REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ “MISTRZOSTWA EUROPY W SIATKÓWCE 2023”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Organizatorem konkursu jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie “Mistrzostwa Europy w siatkówce 2023”.

Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Konkurs obowiązuje dla komentarzy napisanych od momentu publikacji postu do 16.09.2023 r. do godz. 21:00.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady konkursu w ramach akcji konkursowej:

1. Przedmiotem konkursu jest zostawienie komentarza pod postem konkursowym na platformie Facebook do 16.09.2023 r. do godz. 21:00.

2. Konkurs jest dla osób, które wezmą udział pod postem konkursowym oraz posiadają aktywną licencję w firmie Varico: w biznesie warto na nas liczyć.

3. Wzięcie udziału polega na odpowiedzeniu poprawnie na pytanie – ,,Jaki wynik meczu Polska – Włochy będzie na sobotnich Mistrzostwach Europy w siatkówkę?”.

4. Spośród zgłoszeń, które spełniają powyższe wymagania zostaną wyłonione 3 osoby, które jako pierwsze zostawią komentarz z poprawną odpowiedzią. Zostaną one wybrane przez dwuosobową komisję konkursową.

5. W konkursie zostaną przyznane trzy równorzędne miejsca, które mają przypisaną następującą nagrodę:

  1. Połączenie zdalne do 30 minut i analiza zabezpieczeń systemu operacyjnego oraz danych przed ich utratą.

6. Lista osób wygranych zostanie ogłoszona w ciągu 2 dni roboczych, od dnia zakończenia konkursu.

7. Powyższe osoby zostaną ogłoszone poprzez osobny post na platformie Facebook. Po ogłoszeniu wybrane osoby są zobowiązane do skontaktowania się z Varico: w biznesie warto na nas liczyć poprzez wiadomość prywatną na platformie Facebook w przeciągu 2 dni, w celu weryfikacji aktywnej licencji. W przeciwnym razie zostanie wybrany inny Uczestnik, który jako kolejny odpowiedział poprawnie na pytanie konkursowe.

8. Platforma Facebook w żaden sposób nie sponsoruje konkursu.

9. Konkurs jest stworzony dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polski.

10. Użytkownik biorący udział w konkursie akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na publikację jego danych personalnych z platformy Facebook pod postem ogłoszeniowym.

11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych oraz nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

12. Nagrody zostaną przekazane poprzez umówienie spotkania zdalnego pomiędzy wygranym Uczestnikiem, a Doradcą Technicznym firmy Varico: w biznesie warto na nas liczyć.

13. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

14. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny oraz przekazać innej osobie.

15. Firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć deklaruje wywiązanie się z przekazania nagrody w ciągu 30 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia się wygranego Uczestnika.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni

zgłaszać mailowo;

  1. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany

przez niego sposób, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym

Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w

każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać

praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników