Generowanie pliku JPK_WB w programie KPiR

Przepisy ordynacji podatkowej dotyczące plików JPK wciąż budzą wiele wątpliwości, a jednej z nich dotyczy plik JPK_WB. Polityka Państwa nie jest jednak jednoznaczna w tej sprawie.

W trakcie planowania jest projekt, który zakłada wprowadzenie mechanizmu STIR. Jest to System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, który gromadzi dane dotyczące kont firmowych i umożliwia wymianę informacji między sektorem bankowym, a Krajową Administracją Skarbową (KAS). Prognozuje się, że wysyłanie plików JPK_WB z wykorzystaniem mechanizmu STIR będzie zbędne, a sam wymóg zostanie zniesiony.

Banki używają także formatu MT940. Jest to system używany przez sieć SWIFT do wysyłania i odbierania informacji o wykonanych przelewach bankowych. Dzięki temu użytkownicy mogą pobierać historię operacji, a następnie importować je do programu księgowego. Część banków pobiera dodatkowe miesięczne opłaty za możliwość pobierania wyciągów w formacie MT940. Klienci unikają tych opłat pobierając historię operacji w formacie CSV i bezpłatnie konwertując je do formatu MT940.

Część systemów bankowych już dzisiaj pozwala na eksport danych w postaci JPK_WB i ta tendencja się rozszerza.

Wobec tych wszystkich faktów uznaliśmy za niecelowe realizowanie eksportu JPK_WB w programie KPiR. Ze względu na dużą dynamikę zmian w tym obszarze będziemy monitorować sytuację i jeśli tylko uznamy to za konieczne podejmiemy inne, stosowne decyzje.