Przedwstępna umowa o pracę – czym jest i co powinna zawierać?

Przedwstępna umowa o pracę

Przedwstępną umową o pracę, zwaną również promesą zatrudnienia określa się dokument, na mocy którego pracodawca oraz jego przyszły pracownik zobowiązują się do podpisania umowy przyrzeczonej. Chociaż przedwstępna umowa o pracę nie jest uregulowana w Kodeksie pracy to podstawę do jej stosowania znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Czym jest umowa przedwstępna, co powinna zawierać oraz jakie niesie konsekwencje? Sprawdź w poniższym artykule. 

Przedwstępna umowa o pracę – czym jest? 

W praktyce umowa przedwstępna to gwarancja współpracy między przyszłym pracownikiem a pracodawcą. W przypadku, kiedy strony nie chcą bądź nie mogą zawrzeć umowy o pracę w danym momencie, mogą podpisać umowę przedwstępną, która zagwarantuje, że w przyszłości się to zmieni. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku, kiedy dana firma rozbudowuje się o kolejne stanowiska pracy lub w przypadku, kiedy dany pracownik ma jeszcze zobowiązania względem obecnego pracodawcy. 

Podstawa prawna 

Pomimo tego, że przepisy zawarte w Kodeksie pracy nie określają wprost możliwości zawarcia umowy przedwstępnej, również jej nie wykluczają. To oznacza, że nie ma zakazu zawarcia przedwstępnej umowy o pracę. Gdzie zatem można znaleźć przepisy regulujące? Tutaj należy odnieść się do art. 300 kp, który wyraźnie wskazuje, że ,,w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy’’.

Zatem podstawę prawną do rozpatrywania oraz stosowania przedwstępnych umów o pracę, znajdziemy w połączeniu art. 300 Kodeksu pracy oraz art. 389 Kodeksu cywilnego.

Przedwstępna umowa o pracę – co powinna zawierać

Umowa przedwstępna, zgodnie art. 389 kc powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Do nich należą między innymi elementy takie jak;

  • termin rozpoczęcia pracy, 
  • rodzaj wykonywanej pracy, 
  • wynagrodzenie, 
  • czas pracy, 
  • miejsce pracy. 

Dzięki temu pracownik oraz pracodawca mają gwarancję, że przyszła umowa o pracę będzie zawarta na warunkach określonych w umowie przedwstępnej. 

Termin w przedwstępnej umowie 

Zgodnie z art. 389 Kodeksu cywilnego, jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został wskazany przez strony, umowa powinna być zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

W przypadku kiedy obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i obie wskazały inne terminy, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. 

Co ważne, jeżeli w ciągu roku od momentu zawarcia umowy przedwstępnej nie określono terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej – nie można żądać jej zawarcia. 

W związku z tym strony muszą znać termin zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Zawarcie umowy przyrzeczonej – roszczenia

Zdarza się również, że jedna ze stron zobowiązanych do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia. Co wtedy? W takiej sytuacji druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Warto zatem w przedwstępnej umowie o pracę określić zakres odszkodowania. Dodatkowo należy wspomnieć, że okres przedawnienia w odróżnieniu od charakterystycznego dla roszczeń z zakresu prawa pracy okresu 3-letniego, w przypadku umowy przedwstępnej wynosi rok. Ten okres należy liczyć od dnia ustalonej daty zawarcia umowy przyrzeczonej.