Limit płatności gotówką – jakie zmiany?

płatność gotówką

Płatności za transakcję możemy dokonywać w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej, czyli zazwyczaj kartą lub przelewem. Odbywa się to między konsumentem a danym podmiotem gospodarczym albo pomiędzy przedsiębiorstwami. Prawo jednak reguluje pewne limity transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami. Takie limity mają w przyszłości ulec zmianie. Jak? Dowiedz się w naszym wpisie! 

Limit płatności gotówką – na czym polega 

Płatność gotówką, jak sama nazwa wskazuje odbywa się przy użyciu gotówki, czyli banknotów lub bilonu. Polega ona na fizycznym obrocie pieniędzy. Z kolei zaś płatność bezgotówkowa odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Limit płatności polega zatem na tym, że możemy dokonywać transakcji do pewnej, prawnie uregulowanej kwoty. Jeżeli ktoś zapłaci gotówką więcej niż zostało określone, złamie prawo i będzie musiał ponieść z tego tytułu konsekwencje.

Limit płatności gotówką – kiedy obowiązuje przedsiębiorców

Limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców obowiązuje dla następujących podmiotów:

  • spółka cywilna,
  • wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS,
  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • przedsiębiorstwo dokonujące transakcji z przedsiębiorstwami zagranicznymi poza granicami Polski – czasowe transgraniczne świadczenie usług,
  • przedsiębiorcy zagraniczni, którzy prowadzą  działalność w Polsce. 

Limity obowiązują również w przypadku:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną, jeżeli zapłata następuje w związku z działalnością gospodarczą,
  • dokonania i przyjęcia płatności, w związku z nabyciem towarów lub usług w okresie zawieszenia działalności.

Warto również dodać, że limity te dotyczą wyłącznie płatnej dostawy towaru lub świadczenia usługi. Inne formy transakcji np. wymiana barterowa nie są uznawane za płatności gotówkowe.

Limit płatności gotówką – zmiany dla konsumentów

Zgodnie z art. 18 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, “Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”.

Limit płatności gotówką – zmiany dla przedsiębiorców

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, obecny limit płatności gotówkowej wynosi 15 000 zł. Nadchodzące przepisy mają obniżyć tę kwotę prawie o połowę. Przewiduje się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły dokonywać płatności gotówkowej do kwoty 8 000 zł. Wszystkie inne, większe kwoty będą musiały odbywać się wyłącznie poprzez rachunek płatniczy przedsiębiorcy.

Limit płatności gotówką – skutki przekroczenia

Minister Finansów zapowiedział, że ustawa nie przewiduje sankcji w przypadku naruszenia postanowień w zakresie nieprzestrzegania obowiązku obrotu bezgotówkowego. Warto mieć jednak na uwadze, że nieprzestrzeganie przepisów wywoła negatywne skutki podatkowe dla przedsiębiorcy. Do takich skutków można zaliczyć utratę prawa do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.