Jak prawidłowo wypełnić PIT-11 za rok 2019?

PIT11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Spora liczba zmian prawnych wprowadzonych w 2019 roku dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowała konieczność sporządzenia nowego wzoru informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). 

Nowy wzór PIT-11 został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 

Zapamiętaj! Ważne terminy dla PIT-11!

 1. Do 31 stycznia 2020 r. dla informacji składanych urzędowi skarbowemu.
 2. Do 29 lutego 2020 r. dla informacji przesyłanych podatnikowi.
 3. W ciągu 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy.
 4. Do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jak więc prawidłowo wypełnić PIT-11?


Najwięcej zmian w druku PIT-11 dotyczy sekcji E i G, w związku z tym to właśnie na tych częściach skupiliśmy się najbardziej, przygotowując krótkie objaśnienia co powinno znajdować się w danym wierszu lub pozycji.

Objaśnienia dotyczące części E w druku PIT-11

 1. Wiersz pierwszy:

  Tutaj należy wykazać przychody ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę powyżej 26 roku życia uzyskane w okresie całego roku oraz pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat uzyskane w okresie od stycznia do lipca 2019 r.

 2. Wiersz drugi:
  W tym wierszu należy wykazać przychody ze stosunku pracy pracowników, którzy nie korzystali ze zwolnienia „PIT zero”, gdyż nie złożyli płatnikowi oświadczenia o możliwości korzystania z ulgi uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. (ale nie później niż do dnia ukończenia 26 roku życia), a także uzyskane w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. (ale nie później niż do dnia ukończenia 26 roku życia) przychody przekraczające limit zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wynoszący w 2019 r. 35.636,67 zł (w 2020 r. limit ten wynosi 85.528 zł).

 3. Wiersz czwarty:
  W wierszu czwartym należy uwzględnić przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy o PIT, w tym umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszach 5 i 6, czyli umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.

 4. Wiersz piąty:
  W wierszu piątym należy wykazać  przychody z  umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, zawartych z osobami powyżej 26 roku życia, uzyskane w okresie całego 2019 r, a także przychody z umów zlecenia zawartych z osobami do 26 roku życia uzyskane w okresie od stycznia do lipca 2019 r.

 5. Wiersz szósty:
  Określa przychody, o których mowa w art. 14 pkt 8 ustawy o PIT uzyskane w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. do dnia ukończenia przez podatnika 26 roku życia z umów zlecenie, zawartych z osobami, które nie korzystały ze zwolnienia „PIT zero”, gdyż nie złożyły płatnikowi oświadczenia o spełnianiu warunków do wspomnianej ulgi, a także uzyskane w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. do dnia ukończenia przez podatnika 26 roku życia przychody przekraczające limit zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wynoszący w 2019 r. 35.636,67 zł.

 6. Wiersz siódmy:
  Należy wykazać przychody z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. W poz. 62 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT.

 7. Wiersz ósmy:
  Tutaj należy wykazać:
 • Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, czyli zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wypadkowe i świadczenia rehabilitacyjne wypłacone pracownikom przez pracodawcę.
 • Należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • Należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym.
 • Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.
 • Kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku. 

Pozycja 69: 

Tutaj należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu,18) w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy, z wyjątkiem wykazanych w poz. 70. 

Należy wpisać wartość składek na ubezpieczenie społeczne pobranych z wynagrodzenia brutto podatnika z wyjątkiem osób do ukończenia 26 roku życia, których wynagrodzenia są opodatkowane. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych. Płatnik wpisuje wyłącznie składki podlegające odliczeniu od dochodu za dany rok. 

Pozycja 70:

W tej pozycji należy wypisać składki społeczne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu uzyskany w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. przez osoby do 26 roku życia, ze stosunku pracy młodych osób, którzy nie złożyli płatnikowi oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi z tytułu “PIT zero” lub przychód tych osób przekroczył limit zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wynoszący w 2019 r. 35.636,67 zł.

Pozycja 71 i Pozycja 72:

 • Pozycja 71: Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w przepisach ustawy, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, wykazany w poz. 86. Czyli składki społeczne pobierane z wynagrodzenia pracownika lub zleceniobiorcy wypłaconego w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. osobom do dnia ukończenia 26 roku życia, które podlega zwolnieniu z podatku na mocy ustawy o PIT (PIT zero).
 • Pozycja 72: Tutaj należy uwzględnić składki zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu innym niż przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 w części E.
 • Pozycje różnicują składki osób do ukończenia 26 roku życia należne z tytułu umowy o pracę (stosunek służbowy, pracę nakładczą) lub umowy zlecenie. Składki od wynagrodzenia opodatkowanego ująć należy w pozycji 70 i będą one obniżały wartość dochodu. Składki od wynagrodzenia zwolnionego ując nalezy w pozycji 71  i nie wpłyną one na wartość dochodu.

Pozycja 73 oraz pozycja 74:

 • Pozycja 73: Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy,18) w tym zagraniczne, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy, których podstawę stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 części E.
 • Pozycja 74: Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, wykazany w poz. 86.
 • Pozycje różnicują składki osób do ukończenia 26 roku życia należne z tytułu umowy o pracę (stosunek służbowy, pracę nakładczą) lub umowy zlecenie. Składki od wynagrodzenia opodatkowanego ująć należy w pozycji 73  i będą one obniżały wartość podatku. Składki od wynagrodzenia zwolnionego ując należy w pozycji 74 i nie wpłyną one na wartość podatku.

Objaśnienia dotyczące części G w druku PIT-11

Pozycja 86:
Tutaj wykazujemy przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Należy tu wykazać kwotę przychodu, do wysokości limitu zwolnienia wynoszącego: od 1.08. do 31.12.2019 r. 35.636,67 zł. Pozycja 86 jest suma kwot z pozycji 87 i 88  (jeśli, żadna z nich nie może przekroczyć samodzielnie limitu 35636,67 zł.).

Wartości z poz. 86 nie należy przepisywać do innych pozycji PIT-11. Podlegają one natomiast – mimo że nie pobiera się od nich podatku – ujęciu w deklaracji rocznej PIT zatrudnionego.

Pozycja 87:
Należy wykazać przychody (wykazane w poz. 86) ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Pozycja 88:
Należy wykazać przychody (wykazane w poz. 86) z umów zlecenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.