daną transakcję pomiędzy stronami, do których najczęściej należy sprzedający oraz kupujący. Możemy ją wystawić w formie papierowej lub elektronicznej. Musi zawierać wszystkie dane określone ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. Wystawienie i przekazanie faktury tworzy powstanie obowiązku podatkowego. Czym jest faktura i jakie elementy składowe powinna zawierać określa Ustawa o podatku od towarów i usług. Każdy rodzaj faktury możesz wystawiać w programie do obsługi sprzedaży ObSp.

Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym

W obiegu mamy do czynienia z różnymi typami faktur. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na ich temat, jeśli chce prowadzić firmę zgodnie z przepisami. Poniżej typy faktur obowiązujące w zależności od danej transakcji:

  • sprzedaży,
  • zaliczkowa,
  • korygująca,
  • końcowa,
  • VAT marża,
  • pro forma,
  • uproszczona,
  • VAT RR,
  • VAT małego podatnika,
  • podatnika zwolnionego z VAT.

Do najczęściej spotykanych faktur w obrocie gospodarczym należy faktura sprzedaży, zaliczkowa oraz korygująca.

Rodzaje faktur na rynku- Faktura sprzedaży

Fakturę sprzedaży określamy również mianem faktury VAT w przypadku, kiedy sprzedawca jest VATowcem. Możemy się z nią spotkać zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej. Jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż towarów i usług wystawianym przez przedsiębiorcę. Powinniśmy wystawić ją w dwóch egzemplarzach, po jednym dla obu stron transakcji. Faktura VAT może być wystawiona w formie papierowej, ale na prośbę kupującego może być przesłana drogą elektroniczną. Należy ją wystawić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. Elementy, które powinna zawierać faktura VAT są określone w art. 106e Ustawy o VAT.

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa, jak wskazuje sama nazwa to dokument potwierdzający wszelkie zaliczki, przedpłaty oraz zadatki. Wystawiana jest przed dostarczeniem towaru bądź wykonaniem usługi. Wynika z potrzeb zabezpieczenia transakcji. Taki rodzaj faktury należy wystawić w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty zaliczki oraz nie wcześniej niż 60 dnia przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktury zaliczkowej nie można wystawiać w przypadku, kiedy płatność będzie m.in z tytułu wewnętrznowspólnowej dostawy towarów, świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usług najmu bądź dzierżawy, czy też z tytułu dostaw energii elektrycznej oraz gazu przewodowego.

Faktura korygująca

Niestety problem z błędami pojawiającymi się na fakturach jest dosyć częsty. W tym celu powstały faktury korygujące. Wystawiane są przez sprzedawcę w przypadku, kiedy zauważy on błąd na fakturze pierwotnej, otrzyma zwrot produktów, w przypadku gdy chce dokonać zwrotu zapłaty kupującemu oraz kiedy udziela rabatu. Taki rodzaj faktury powinien zawierać takie elementy, jak numer oraz datę wystawienia, nazwę ,,korygująca’’, dane z faktury pierwotnej, przyczynę oraz jej prawidłową treść.

Faktura końcowa

Fakturę końcową wystawia się w momencie zamknięcia danej transakcji. W przypadku, kiedy podatnik wystawił fakturę zaliczkową, która była potwierdzeniem wpływu części wpłaty za towar lub usługę przez kupującego, finalnie przedsiębiorca będzie musiał wystawić fakturę końcową. Wystawiana jest na zasadach ogólnych wraz z uwzględnieniem wszystkich elementów, pamiętając również, że dodatkowo należy na niej umieścić element w postaci numerów faktur, wystawionych przed wydaniem towaru bądź wykonaniem usługi.

Faktura pro forma

Faktura pro forma w odróżnieniu od faktury VAT nie jest dokumentem księgowym ani żadnym dokumentem potwierdzającym transakcję. Ponadto nie generuje żadnych obowiązków podatkowych. Choć wyglądem przypomina standardową fakturę sprzedaży uważamy ją za dokument pomocniczy, potwierdzający ofertę, czy też ułatwiający płatność kupującemu.

Faktura uproszczona

Faktura uproszczona występuje pod postacią paragonu fiskalnego. Możemy wystawić ją do kwoty 450 zł brutto. Nie musi zawierać wszystkich elementów, o których mówi ustawa, jednak należy pamiętać, że zawsze musi zawierać NIP nabywcy. Do elementów, które jeszcze powinien zawierać taki rodzaj faktury uproszczonej należy data wystawienia, data sprzedaży, jej kolejny numer, dane sprzedawcy, nazwę towaru oraz kwotę rabatów i należności.

Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to kolejny dokument stosowany jednak w określonych przypadkach. Ma zastosowanie przy świadczeniu usług turystycznych, dostawie towarów używanych oraz kolekcjonerskich, a także dostawie dzieł sztuki. Dzięki fakturze VAT marża sprzedający mają możliwość odprowadzenia podatku tylko od marży, a nie od sprzedaży netto. Marża obniżona o podatek naliczana jest przez sprzedawcę. W tym przypadku należy również pamiętać o tym, że podatnik, który zakupi towar na podstawie faktury VAT marża nie będzie mógł odliczyć od niej VAT.

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR ma zastosowanie w procesie transakcji z rolnikami ryczałtowymi. W przypadku, kiedy rolnik ryczałtowy sprzedaje produkty roślinne nie wystawia on faktury, ale otrzymuje fakturę VAT RR od kupującego. Faktura VAT RR powinna być wyraźnie oznaczona nazwą VAT RR oraz powinna zawierać oświadczenie od rolnika, że jest on zwolniony od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rodzaje faktur- VAT małego podatnika

Podatnicy, u których wartość sprzedaży towarów oraz usług w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 1 200 000 euro określani są małymi podatnikami. Ponadto podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające wszelkim funduszami inwestycyjnymi, agenci, zleceniobiorcy lub osoby świadczące podobne usługi z wyjątkiem komisu, a kwota prowizji oraz wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 45 000 euro również określane są mianem małego podatnika. 

Kwotę należy przeliczyć według średniego, podanego przez Narodowy Bank Polski kursu, ogłoszonego pierwszego, roboczego dnia października, poprzedniego roku. 

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej z podatku. Może ją jednak wystawić na żądanie nabywcy, jeśli zostało zgłoszone w przeciągu 3 miesięcy do momentu końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę, bądź otrzymano część lub całość zapłaty.