Postępowanie podatkowe. Czym jest?

Gdy w grę wchodzi ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych uruchamia się wtedy postępowanie podatkowe. Jeżeli wystąpią jakieś nieprawidłowości co do rozliczenia lub nie zgadza się wysokość podatku, zaczyna się cała procedura. Sprawa powinna być prowadzona bardzo dokładnie, w celu wyjaśnienia wszelkich uchybień oraz dla sprawnego zakończenia postępowania.

Czym jest postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe ma bardzo złożoną definicję, którą ciężko ująć w jednym zdaniu. Jednak biorąc pod uwagę najważniejsze terminy jest ono postępowaniem administracyjnym, którego celem jest dowiedzenie się i ustalenie wysokości podatku płatnika. Dokonuje się tego, gdy dostanie się informację o nieprawidłowościach w rozliczeniach podatkowych.  Kto zajmuje się całym postępowaniem podatkowym?

 • Starosta,
 • wójt,
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego,
 • burmistrz,
 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • marszałek województwa. 

Odbywa się ono, gdy urząd lub podatnik będzie miał taką potrzebę. Jeżeli postępowanie jest wszczynane z urzędu, to odbywa się to w formie postanowienia. 

Kto może uczestniczyć w postępowaniu podatkowym?

W postępowaniu podatkowym bierze udział kilka podmiotów:

 • płatnik,
 • podatnik, 
 • inkasent,
 • osoby trzecie (ze względu, że chodzi również o ich interes).

Osoba, której firmy dotyczy postępowanie podatkowe nie musi w nim uczestniczyć, inaczej jest w przypadku odgórnego nakazu, gdy sprawa tego wymaga. Przedsiębiorca ma prawo ustanowić Pełnomocnika, który w jego imieniu będzie uczestniczył w postępowaniu. Kto może zostać Pełnomocnikiem? Osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, ale pod jednym warunkiem. Pełnomocnictwo ustalone do postępowania podatkowego musi być ustalone na piśmie lub do protokołu. Ponadto ważny jest dokładny i zrozumiały zakres możliwości Pełnomocnika. 

Jak przebiega postępowanie podatkowe i jakie są jego zasady?

Dwuinstancyjność postępowania podatkowego  zawiera:

 • organ I instancji,
 • organ II instancji.

Aby postępowanie podatkowe było przeprowadzone prawidłowo zawierać musi 4 etapy:

 • postępowanie wyjaśniające,
 • ustalenie obowiązku podatkowego,
 • wydanie decyzji,
 • postępowanie odwoławcze.

Decyzje i postanowienia są wydawane w toku postępowania podatkowego. Etap ten nie rozstrzyga i nie są podejmowane wtedy ostateczne decyzje. W celu ustalenia stanu faktyczne należy najczęściej przeprowadzić postępowanie dowodowe. 

Jakie prawo ma przedsiębiorca podczas postępowania podatkowego?

Każdy etap postępowania podatkowego może być uczęszczany przez przedsiębiorcę. Ma on również prawo do wnioskowania o wniesienie dowodów i o ich przeprowadzenie tj. z oględzin, przesłuchania świadków, opinii biegłego, czy też z dokumentów. Ponadto nie zabrania się brania udziału w przeprowadzaniu postępowań podatkowych i badaniu ksiąg. Również, gdy przedsiębiorca sobie zażyczy ma prawo śledzić akta sprawy i sporządzać odpisy akt. Należy pamiętać, że jeżeli podatnik się nie odwoła, to postępowanie podatkowe zostaje zamknięte.