Instytucja interpretacji indywidualnych – co warto wiedzieć?

W prawie podatkowym bardzo często zachodzi wiele zmian, co powoduje liczne niejasności i ogrom rozbieżnych informacji. Przepisy stają się skomplikowane i bardzo trudno poprawnie je interpretować. W tej sytuacji z pomocą przychodzi instytucja interpretacji indywidualnej. Jest to dobre rozwiązanie, które jest gwarancją poprawnych i bezpiecznych decyzji gospodarczych. 

Wszystko o instytucji interpretacji indywidualnych

W razie wątpliwości przedsiębiorcy dotyczących zakresu i sposobu stosowania przepisów, w związku z obowiązkiem uiszczania składek ubezpieczeniowych, można zwrócić się do instytucji interpretacji indywidualnych. Właściciel firmy ma prawo do złożenia wniosku do jednostki państwowej lub odpowiedniego organu o wyjaśnienie danej kwestii. Bardzo często spotykana jest sytuacja, że przepisy zawarte w ustawie są tak ciężkie w interpretacji i niejednoznaczne, że zachodzi potrzeba kolejnej pomocy w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości. W momencie, gdy przedsiębiorca korzysta z instytucji interpretacji indywidualnych i składa odpowiednie wnioski oraz oczekuje na wydanie interpretacji, nie powinien obawiać się sankcji administracyjnych lub finansowych. Po otrzymaniu odpowiedzi na wysłany wniosek należy się do wszelkich wytycznych dostosować, ponieważ są one wiążące. 

Co zawiera wniosek do instytucji interpretacji indywidualnej?

Za formę wniosku do instytucji interpretacji indywidualnej odpowiada Minister Finansów. Całe postępowanie dotyczące interpretacji jest określone w art. 14b i Ordynacji podatkowej. W celu złożenia potrzebnego dokumentu należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Koszt dotyczy każdego zdarzenia przyszłego lub obecnego stanu. Nie ma żadnych przepisów regulujących ile takich wniosków dot. interpretacji indywidualnej można złożyć. Organ weryfikuje wszystkie potrzebne  wymogi formalne takie jak:

  1. podpis wnioskodawcy,
  2. oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznania mijające się z prawdą,
  3. opis, czy okoliczności przedstawione we wniosku nie są przedmiotem toczącego się już postępowania przed urzędem skarbowym lub celno-skarbowym.

Jeżeli instytucja interpretacji indywidualnych zobaczy jakiekolwiek uchybienia, zostaje wysłany dokument informujący o niezwłocznym uzupełnieniu brakujących elementów. Na odniesienie się do wezwania przedsiębiorca ma 7 dni, licząc od daty doręczenia komunikatu. W innym wypadku prośba o interpretacje nie zostanie rozpatrzona pozytywnie. Ponadto we wniosku o wydanie interpretacji należy wskazać:

  1. zaistniały stan obecny lub przyszły,
  2. firmę przedsiębiorcy,
  3. własne stanowisko w danej sprawie,
  4. numer NIP,
  5. adres do korespondencji.

Jakie korzyści daje skorzystanie z instytucji interpretacji indywidualnych?

Interpretacja indywidualna chroni prawnie przedsiębiorcę. Działa to w przypadku, gdy wnioskodawca zastosuje się do wszelkich wytycznych,, a organ nie weźmie pod uwagę treści interpretacji w rozwikłaniu sprawy podatkowej. Właściciel firmy nie musi się martwić o skutki finansowe, gdy postąpił zgodnie z informacją zwrotną po złożeniu wniosku. Interpretacja indywidualna i jej moc prawna nie jest w żaden sposób ograniczona czasowo. Zmienia się to jedynie  w przypadku, gdy coś spowoduje, że musi być zmieniona, czy też uchylona. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca nadal nie otrzyma żadnej kary spowodowanej zaległością podatkową. 

Precyzja przy sporządzeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Przy sporządzeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dużą rolę odgrywa precyzja w odpowiednim sformułowaniu pytania i przedstawieniu wszelkich okoliczności. W jaki sposób będzie zinterpretowany wniosek przez instytucje interpretacji indywidualnych, zależy od tego czy umiejętnie zostanie przygotowany. Im lepsze jego opracowanie tym większe bezpieczeństwo prawne wnioskodawcy. Od dawna interpretacja indywidualna jest najchętniej braną pod uwagę i wiążącą opinią fiskusa. Pomaga ona rozwiązać wszelkie towarzyszące przedsiębiorcy wątpliwości.