Regulamin wydłużenia Licencji 4 Inclusive

Niniejszy regulamin określa warunki wydłużenia Licencji 4 Inclusive (L4I lub licencja) dla firm i przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii COVID-19 zawiesili swoją działalność. Warunkiem wydłużenia okresu ważności licencji jest zawieszenie działalności w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku, przy czym kolejne miesiące mogą być uwzględnione w regulaminie w wyniku dalszego przebiegu pandemii w Polsce.  

  1. Warunkiem wydłużenia licencji jest poinformowanie producenta Varico o zawieszeniu działalności w wyniku pandemii. Producent weryfikuje zawieszenie za pomocą ogólnie dostępnych rejestrów państwowych CEiDG, KRS itd. Zgłoszenie zawieszenia może nastąpić już po wznowieniu (odwieszeniu) działalności. Zawieszenie nie musi obejmować wszystkich dostępnych miesięcy.
  2. Zakłada się, że w trakcie zawieszenia działalności oprogramowanie nie będzie używane i użytkownik nie będzie korzystał z pomocy serwisowej w ramach L4I. W związku z tym założeniem licencja zostaje również zawieszona w tym czasie. 
  3. Po wznowieniu działalności licencja zostanie wydłużona o czas jej zawieszenia. Licencja zostanie wydłużona rozpoczynając od momentu wznowienia działalności.
  4. W przypadku zawieszenia działalności na pełne miesiące licencja zostaje wydłużona również o pełne miesiące (nie uwzględniamy liczby i różnic dni w poszczególnych miesiącach) a w przypadku zawieszenia w innym okresie liczy się liczba dni zawieszenia.

Przykłady:

  1. Użytkownik posiada ważną licencję do końca listopada 2020 i zawiesił działalność w wyniku pandemii w miesiącach marzec i kwiecień. Licencja zostaje automatyczne wydłużona o dwa miesiące zawieszenia czyli do końca stycznia 2021.
  2. Użytkownik posiada licencję ważną do końca maja 2020 roku a zawiesił działalność w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu. Licencja została zatem zawieszona na dwa miesiące (w czerwcu już nie była aktywna) i o tyle zostaje przedłużona – do końca sierpnia 2020 (dwa miesiące od wznowienia działalności).
  3. Użytkownik posiadał licencję ważną do 30.10.2020 i zawiesił działalność na okres od 15.03 do 15.06.2020 czyli na 92 dni. Licencja zostaje zatem wydłużona o 92 dni rozpoczynając od 1.11.2020 czyli do dnia 1.02.2021.