Księgowość i rachunkowość — jakie są różnice?

Księgowość i rachunkowość - jakie są różnice?

Często słowo księgowość miesza się ze słowem rachunkowość. Mylnie są uważane jako słowa jednoznaczne, pomimo że dotyczą tej samej dziedziny. Rachunkowość to szerokie pojęcie, które obejmuje kilka aspektów. Jaka jest różnica i na czym dokładnie ona polega? Czy księgowość i rachunkowość to jednak nie to samo? Przeczytasz o tym w artykule poniżej.

Księgowość, czy rachunkowość?

Księgowość jest terminem węższym, ponieważ stanowi ona jedną z trzech elementów rachunkowości. Jest to konkretnie część, która obejmuje system rejestracyjny. 

Zawiera on wszystko to, co zostało przez firmę:

 • zakupione,
 • sprzedane,
 • zainwestowane,
 • przeznaczone na inne cele.

Ten system pokazuje, ile pieniędzy zostało wydanych na m.in. określone podatki lub inne zobowiązania finansowe.

To właśnie na tym polega główna różnica. Rachunkowość jest szerokim pojęciem, które obejmuje kilka aspektów zdarzeń gospodarczych, a księgowość stanowi jedynie jeden element.

Jaki obszar obejmuje księgowość?

Pracę osób zajmujących się księgowością reguluje ustawa o rachunkowości, a do ich zadań należy:

Dodatkowo, bardziej szczegółowo zajmują się oni:

 • weryfikacją dowodów księgowych,
 • składaniem deklaracji podatkowych,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • kontrolą ksiąg rachunkowych,
 • składaniem deklaracji ZUS,
 • nadzorem nad prawidłowością rozliczeń.

Rachunkowość – czym jest?

Najprościej mówiąc, rachunkowość jest systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Nie tylko gromadzi informacje o procesie prowadzonej działalności, ale również ją ocenia. Zasługą rachunkowości jest to, że mamy rzetelne dane o sytuacji finansowej i majątkach przedsiębiorstwa. 

Najważniejszymi cechami rachunkowości jest:

 • systematyczne prowadzenie inwentaryzacji,
 • tworzenie zapisów księgowych,
 • potwierdzenie dodania danych zdarzeń gospodarczych,
 • stosowanie specyficznych urządzeń księgowych,
 • wyrażenie w mierniku pieniężnym wszystkich zdarzeń gospodarczych,
 • zachowanie ciągłości bilansu.

Rachunkowość ma kilka różnych funkcji. Głównie daje ona kierownictwu informacje o przedsiębiorstwie, aby mogli oni ocenić sytuację w firmie. Jest to również kontrolowanie opłacalności zdarzeń gospodarczych i ich prawidłowości. Prowadzenie i archiwizowanie urządzeń rachunkowości stanowi wiarygodny dowód do postępowań np. sądowych lub podatkowych.

Aby prowadzić rachunkowość, musimy złożyć trzy działy — księgowy, kalkulacyjny i sprawozdawczy, czyli:

 • księgowość,
 • rachunek kosztów,
 • sprawozdawczość finansowa.

Czym są dwa dodatkowe elementy w rachunkowości?

Rachunek kosztów to proces gromadzenia, przetwarzania, identyfikowania, interpretacji i prezentowania informacji o kosztach.

Dzielimy je na rachunek kosztów:

 • zmiennych,
 • docelowych,
 • pełnych,
 • działań.

Sprawozdawczość finansowa jest zbiorem różnych informacji na temat działalności jednostek gospodarczych.

Składa się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 • dodatkowych objaśnień.

Księgowość i rachunkowość — kto je prowadzi?

Tutaj oba terminy się bardzo łączą. Księgowością zajmuje się księgowa lub księgowy, a rachunkowością prócz księgowej lub księgowego, również główny księgowy, dyrektor finansowy i kierownik jednostki. To dlatego, że rachunkowość jest pojęciem szerszym niż księgowość. Tym samym nie da się ukryć, że istnieje bardzo cienka granica między księgowością i rachunkowością.

Aby ułatwić sobie to oznaczenie, warto zapamiętać, że księgowość to jeden z trzech elementów szerokiej definicji rachunkowości.