Polski Ład – najważniejsze zagadnienia

Polski Ład najważniejsze informacje

Projekt Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie wielu zmian dla przedsiębiorców i pracowników. W Varico prowadzimy szeroką analizę tego tematu, tak aby dostosować nasze programy i przygotować klientów do nowych zasad. Ostateczna wersja ustawy o Polskim Ładzie powinna zostać uchwalona w listopadzie. Między innymi projekt przewiduje zmiany w ustawach o podatkach dochodowych i ustawie o VAT. Co może się zmienić?

Już wkrótce po opublikowaniu Polskiego Ładu przygotujemy e-book z najważniejszymi informacjami i komentarzem! Zachęcamy do śledzenia komunikatów!

PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

Projekt Polskiego Ładu zapowiada podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł i podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek ma także dotyczyć podatników z II progu podatkowego, płacących 32% podatek.

PODWYŻSZENIE PROGU DOCHODOWEGO

Obecnie próg dochodów do stawki 17% wynosi 85. 528 zł. Polski Ład przewiduje podwyższenie tego progu do 120 000 zł. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie naliczany według stawki 32%.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga, o której mowa ma w zamyśle chronić podatników klasy średniej przed skutkami wprowadzonych zmian. Od 2022 r. podstawę obliczenia podatku będzie stanowić dochód po odliczeniu kwot m.in. ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kwotę ulgi dla przedsiębiorców będzie obliczać się według wzoru:

 1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.

“A” oznacza tutaj sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Kwotę ulgi dla pracowników będzie obliczać się według wzoru:

 1. (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

“A” oznacza tu uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

SKŁADKA ZDROWOTNA

Polski Ład ma wprowadzić zmiany w składce zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania. 

 • Podatek liniowy4,9% od dochodu.
 • Skala podatkowa bez zmian – składka na poziomie 9%.
 • Ryczałt – trzy stawki, zależnie od przychodów: do 60 tys. zł rocznie podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka 300 zł miesięcznie), od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka 500 zł miesięcznie), ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka 900 zł miesięcznie).
 • Karta podatkowa będzie dostępna tylko dla tych, którzy już z niej korzystają. Nie będzie można wybrać tej formy opodatkowania, ani na nią przejść. Składka zdrowotna będzie wynosiła 9% od najniższej krajowej – czyli 270,90 zł.

NOWE ZASADY PUBLIKACJI WZORÓW FORMULARZY PIT

Wzory formularzy PIT wciąż będą określane przez Ministra Finansów, jednak ich ogłoszenie będzie dokonywane poprzez publikację na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a nie w Dzienniku Ustaw.

PRZESYŁANIE KSIĄG I EWIDENCJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą będą musiały prowadzić księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych. Będą też zobowiązane do przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej (na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa).

NOWE STAWKI RYCZAŁTU

 • Opodatkowanie stawką 14% przychodów osiąganych ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej. Na stawkę nie będzie mieć wpływu to, czy będą świadczone będą osobiście, czy z pomocą osób zatrudnionych.
 • Opodatkowanie stawką 12% niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT.

WSPÓLNE ROZLICZANIE PRZEZ KILKU PODATNIKÓW – grupy VAT

Podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie będą miały dobrowolną możliwość wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług.

SZYBKI ZWROT VAT

Dla tzw. podatników bezgotówkowych projekt Polskiego Ładu proponuje, że preferencja podatkowa oznaczałaby zwrot podatku VAT w terminie 15 dni:

 • od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1-3, w przypadku złożenia deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, lub korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;
 • od dnia złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku. O ile jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

E-book z najważniejszymi informacjami z komentarzem już wkrótce! Zachęcamy do śledzenia komunikatów!