Limity podatkowe w 2023 roku

limity podatkowe

Najważniejsze limity podatkowe wyliczane są na podstawie średniego kursu euro, który podaje NBP pierwszego dnia roboczego października. Kurs waluty euro podany 3 października br. wynosi 4,8272 zł. Jakie wartości limitów podatkowych będą obowiązywać od przyszłego roku?

Przychody uwzględniane w ustalaniu limitów podatkowych dla pkpir i ksiąg rachunkowych

Przychody z działalności gospodarczej liczymy w kwotach netto. Które przychody uwzględnimy licząc limit:

 • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, które wykorzystujemy w działalności (np. środki trwałe),
 • dopłaty, dotacje, nieodpłatne świadczenia,
 • różnice kursowe,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych,
 • kary umowne,
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów,
 • odszkodowania,
 • wartość zwróconych wierzytelności,
 • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, itp.

Limit podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2023 r.

W 2023 r. KPiR będzie mógł prowadzić podatnik rozliczający się podatkiem liniowym 19% lub wg skali podatkowej PIT, jeśli w 2022 roku nie przekroczył przychodów netto w wysokości 9 654 400,00 zł. 

2 000 000,00 euro x 4,8272 zł

Dotyczy to sprzedaży produktów, towarów i innych operacji finansowych. Limit obowiązujący w 2023 roku będzie wyższy niż w 2022 roku o 466 200,00 zł. Po przekroczeniu progu 9 654 400,00 zł ww. podatnicy mają obowiązek przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości. Zasady prowadzenia KPiR określa rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544).

Limit podatkowy dla ksiąg rachunkowych 2023 r.

Podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej PIT lub podatkiem liniowym 19%, w przypadku gdy w 2022 roku uzyskali minimum 9 654 400,00 zł przychodów netto.

2 000 000,00 euro x 4,8272 zł

Dotyczy to oczywiście przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych są określone w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Limity podatkowe przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 2023

Podatnicy, którzy mogą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w danym roku podatkowym są wskazani w “art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”. Dotyczy to jednak podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • nie przekroczyły 2 000 000,00 euro z działalności prowadzącej samodzielnie;
 • lub nie przekroczyły 2 000 000,00 euro z działalności, którą prowadzą w formie spółki.

Podatnicy mogą wybrać formę opodatkowanie w formie ryczałtu, jeżeli rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym, bez względu na wysokość przychodów, jeśli nie korzystają z karty podatkowej. 

Limit podatkowy dla płacenia ryczałtu ewidencjonowanego w 2023 roku wynosi 9 654 400,00 zł

2 000 000,00 euro x 4,8272 zł

Co więcej, jeśli przychody nie przekroczyły kwoty 9 655 440,00 zł, podatnicy mogą płacić ten ryczałt kwartalnie. 

Limity podatkowe dla małego podatnika PIT i małego podatnika CIT w 2023 r.

W 2023 roku status małego podatnika PIT i CIT mają podatnicy, których przychód ze sprzedaży brutto , z VAT, nie przekroczyła 2022 roku 9 654 440,00 zł.

2 000 000,00 euro x 4,8272 zł
Limit jednorazowej amortyzacji dla tych podatników będzie wynosić 241 000,00 zł, czyli 50 000,00 euro x 4,8272 zł. Prawo do amortyzacji wynika z art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT i art. 16k ust. 7-13 ustawy o CIT. Przy wyliczaniu tego limitu nie bierzemy pod uwagę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nieprzekraczającej 10 000 zł.

Limit podatkowy dla małego podatnika VAT w 2023 r.

Obecnie limit podatkowy dla małego podatnika VAT wynosi 1,2 mln euro. Limit ten ma zostać podwyższony do 2 mln euro według projektu nowelizacji ustawy o VAT (SLIM VAT 3). 
Jeżeli nowelizacja zostanie przyjęta, to małym podatnikiem VAT będzie mógł być podatnik, który osiągnie sprzedaż brutto o wartości maksymalnie 9 654 400,00 zł. Jeśli mały podatnik VAT prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, lub zarządza funduszami inwestycyjnymi, to limit podatkowy wyniesie w 2023 r. 217 224,00 zł.