Regulamin Program Poleceń Varico

Program Poleceń Varico

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Poleceń Varico. 

2. Organizatorem Programu Poleceń jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Regulamin Programu Poleceń Varico wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia tj. 24.06.2024 r. i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu. 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady Programu Poleceń Varico:

1. W Programie Poleceń Varico uczestniczyć mogą obecni Klienci Varico posiadający dowolny program KPiR, KsH, RP, ObSp, VPF od Varico oraz nowi Klienci firmy Varico, którzy nie zakupili wcześniej programu, usługi lub szkolenia firmy Varico. 

2. Przedmiotem Programu Poleceń Varico dla obecnych Klientów jest miesiąc darmowej licencji na jedno stanowisko. Jeżeli obecny Klient korzysta z więcej niż jednego programu od firmy Varico, miesiąc bezpłatnej licencji zostanie przypisany do programu, który ma najniższą cenę.

3. Przedmiotem Programu Poleceń Varico dla nowego Klienta jest jednorazowy rabat -15% na zakup dowolnego programu i szkolenia firmy Varico. 

4. Program Poleceń Varico dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i usług.

5. Program Poleceń Varico dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń z programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. 

6. Szkolenia przeprowadzane są przez autoryzowanych Doradców IT firmy Varico. 

7. Szkolenie zakupione w ramach Programu Poleceń Varico należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty zakupu, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.  Uczestnik Programu Poleceń Varico musi samodzielnie skontaktować się z Doradcą w celu umówienia terminu szkolenia.

8. W przypadku braku wyznaczonego terminu i upływu okresu 3 miesięcy od daty zakupu, rabat -15% na szkolenie ulega przedawnieniu. 

9. W przypadku przedawnienia rabatu, kupujący może zrealizować wykupione szkolenie po dokonaniu dopłaty do pełnej wartości zakupionego szkolenia w ciągu miesiąca od daty przedawnienia.  

10. Program Poleceń Varico obowiązuje dla zamówień złożonych mailowo oraz telefonicznie od 24.06.2024 do odwołania. 

11. Rabaty nie łączą się ze sobą.

12. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 PROCEDURA POLECENIA

  1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie Poleceń Varico jest dokonanie przez obecnego Klienta Varico zgłoszenia Klienta chętnego zakupić sam program lub program i szkolenie firmy Varico. Obecny Klient Varico zobowiązany jest wysłać na adres sprzedaz@varico.pl NIP swojej firmy oraz nazwę i NIP zgłaszanego Klienta. Wysyłając zgłoszenie do Varico należy podać w treści lub temacie wiadomości informację ,,Program Poleceń Varico’’. 
  2. Obecny Klient musi zrobić zgłoszenie przed zakupem przez nowego Klienta programu lub programu i szkolenia firmy Varico.
  3. Nowy Klient chcąc dokonać zakupu w ramach Programu Poleceń Varico powinien samodzielnie mailowo lub telefonicznie skontaktować się z firmą Varico, powołując się na obecnego Klienta firmy Varico, który uprzednio dokonał zgłoszenia tego też Klienta chętnego zakupić program lub program i szkolenie firmy Varico.
  4. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu prawidłowego zgłoszenia jednorazowy rabat -15% zostanie naliczony nowemu Klientowi.
  5. Za każde udane i sfinalizowane polecenie w ramach Programu Poleceń Varico obecnemu zgłaszającemu Klientowi przysługuje dodatkowy miesiąc darmowej licencji na jedno stanowisko, który zostanie doliczony do aktualnej i opłaconej licencji programu Klienta. 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu Poleceń Varico Uczestnicy winni zgłaszać mailowo pod adres: reklamacje@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany

przez niego sposób, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§5 OCHRONA DANYCH

  1. Dane osobowe Klientów polecających oraz polecanych w ramach Programu Poleceń Varico są podawane przez Klientów polecających i Klientów polecanych dobrowolnie.
  2. Administratorem danych jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813  Poznań, NIP 783 000 99 27.
  3. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Poleceń Varico.

2. Uczestnictwo w Programie Poleceń Varico oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Odpowiedzi na zapytania związane z Programem Poleceń Varico udzielane będą przez pracowników Organizatora telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.