Podsumowanie wyniku finansowego za 2023 r.

rozliczanie wyniku finansowego

Każda firma działająca na rynku musi znać swoją efektywność. Głównym celem ustalenia wyniku z działalności finansowej jest zaprezentowanie przychodów i kosztów finansowych przedsiębiorstwa z danego roku. Takie informacje czerpiemy z wyniku finansowego. Jak go przedstawić i kiedy go rozliczyć? Dowiesz się z artykułu.

Wynik finansowy firmy

Uzyskiwane przychody oraz ponoszone koszty danej spółki przedstawiane są w sprawozdaniu rachunku zysków i strat. Wynik finansowy spółki ustalany jest na podstawie sporządzonego sprawozdania zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i odzwierciedla efekty działalności przedsiębiorstwa w określonym okresie sprawozdawczym. Rachunek prezentuje zmiany, które zachodzą w wielkości poszczególnych jego składników. W bilansie wynik finansowy netto jest uwzględniany jako pozycja, która zwiększa lub zmniejsza kapitał własny firmy.

Najprościej mówiąc wynik finansowy to różnica między przychodami a kosztami. Ma informować o rezultacie finansowym firmy. Ujmuje także wszystkie zdarzenia gospodarcze w tym okresie sprawozdawczym, dzięki czemu mamy wgląd na sytuację finansową firmy i jej efektywność.

Wynik finansowy firmy możemy nazwać również wynikiem księgowym, lub działalności.

Elementy wyniku finansowego

Warto wiedzieć, że wynik finansowy pokazuje także rezultaty osiągnięte w ramach zwykłej działalności gospodarczej oraz te wynikające z nadzwyczajnych operacji finansowych. Jest też prezentowany w sprawozdaniu finansowym, które stanowi podstawę do zgłaszania danych w urzędzie skarbowym oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powinniśmy jednak wykorzystywać go także wewnętrznie do szczegółowej analizy działalności gospodarczej w danym okresie sprawozdawczym.

Wynik finansowy firmy obejmuje:

 • przychody i zyski;
 • koszty i straty.

Wynik finansowy może przyjąć dwie wielkości:

 • dodatnią – co oznacza osiągnięcie zysku, który pokazuje wzrost wartości kapitału;
 • ujemną – co oznacza poniesienie straty, co odzwierciedla spadek wartości kapitału.

Rodzaje wyników księgowych:

 • ze sprzedaży, czyli różnica między przychodami a kosztami,
 • z działalności operacyjnej, tj. ze sprzedaży, ale z uwzględnieniem dodatkowych kosztów operacyjnych,
 • netto, czyli po prostu wynik finansowy brutto po odjęciu zobowiązań podatkowych,
 • z działalności gospodarczej brutto, który obejmuje efekty operacji finansowych firmy uwzględnione w przychodach, takich jak wypłata dywidendy oraz w kosztach finansowych, takich jak odsetki,
 • brutto, tj. z działalności gospodarczej, który dodatkowo ujmuje nadzwyczajne zyski i straty.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.

Gdy saldo konta 86 jest po stronie Wn, oznacza to, że jednostka odnotowała stratę za rok 2023. Natomiast saldo po stronie Ma tego konta informuje o kwocie osiągniętego zysku za poprzedni rok. Przeksięgowanie zysku lub straty z danego roku odbywa się w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, na podstawie uchwały podjętej w tej sprawie. Przy wyborze sposobu rozliczenia wyniku finansowego należy brać pod uwagę obowiązujące przepisy i zasady, takie jak przepisy Kodeksu spółek handlowych czy umowę spółki.

Gdy spółka wypracowała zysk za 2023 r., można podzielić go i przekazać na dywidendę dla wspólników. Należy wtedy pamiętać, że w księgach rachunkowych musimy zawrzeć zapisy o kwocie dywidendy, potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy oraz wypłacie dywidendy pomniejszonej o pobrany podatek. Zysk możemy przeznaczyć także na:

 • kapitał zapasowy lub rezerwowy,
 • zasilenie ZFŚS,
 • pokrycie straty z lat poprzednich,
 • nagrody dla pracowników. 

W przypadku poniesienia straty za 2023 r. mamy kilka możliwości. 

 1. Pokrycie straty niepodzielonym zyskiem z lat poprzednich;
 2. Kompensacja straty z kapitału zapasowego lub rezerwowego;
 3. Wniesienie dopłat na pokrycie straty za 2023 r. Dotyczy to jednak tylko spółek z o.o.

Sprawozdanie finansowe

Moduł e-Sprawozdanie Finansowe oferuje formularze niezbędne do prawidłowego zamknięcia roku podatkowego. Umożliwia import danych, gromadzenie podpisów, dołączanie załączników i przesyłanie sprawozdań finansowych do eKRS lub KAS. W zależności od wersji można obsługiwać jedną, lub wiele firm.

Dzięki eSF możliwe jest szybkie wypełnienie, wygenerowanie i przesłanie elektronicznego dokumentu w formacie XML JPK_SF. Pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu i przedstawienie wyniku finansowego firmy. Moduł można nabyć w zestawie z programem Varico Przyjazne Formularze.