Regulamin jesiennego konkursu Facebook “Jesień z Varico”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach konkursu „Jesień z Varico”.
 2. Organizatorem promocji jest firma Varico w biznesie warto na nas liczyć, ul. Rakoniewicka
  20, 60-111 Poznań, NIP 783 000 99 27.
 3. Konkurs obowiązuje w dniach 23.09.2020- 27.09.2020 do godziny 23:59

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady konkursu na Facebooku:

 1. Konkurs odbędzie się na tablicy organizatora
 2. W ramach konkursu jesiennego przewidziano benefity dla wszystkich pełnoletnich użytkowników Facebooka
 3. Do konkursu potrzebne jest  tylko połączenie z portalem społecznościowym Facebook
 4. Wygrywa jedna osoba
  1. Najbardziej ciekawą odpowiedziedź w konkursie wybierają pracownicy Varico
  2. Nagrodą jest Antywirus AVG lub program ObSp Usługi (do wyboru)
  3. Ogłoszenie wyników; 28.09.2020 o godzinie 13:00, na tablicy profilu firmowego Varico w biznesie warto na nas liczyć, ul. Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań, NIP 783 000 99 27.
 5.  Zasady nabywania nagród;
  1. warunkiem uzyskania nagrody jest zgłoszenie się w prywatnej wiadomości na portalu Facebook do twórców konkursu
  2. nie można przekazywać nagród na rzecz osób “trzecich” oraz wymienić nagrody na jej równowartość pieniężną
 6. konkursowej wygranej klient może skorzystać jednorazowo oraz zrealizować ją do końca września 2020 roku.
 7. Wygrana w konkursie nie łączy się z rabatami na programy i usługi Varico

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w siedzibach firmy lub mailowo.
2. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać imię , nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w
każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych uczestników.
4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
6. Regulamin konkursu będzie dostępny przez cały czas trwania konkursu pod poniższym linkiem: LINK
7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych. Pod pojęciem Administratora danych osobowych rozumie się Varico w biznesie warto na nas liczyć. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celach związanych z realizacją konkursu oraz promowania działań prewencyjnych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikację wizerunku na tablicy Facebook Firmy Varico w biznesie warto na nas liczyć. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska ,na tablicy Facebook na profilu firmy Varico w biznesie warto na nas liczyć, w celu poinformowania o wynikach konkursu.