JPK_VAT z deklaracją – zmiany od 1 lipca

Zmiany w JPK_VAT 1 lipca

Od 1 lipca wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu o JPK_VAT opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Nowa inicjatywa zakłada łatwiejsze wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych, a dodatkowo wprowadza zmiany związane z unijnym pakietem VAT dla e-commerce. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Paragony z NIP do kwoty 450 zł

Zmianie ulega sposób ewidencji paragonów z NIP do 450 zł (faktur uproszczonych) oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość (wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami). Podatnicy mają możliwość zbiorczego wykazywania wyżej wymienionych biletów oraz faktur uproszczonych.

Zmiana sposobu oznaczeń GTU

Ponadto w celu wyeliminowania wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU) oraz procedur doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym niektóre przepisy rozporządzenia.

GTU w dokumentach „RO” i „WEW”

Wyłączono stosowanie oznaczeń GTU dla czynności udokumentowanych dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW”.

Symbole procedur do dokumentów RO

Dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie mają być już oznaczane symbolami procedur.

Oznaczenie „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług

W przypadku, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania z jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami lub ze Skarbem Państwa nie należy stosować oznaczenia „TP”.

Dane wykazywane w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji

Doprecyzowano przepisy dotyczące ww. danych. Imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera należy podać w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie w deklaracji importowej. Taka deklaracja nie zawiera tych danych.

Zmniejszenie podatku naliczonego w dokumencie wewnętrznym

Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy może być teraz wykazywane na podstawie dokumentu z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. Warunkiem jest nieotrzymanie przez nabywcę do dnia przesłania tej ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie.

Stosowanie oznaczenia „MPP”

Uchylone zostały przepisy rozporządzenia dotyczące stosowania oznaczenia mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji w JPK_VAT z deklaracją.

Ewidencja daty upływu terminu płatności

W przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy podatnicy mają obowiązek wykazać datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty. Zmiana ma ułatwić weryfikację zastosowania ulgi „za złe długi”. Co więcej pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności bez konieczności przeprowadzenia czynności sprawdzających.

Art. 109b ust. 4 ustawy o VAT

Podatnicy ułatwiający poprzez interfejs elektroniczny dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy mają obowiązek udostępnić ewidencję zawierającą określone informacje na temat tych transakcji i wykonujących je podatników na żądanie organu podatkowego. Zgodnie z § 7 pkt 8 rozporządzenia powinni oni w części deklaracyjnej JPK_VAT oznaczyć odpowiednio, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie tych czynności.

Oznaczenia transakcji „SW” i „EE”

W związku z wdrożeniem tzw. pakietu VAT e-commerce uchyla się pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Nie będziemy stosować oznaczenia „SW” ani „EE”, tylko zastąpimy je wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”.

W związku z powyższym nie stosujemy oznaczenia transakcji  „SW” – nie wypełniamy tego pola. Natomiast oznaczenie „EE” stosujemy dla tych rodzajów transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich transportu znajdują się na terytorium kraju;
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Interfejs Elektroniczny Dostawca

Wprowadzono oznaczenie „IED” dla dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy (których miejscem dostawy jest terytorium kraju), jeśli nie korzysta z procedury szczególnej.

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Kilka z wyżej wymienionych przepisów, to przepisy przejściowe, których stosowanie planuje się od 1 stycznia 2022 r. Mowa tutaj o:

  • wykazywaniu daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT;
  • stosowaniu oznaczeń IED oraz oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy;
  • stosowaniu w ewidencji oznaczenia „EE” zamiast „WSTO_EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r.