Aktualizacje oprogramowania

Program rozliczenie płac RP

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program Rozliczenie Płac RP

RP 24.02.A (24.04.2024)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 

Wersja 24.02.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Udostępniłem możliwość ułożenia własnego zestawu przycisków Menu i ustawienie własnej kolejności ich wyświetlenia na pasku narzędzi. 
 2. W dialogu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela dodałem raport prezentujący szczegółowe dane dotyczące obliczeń dla poszczególnych sposobów opodatkowania.
 3. Podczas przepisywania danych wprowadziłem zerowanie kwot przychodu/dochodu przy korzystaniu z rozliczenia Mały ZUS Plus z roku poprzedzającego przepisywany.
 4. Zaktualizowałem stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych od 01.04.2024 r.
 5. Zmieniłem graficzny wygląd panelu Gwarancji Odtworzenia Danych.
 6. Poprawiłem zachowanie się programu w przypadku gdy aneks do umowy zostanie dodany w dniu zakończenia umowy na czas określony. Wyłączyłem możliwość dodania aneksu po upływie okresu umowy o pracę.
 7. Poprawiłem sposób opodatkowania zasiłków ZUS przy występowaniu praw do podatku 0%.
Pełna obsługa kadr i płac zgodna z aktualnym prawem

Rozliczenie Płac RP

Oprogramowanie do rozliczeń kadrowo-płacowych RP jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Rozliczenia Płac RP oraz w Varico Bezpieczny Start.

Łatka 24.01.E (18.03.2024)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 24.01.E jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(29) do wersji 3-0E.
 2. Poprawiłem wyliczanie wynagrodzeń za jeden dzień pracy w miesiącu lutym w roku przestępnym.
 3. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych dla szczególnych przypadków rozliczeń w ramach “pakietu mobilności”.

Łatka 24.01.D (29.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 24.01.D jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 

 1. Dodałem kontrolę zliczania przychodów pracownika wg okresów jego zatrudnienia.
 2. Dodałem nowy szablon wydruku – Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, 
 3. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r.
 4. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2024 r.
 5. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązujący w II kwartale 2024 r.
 6. Uporządkowałem dane dotyczące składników wynagrodzeń pracowników.
 7. Poprawiłem sposób zaliczania świadczeń ZUS do przychodów w PIT-11 w przypadku gdy firma przechodzi z grupy do 20 pracowników do powyżej 20-tu lub odwrotnie.
 8. Naprawiłem sposób obliczania kosztów uzyskania przychodu w przypadku urlopów w całym miesiącu.
 9. Poprawiłem błąd seryjnego przeliczania wynagrodzeń w przypadku zmiany parametrów.
 10. Poprawiłem udostępnianie treści raportu technicznego w przypadku nieudanego wystawienia zbiorczego PIT-11.

Łatka 24.01.C (01.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 24.01.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 

 1. Przeniosłem numer UPO do pola „Nr dokumentu” na drukach: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.
 2. Uwzględniłem warunek ograniczający obowiązywanie „oświadczenia PIT-2” do okresu zatrudnienia pracownika.
 3. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. 
 4. Zaktualizowałem wysokość składki zdrowotnej zgodnie z progami w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązującą od 01.01.2024 r.
 5. Zaktualizowałem minimalną składkę zdrowotną dla właścicieli obowiązującą w styczniu 2024 r. Prosimy o ponowne pobranie parametrów ZUS w menu Parametry -> ZUS -> Składki i stawki -> Styczeń 2024 -> Modyfikuj -> Pobierz dane.
 6. Poprawiłem sposób obliczania dodatku nocnego i wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla przypadku gdy w miesiącu występuje święto w sobotę.
 7. Poprawiłem wykazywaną wartość w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczącą przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

Łatka 24.01.B (22.01.2024)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 24.01.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 

 1. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od listopada 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do do eksportu do platformy PUE ZUS.
 2. Zaktualizowałem w parametrach ZUS limit odliczeń składki zdrowotnej dla podatku liniowego od 01.01.2024 r.
 3. Zaktualizowałem stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązującą od 01.01.2024 r.
 4. Zaktualizowałem kody ZUS obowiązujące od 01.01.2024 r. 
 5. Zaktualizowałem w parametrach procent wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku od 01.01.2024 r.
 6. Umożliwiłem eksport danych do programu Varico Przyjazne Formularze potrzebnych do wystawiania PIT-37 za rok 2023. 
 7. Poprawiłem działanie klawisza F1 na głównym ekranie programu – zamiast menu kontekstowego, wyświetla się strona pomoc.varico.pl
 8. Poprawiłem błąd w wyświetlanej wartości w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczycącej przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.
 9. Wyłączyłem możliwość uzupełnienia ręcznie pola z kwotą podatku przy wystawianiu rachunku dla umowy zlecenia.
 10. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF 7.5.1.

Wersja 24.01.A (27.12.2023)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Przygotowałem mechanizm przepisywania bazy danych roku 2023 do bazy danych roku 2024.
 2. Dodałem obsługę e-deklaracji PIT-4R(13) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.
 3. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF
 4. Uaktualniłem e-deklarację PIT-8AR(13) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-0E.
 5. Dodałem informację o konieczności aktualizacji PIT-2 w przypadku, gdy w poprzednim roku stosowane były wnioski o preferencyjne opodatkowanie lub niepobieranie zaliczek.
 6. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r.
 7. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2023 r.
 8. Zaktualizowałem parametry obowiązujące w I kwartale 2024:
  • minimalne wynagrodzenie,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • obniżone składki społeczne,
  • minimalna składka zdrowotna,
  • kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jej 30-krotność,
  • wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
  • minimalna podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń dla właściciela,
  • limit amortyzacji dla małego podatnika,
  • limit kwoty proporcji VAT.
 9. Wyodrębniłem na druku obliczeń podatku zryczałtowanego za miesiąc pozycję dotyczącą dochodów ze zryczałtowanych rachunków od umów cywilno-prawnych.
 10. Poprawiłem wyliczanie kosztów pracodawcy z tytułu wynagradzania pracowników dla przypadku z tzw. „dietą wirtualną” w pakiecie mobilności.
 11. Poprawiłem błąd wyliczania podatku dla szczególnego przypadku wielu list pracownika w jednym miesiącu. Poprawiłem wyliczanie ubezpieczeń zdrowotnych dla pakietu mobilności i wielu list w miesiącu.
 12. Zredukowałem wykorzystanie pamięci operacyjnej komputera, przy próbie wykonania dużego archiwum z programu wyświetlany był błąd braku pamięci.

Wersja 23.09.A RP (aktualna)

Wersja 23.05.A RP

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu RP?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 3. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A RP

Wersja 22.08.A RP

Wersja 22.05.C RP

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu RP?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu