Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 24.03.B (10.07.2024)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Umożliwiłem eksport VIU-DO (OSS) w wersji 2. do programu VPF.
 2. Uprościłem dialog pobierania kursów walut w “Księguj faktury” otwierany z poziomu przeglądu faktury. Dialog służący do dodawania i modyfikacji kursów walut uruchamiany poprzez “Waluty” pozostał bez zmian.
 3. W menu zmieniłem opis dla podatku kwartalnego na Zapłata podatku dochodowego za kwartał.. Poprawiłem wyświetlany okres rozliczeń w polu Wypłata dotyczy okresu w zależności od okresu rozliczeń.
 4. Poprawiłem generowanie formularza Z-3 w przypadku wystąpienia wypłat z tytułu umów-zleceń.
 5. Poprawiłem proces importu uniwersalnego w zakresie obsługi kursów walut z dokładnością większą niż 4 miejsca po przecinku.
 6. Poprawiłem generowanie raportu ewidencji faktur WSTO w przypadku kiedy kwota faktury jest równa zero.
 7. Poprawiłem błędny rok w nowym raporcie wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
 8. Poprawiłem ograniczenie kosztów uzyskania przychodu w nowym sposobie obliczania wynagrodzeń.
 9. Poprawiłem błąd występujący w nowym sposobie obliczania wynagrodzeń, gdy zdefiniowano wiele stałych składników wynagrodzenia urlopowego bez zaznaczenia “proporcjonalny do liczby przepracowanych dni”.

ZOBACZ WSZYSTKIE ZMIANY Z WERSJI 24.03.A

Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 24.03.A (02.07.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Udostępniłem nowy sposób obliczania wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. 
 2. Dodałem nowy zestaw ikon do ustawienia paska ikon:
  • – Przypomnienia
  • – Parametry ZUS
  • – Parametry podatkowe
  • – e-Deklaracje
  • – Pliki JPK
 3. Dostosowałem mechanizm sprawdzania statusu VAT kontrahenta pod zmianę na serwerze Ministerstwa Finansów. 
 4. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2024 r.
 5. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.06.2024 r.
 6. Zaktualizowałem parametry obowiązujące w III kwartale 2024 r.: minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa, obniżone składki społeczne oraz wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 7. Poprawiłem procedurę obliczania odliczenia od podatku dla ryczałtu.
 8. Poprawiłem działanie programu w zakresie obliczania podstawy do zasiłków, w przypadku stosowania diet wynikających z “Pakietu mobilności”. Zmiany dotyczą również procesu generowania dokumentu ZUS-Z3.
 9. W nowym module RP poprawiłem sposób obliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez część miesiąca, w którym przypada święto w sobotę.
 10. Dodałem obsługę nowej wersji Chatbot Varico do kontaktu z Centrum Klientka Biznesowego bezpośrednio z programu.

Wersja 24.02.A (24.04.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 24.02.A umożliwia aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Udostępniłem możliwość ułożenia własnego zestawu przycisków Menu i ustawienie własnej kolejności ich wyświetlenia na pasku narzędzi. 
 2. Do okna Właściciele ->  Dochody dodałem dwie kolumny “Podatek należny” i “Pod. nal. narast.”  oraz dodatkowe podsumowanie Składek ZUS od stycznia do listopada roku bieżącego i grudnia roku poprzedniego.
 3. W dialogu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela dodałem raport prezentujący szczegółowe dane dotyczące obliczeń dla poszczególnych sposobów opodatkowania.
 4. Dodałem automatyczne zaokrąglanie do pełnego złotego kwot wprowadzanych w sekcjach N, P i Q deklaracji PIT-28.
 5. Podczas przepisywania danych wprowadziłem zerowanie kwot przychodu/dochodu przy korzystaniu z rozliczenia Mały ZUS Plus z roku poprzedzającego przepisywany.
 6. Umożliwiłem prawidłowy import faktur WSTO z plików JPK_FA.
 7. Zaktualizowałem stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obowiązujące od 01.04.2024 r.
 8. Zmieniłem graficzny wygląd panelu Gwarancji Odtworzenia Danych.
 9. Poprawiłem datę wpisu do ewidencji sprzedaży/zakupu VAT z ostatniego miesiąca kwartału na miesiąc, w kontekście którego został otwarty dialog korekt z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży/zakupów. Poprawka dotyczy tylko i wyłącznie ulgi za złe długi oraz ustawienia kwartalnej deklaracji VAT.
 10. Poprawiłem odliczenie z tytułu składek zdrowotnych przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy właściciela za styczeń, w przypadku zmiany formy opodatkowania ze skali na liniówkę.
 11. Poprawiłem naliczanie podstawy styczniowej składki zdrowotnej właściciela w przypadku zmiany formy opodatkowania ze skali na liniówkę i odwrotnie.
 12. Poprawiłem zachowanie się programu w przypadku gdy aneks do umowy o pracę zostanie dodany w dniu zakończenia umowy na czas określony. Wyłączyłem możliwość dodania aneksu po upływie okresu umowy o pracę.
 13. Poprawiłem sposób opodatkowania zasiłków ZUS przy występowaniu praw do podatku 0%.

Łatka 24.01.E (18.03.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 24.01.E umożliwia aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Zaktualizowałem tablicę unijnych stawek VAT
 2. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(29) do wersji 3-0E.
 3. Ułatwiłem pobieranie kursów walut NBP pobieranych z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
 4. Uzupełniłem uwarunkowania zwalniające ze składek na Fundusz Pracy wynikający z zastosowania Małego ZUS Plus o sprawdzanie wysokości osiągniętej podstawy składek społecznych.
 5. Poprawiłem poprawność filtrowania faktur i dostaw zakupu VAT.
 6. Poprawiłem wyliczanie wynagrodzeń za jeden dzień pracy w miesiącu lutym w roku przestępnym.
 7. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych dla szczególnych przypadków rozliczeń w ramach “pakietu mobilności”.
 8. Poprawiłem wypełnianie druku PIT-28 i e-deklaracji w przypadku, gdy dane sekcji E są zmodyfikowane ręcznie.

Łatka 24.01.D (29.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 24.01.D umożliwia aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Przyspieszyłem proces “Jak to zaksięgujemy” w Księguj faktury.
 2. Dodałem kontrolę zliczania przychodów pracownika wg okresów jego zatrudnienia.
 3. Dodałem nowy szablon wydruku – Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.
 4. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r.
 5. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2024 r.
 6. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązujący w II kwartale 2024 r.
 7. Zdjąłem blokadę wpisu do rejestru VAT przy księgowaniu zaimportowanych plików JPK zawierających faktury z datą sprzedaży i datą dostawy na przełomie roku.
 8. Uporządkowałem dane dotyczące składników wynagrodzeń pracowników.
 9. Poprawiłem sposób zaliczania świadczeń ZUS do przychodów w PIT-11 w przypadku gdy firma przechodzi z grupy do 20 pracowników do powyżej 20-tu lub odwrotnie.
 10. Naprawiłem sposób obliczania kosztów uzyskania przychodu w przypadku urlopów w całym miesiącu.
 11. Poprawiłem błąd seryjnego przeliczania wynagrodzeń w przypadku zmiany parametrów.
 12. Poprawiłem błąd 217 uniemożliwiający przejście do płatności w księdze.
 13. Poprawiłem udostępnianie treści raportu technicznego w przypadku nieudanego wystawienia zbiorczego PIT-11.
 14. Poprawiłem wartość współczynnika wykorzystywanego przy obliczaniu podstawy składek dla Małego ZUS Plus.

Łatka 24.01.C (01.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 24.01.C umożliwia aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Przeniosłem numer UPO do pola „Nr dokumentu” na drukach: PIT-28, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.
 2. Uwzględniłem warunek ograniczający obowiązywanie „oświadczenia PIT-2” do okresu zatrudnienia pracownika.
 3. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. 
 4. Zaktualizowałem wysokość składki zdrowotnej zgodnie z progami w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązującą od 01.01.2024 r.
 5. Zaktualizowałem minimalną składkę zdrowotną dla właścicieli obowiązującą w styczniu 2024 r. Prosimy o ponowne pobranie parametrów ZUS w menu Parametry -> ZUS -> Składki i stawki -> Styczeń 2024 -> Modyfikuj -> Pobierz dane.
 6. Wykluczyłem uwzględnianie faktur z oznaczeniem FP w obliczaniu obrotu całkowitego i obniżeniu VAT należnego z całego roku.
 7. Poprawiłem sugerowanie znaczników VAT na podstawie ostatniej operacji przy księgowaniu do ewidencji sprzedaży VAT. 
 8. Poprawiłem błąd występujący przy ustalaniu kursu waluty używając szablonu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Księguj faktury. 
 9. Poprawiłem sposób obliczania dodatku nocnego i wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla przypadku gdy w miesiącu występuje święto w sobotę.
 10. Poprawiłem wykazywaną wartość w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczącą przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

Wersja 24.01.A (27.12.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Przygotowałem mechanizm przepisywania bazy danych roku 2023 do bazy danych roku 2024.
 2. Dodałem obsługę e-deklaracji PIT-4R(13) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.
 3. Dodałem e-deklarację PIT-28 i PIT-28/B umożliwiającą rozliczenie za rok 2023.
 4. Wprowadziłem automatyczne ustalanie przychodu zeszłorocznego do celów składki zdrowotnej dla właścicieli firm ryczałtowych.
 5. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF.
 6. Uaktualniłem e-deklarację PIT-8AR(13) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-0E.
 7. Dodałem informację o konieczności aktualizacji PIT-2 w przypadku, gdy w poprzednim roku stosowane były wnioski o preferencyjne opodatkowanie lub niepobieranie zaliczek.
 8. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r.
 9. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2023 r.
 10. Zaktualizowałem parametry obowiązujące w I kwartale 2024:
  • minimalne wynagrodzenie,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • obniżone składki społeczne,
  • minimalna składka zdrowotna,
  • kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jej 30-krotność,
  • wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
  • minimalna podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń dla właściciela,
  • limit amortyzacji dla małego podatnika,
  • limit kwoty proporcji VAT.
 11. Wyodrębniłem na druku obliczeń podatku zryczałtowanego za miesiąc pozycję dotyczącą dochodów ze zryczałtowanych rachunków od umów cywilno-prawnych.
 12. Poprawiłem wyliczanie kosztów pracodawcy z tytułu wynagradzania pracowników dla przypadku z tzw. „dietą wirtualną” w pakiecie mobilności.
 13. Poprawiłem błąd wyliczania podatku dla szczególnego przypadku wielu list pracownika w jednym miesiącu. Poprawiłem wyliczanie ubezpieczeń zdrowotnych dla pakietu mobilności i wielu list w miesiącu.
 14. Zredukowałem wykorzystanie pamięci operacyjnej komputera, przy próbie wykonania dużego archiwum z programu wyświetlany był błąd braku pamięci.

Wersja 24.01.C KPiR (aktualna)

Wersja 23.09.A KPiR

Wersja 23.05.A KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 4. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A KPiR

Wersja 22.08.A KPiR